Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Hình thành kỹ năng dạy học môn toán cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học

  Bống Hà Bống Hà Đang Ngoại tuyến (5424 tài liệu)
  .:: Bronze Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hình thành kỹ năng dạy học môn toán cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học

  MỤC LỤC
  Trang
  Mở đầu 1
  Chương 1: Cơ sở lí luận của vấn đề nghiên cứu 4
  1.1. Tổng quan về vấn đề nghiờn cứu 4
  1.2. Một số khái niệm cơ bản 6
  1.2.1. Kĩ năng 6
  1.2.1.1. Khỏi niệm về KN 6
  1.2.1.2. Phân biệt kĩ năng và kĩ xảo 8
  1.2.2. Quỏ trỡnh dạy học 9
  1.2.3. KN dạy học 10
  1.2.3.1. Khỏi niệm về KNDH 10
  1.2.3.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc hỡnh thành KNDH cho SV 10
  1.2.3.3. Hệ thống KNDH 11
  1.2.3.4. Cấu trỳc của KNDH 15
  1.2.3.5. Hỡnh thành KNDH 15
  1.2.4. KN dạy học mụn Toỏn 16
  12.4.1. Khỏi niệm 16
  1.2.4.2. Cấu trỳc KNDH mụn Toỏn ở TH 16
  1.2.4.3. Quỏ trỡnh hỡnh thành KNDH mụn Toỏn của SV ngành GDTH 17
  1.3. Khỏi quỏt về mụn Toỏn ở TH 22
  1.3.1. Mục tiờu 22
  1.3.2. Đặc điểm môn Toán ở TH 23
  1.3.3. PPDH mụn Toỏn ở TH 28
  1.4. í nghĩa của việc hỡnh thành KNDH mụn Toỏn cho SV ngành GDTH 36
  1.5. Tiểu kết chương 1 37
  Chương 2: Thực trạng KNDH mụn Toỏn của GVTH 39
  2.1. Khảo sỏt thực trạng 39
  2.1.1. Mục đích khảo sát 39
  2.1.2. Đối tượng khảo sát 39
  2.1.3. Nội dung khảo sỏt 39
  2.1.4. Phương pháp điều tra khảo sát 40
  2.2. Phõn tớch kết quả. 40
  2.2.1. Thực trạng nhận thức của GVTH về KNDH 40
  2.2.2. Thực trạng nhận thức của GVTH về KNDH mụn Toỏn 43
  2.2.3. Thực trạng KNDH mụn Toỏn của GVTH 45
  2.2.4. Thực trạng rốn luyện KNDH mụn Toỏn của SV ngành GDTH 54
  2.3. Kết luận chương 2 58
  Chương 3: Quy trỡnh hỡnh thành KNDH mụn Toỏn cho SV ngành GDTH 60
  3.1. Nguyờn tắc xõy dựng quy trỡnh 60
  3.1.1. Nguyờn tắc mục tiờu 60
  3.1.2. Nguyờn tắc hệ thống 60
  3.1.3. Nguyờn tắc hiệu quả 60
  3.1.4. Nguyờn tắc khả thi 61
  3.2. Những KNDH cơ bản của môn Toán cần hỡnh thành cho SV ngành GDTH 61
  3.2.1. KN tổ chức, giám sát hoạt động học tập cho HS 62
  3.2.2. KN dự đoán và xử lí các tỡnh huống sư phạm xảy ra trong giờ học Toán 67
  3.2.3. Một số vấn đề cần lưu ý khi hỡnh thành KNDH mụn Toỏn cho SV ngành GDTH 68
  3.3. Quy trỡnh hỡnh thành KNDH mụn Toỏn của SV ngành GDTH 69
  3.3.1. Quy trỡnh chung 69
  3.3.2. Quy trỡnh cụ thể 70
  3.3.3. Các mức độ hỡnh thành KNDH mụn Toỏn cho SV ngành GDTH 803.4. Đánh giá tính khả thi của quy trỡnh 85
  3.4.1. Quỏ trỡnh hỡnh thành một số KNDH mụn Toỏn 85
  3.4.2. Kết quả bảng đánh giá tính khả thi của quy trỡnh 88
  3.5. Kết luận chương 3 88
  Kết luận và kiến nghị 90
  Tài liệu tham khảo 92
  Phụ lục

