Lời mở đầu

Khi nền kinh tế thị trường phát triển đến một trình độ nhất định doanh nghiệp cũng trở thành hàng hoá khi nhu cầu mua và bán và đầu tư rộng rãi trên thị trường thì hoạt động định giá trở nên sôi động và ngày càng được chú trọng trong cac cuộc cải cách doanh ngiệp nhà nước ,cổ phần hoá là giải pháp mang tính đột phá giải quyết vấn đề cơ bản là sở hữu doanh ngiệp .và do đó tạo ra môi trường động lực to lớn giúp cho doanh ngiệp nhà nước sau khi chuyển đổi thành công ty cổ phần có tôc độ tăng trương theo cấp số nhân toàn diện thì vẫn đề xác định giá trị doanh ngiệp là không thể thiếu để đảm bảo quyền lợi người mua và người bán cung như quyền lợi các thành viên công ty cổ phần ,trong quấ trinh chuyển đổi .đây là một đề tài gây ra nhiều tranh luận trên các diễn đàn kinh tế cả về lý luận lẫn thưc tiến trong mấy chuc năm qua .từ tính chất bức thiết của nó tôi quyết định chọn đề tài ((xã định giá trị doanh ngiệp trong quá trình cổ phần hoá dôanh ngiệp nhà nước )).trong quá trình cổ phần hoá doanh ngiệp nhà nước chuyển thành công ty cổ phần ở Việt nam đã đạt được những kết quả nhất định nhưng bên cạnh đó nó còn có nhiều thiếu sót và hạn chế cần ngiên cứu đưa ra phương pháp đúng đắn nhàm phát triển hoàn thiện hơn nứa .trong những yếu tố đó là viêc xác định giá trị doanh ngiệp trong quá trinh cổ phần hoá đây là nhân tố quan trọng trong quá trinh cổ phần hoá ,đảm bảo quyền lợi nhà nước trong công ty cổ phần ,vi vầy tôi quyết định chọn đề tài này để nhằm củng cố thêm kiến thức của mình về việc chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần mà cốt lõi là vẫn đề xây dựng giá trị doanh ngiệp trong quá trình cổ phần hoá .
Mục lục
Lời mở đầu 1
Phần i: Nhữngvẫn đề chung cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước 2
I. 1. Quan niệm cổ phần hoá 2
I.2.Vì sao cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước 2
I. 3. Mục tiêu cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước 5
I. 4. Các hình thức cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước 8
I. 5. Quy trình chung cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước 8
PHầN II: Vấn đề xác định giá trị doanh nghiệp trong quá trình cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước 10
2.1 Những khái niệm 10
2.1.1 Giá trị doanh nghiệp trong quá trình cổ phần hoá 10
2.1.2 Giá trị phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp 10
2.1.3 lợi thế doanh nghiệp trong quá trình cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước 11
2.2 Những phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp và những điều kiên để đảm bảo chính xác giá trị doanh nghiệp 11
2.2.1 Căn cứ xác định giá trị doanh nghiệp 11
2.2.2 Những phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp 11
2.2.3 Những hạn chế của phương pháp định giá 15
2.2.4 Giải pháp hoàn thiện phương pháp định giá 15
2.2.5 Điều kiện để xác định chính xác giá trị doanh nghiệp. 16
2.3. ý nghĩa của việc xác định đúng giá trị doanh nghiệp. 17
Phần iii: Những vấn đề thực tế liên quan trong quá trình cổ phần hoá doanh nghiệp 18
3.1. Thực trạng của việc xác định giá trị doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam từ năm 92 đến nay 18
3.2. Những vấm đề thực tế liên quan trong quá trình cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước 21
3.2.1. Tổ chức đánh giá doanh nghiệp cổ phần hoá 21
3.2.2. Khó khăn và bất hợp lý trong quá trình định giá doanh nghiệp 22
3.2.3. Những kiến nghị 23
Kết luận 24
Tài liệu tham khảo 25

[charge=150]http://up.4share.vn/f/64555d575457555d/DA063.doc.file[/charge]

Xem Thêm: xác định giá trị doanh ngiệp trong quá trình cổ phần hoá doanh ngiệp nhà nước
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu xác định giá trị doanh ngiệp trong quá trình cổ phần hoá doanh ngiệp nhà nước sẽ giúp ích cho bạn.