  MỞ ĐẦU

  1. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI

  Việc hỡnh thành KN sư phạm nói chung và KNDH nói riêng là một trong những mục tiêu cơ bản của quá trỡnh đào tạo GVTH có trỡnh độ đại học theo chương trỡnh mới. Đào tạo GVTH cần kiên trỡ với mục tiờu lấy việc hỡnh thành KN của nghề dạy học làm đặc trưng nổi bật cho quá trỡnh đào tạo ở trường sư phạm. Tuy nhiên, mặt đào tạo này cho đến nay vẫn chưa đạt kết quả như mong muốn, chưa tương ứng với vốn tri thức mà sinh viên được trang bị và chưa thể hiện được sự khác biệt về chất so với các hệ đào tạo khác thấp hơn. Nguyên nhân cơ bản của thực trạng này là do nội dung, cấu trúc, và quá trỡnh hỡnh thành cỏc KNDH ở trường sư phạm vẫn có những vấn đề chưa tường minh. Bậc tiểu học có những đặc thù riêng, mỗi GV sẽ phải dạy tất cả các môn học. Do vậy, trong quá trỡnh đào tạo ở trường sư phạm, việc hỡnh thành KN đũi hỏi phải chi tiết, đi vào từng môn học cụ thể và có quy trỡnh rốn luyện riờng cho mỗi mụn. Cú như vậy mới cung cấp cho SV một vốn KN nghề nghiệp cơ bản, tối thiểu cần thiết một cách chắc chắn, đạt được một trong những chuẩn nghề nghiệp của GVTH và tương ứng với trỡnh độ đào tạo để họ có thể hoàn thành tốt ngay từ đầu nhiệm vụ dạy học ở trường tiểu học.
  Việc hỡnh thành KNDH môn toán cho SV ngành GDTH hiện nay cũng không nằm ngoài quỹ đạo đó. Hầu hết các trường sư phạm vẫn chưa xây dựng được quy trỡnh rốn luyện KNDH mụn Toỏn cho SV, hoạt động rèn luyện KN của SV đang cũn mang tớnh chất tự mũ mẫm là chủ yếu. Do vậy trong quỏ trỡnh thực hiện họ cũn gặp nhiều lỳng tỳng và kết quả thu được từ hoạt động này nói chung là chưa cao. Chính vỡ vậy việc xõy dựng một quy trỡnh rốn luyện KNDH mụn Toỏn cho SV ngành GDTH đang là một vệc làm cấp bách để nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho SV, nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp cũng như nâng cao chất lượng dạy học môn Toán ở cấp Tiểu học hiện nay.
  Từ những lí do trên chúng tôi quyết định đi đến chọn đề tài nghiên cứu là: “Hỡnh thành kỹ năng dạy học môn Toán cho sinh viên ngành Giỏo dục tiểu học”.
  2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
  Nhằm góp phần nâng cao chất lượng rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho SV ngành GDTH.
  3. KHÁCH THỂ VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU
  3.1. Khỏch thể nghiờn cứu
  Hoạt động rèn luyện KNDH của SV ngành GDTH.
  3.2. Đối tượng nghiên cứu
  Nội dung và quy trỡnh hỡnh thành KNDH mụn Toỏn cho SV ngành GDTH
  4. NHIỆM VỤ NGHIấN CỨU
  4.1. Nghiờn cứu lớ luận: Làm rừ một số vấn đề về KN, KNDH và KNDH môn Toán.
  4.2. Nghiờn cứu thực trạng: Tỡm hiểu thực trạng nhận thức của GVTH về KNDH núi chung và KNDH mụn Toỏn núi riờng, thực trạng KNDH mụn Toỏn của GVTH và thực trạng rốn luyện KNDH mụn Toỏn của SV ngành GDTH.
  4.3. Xõy dựng quy trỡnh hỡnh thành KNDH mụn Toỏn cho SV ngành GDTH và kiểm tra tớnh khả thi, tớnh hiệu quả của quy trỡnh.
  5. GIẢ THUYẾT KHOA HỌC
  Nội dung và quy trỡnh hỡnh thành KNDH mụn Toỏn được xây dựng có thể góp phần nâng cao chất lượng của quá trỡnh hỡnh thành KNDH mụn Toỏn núi riờng cũng như KNDH nói chung cho SV ngành GDTH.
  6. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
  6.1. Phương pháp nghiên cứu lí luận, bao gồm những phương pháp: Phương pháp phân tích, tổng hợp lí thuyết; khái quát hoá các quan điểm vv
  6.3. Phương pháp nghiên cứu thực tiễn bao gồm các phương pháp: Điều tra; lấy ý kiến chuyờn gia; tổng kết kinh nghiệm giỏo dục vv
  7. ĐÓNG GÓP CỦA LUẬN VĂN
  - Hệ thống hoá một số vấn đề về: KN, KNDH và KNDH môn Toán ở tiểu học.
  - Làm rừ thực trạng KNDH mụn Toỏn của GVTH và việc hỡnh thành KNDH mụn Toỏn cho SV ngành GDTH.
  - Đề xuất, xây dựng quy trỡnh rốn luyện KNDH mụn Toỏn cho SV ngành GDTH.
  8. CẤU TRÚC CỦA LUẬN VĂN
  Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, phụ lục. Luận văn gồm có ba chương:
  Chương 1: Cơ sở lí luận của vấn đề nghiên cứu
  Chương 2: Cơ sở thực tiễn của vấn đề nghiên cứu.
  Chương 3: Quy trỡnh hỡnh thành KNDH mụn Toỏn cho sinh viờn ngành GDTH.


  Xem Thêm: Hình thành kỹ năng dạy học môn toán cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hình thành kỹ năng dạy học môn toán cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status