Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật trong quá trình thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá trên địa

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật trong quá trình thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá trên địa


  1. Lựa chọn đề tài và tên gọi của luận án
  Nước ta hiện nay đang trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện
  đại hoá, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và
  tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế. Trong bối cảnh đó, Việt Nam đang có
  nhiều thuận lợi, đồng thời cũng đứng trước nhiều khó khăn thách thức to
  lớn. Trong đó, sự thiếu hụt và lạc hậu về kết cấu hạ tầng kỹ thuật
  (KCHTKT) là một trong những "nút thắt " cản trở sự phát triển của nền
  kinh tế nói chung cũng như của nhiều ngành, vùng và địa phương trong
  nước.
  Hải Dương là tỉnh nằm ở trung tâm đồng bằng sông Hồng, là một trong
  7 tỉnh, thành phố trung ương thuộc vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và ở
  vào vị trí cầu nối của tam giác phát triển Hà Nội - Hải Phòng - Quảng
  Ninh. Trên địa bàn tỉnh có nhiều hệ thống, công trình KCHTKT có tầm
  quan trọng quốc gia, vùng và liên vùng. Hải Dương đang cùng cả nước
  trong sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, nền kinh
  tế-xã hội của Hải Dương đã có những chuyển biến tích cực và đạt được
  nhiều thành tựu quan trọng. Tăng trưởng kinh tế của tỉnh khá cao và ổn
  định, đời sống kinh tế - xã hội được cải thiện và từng bước nâng cao. Hệ
  thống KCHTKT nói chung trên địa bàn tỉnh đã được cải thiện đáng kể, góp
  phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
  Tuy nhiên, sự phát triển KCHTKT ở Hải Dương hiện vẫn còn nhiều
  bất cập, cả về quy mô, cấu trúc hệ thống, trình độ công nghệ và chất lượng
  phục vụ, chưa tương thích và chưa đáp ứng kịp yêu cầu của quá trình đẩy
  mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nền kinh tế trên địa bàn của tỉnh. Đây
  là một trong những vấn đề bức xúc, đòi hỏi phải nhanh chóng khắc phục
  nhằm tạo ra tiền đề và điều kiện cần thiết cho việc thực hiện thành công sự
  nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh,
  bền vững của Hải Dương. Đồng thời, với vị trí địa-kinh tế của tỉnh, sự phát
  triển KCHTKT trên địa bàn Hải Dương cũng sẽ có những tác động to lớn
  đến quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá và phát triển kinh tế-xã hội của
  vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và các tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng nói
  chung.
  Với sự nhìn nhận như vậy, tác giả đã lựa chọn đề tài nghiên cứu của
  luận án là: "Phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật trong quá trình thực hiện
  công nghiệp hoá, hiện đại hoá trên địa bàn Hải Dương" với hy vọng góp
  2
  phần làm sáng tỏ cơ sở lý luận và thực tiễn làm căn cứ cho việc xác định
  chính sách và giải pháp phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật ở Hải Dương
  hiện nay.
  2. Tổng quan tình hình nghiên cứu có liên quan
  Đã có nhiều học giả và công trình nghiên cứu đề cập đến những vấn đề
  lý luận cũng như thực tiễn phát triển kết cấu hạ tầng. có một số nghiên cứu
  đáng lưu ý như: 1. Lý luận kết cấu hạ tầng/ Jochimsen, R/ Nxb Tubingen
  Mohr, 1966 (tiếng Đức); 2. Chiến lược cơ sở hạ tầng - Những vấn đề liên
  ngành/ Báo cáo của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, 2006; 3. Xây dựng
  hạ tầng cơ sở nông thôn trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở
  Việt nam /GS,TS. Đỗ Hoài Nam; PGS,TS. Lê Cao Đoàn (đồng chủ biên)/
  NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 2001. 4. Cơ sở hạ tầng - đường băng cất
  cánh cho nền kinh tế - xã hội Việt Nam”/Văn Thái/ Tạp chí Phát triển kinh
  tế, số 36 /1993; 5. Một số vấn đề về kết cấu hạ tầng nền kinh tế quốc dân/
  Phan Sĩ Mẫn/ Tạp chí Nghiên cứu kinh tế, số 6 năm 1989 ; 6. Về định
  hướng chiến lược phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ mục tiêu công nghiệp
  hóa, hiện đại hóa ở nước ta/ Tống Quốc Đạt/ Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số
  4/ 2005; .
  Nhìn chung, các công trình nghiên cứu trên đây đều tập trung vào phân
  tích một hoặc nhiều khía cạnh từ những vấn đề về lý luận cơ bản, vai trò,
  yếu tố tác động, sự cần thiết phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật trên phạm
  vi cả nước hoặc ở một số vùng, khu vực kinh tế của đất nước và đề xuất
  các giải pháp phát triển trong thời gian tới. Tuy nhiên, cho tới hiện tại,
  chưa có một luận án, công trình nào nghiên cứu, đánh giá một cách tương
  đối đầy đủ và có hệ thống về phát triển KCHTKT ở Hải Dương trong quá
  trình đổi mới và thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá thời kỳ từ 1986
  đến nay. Trong quá trình nghiên cứu và qua thực tiễn công tác của mình,
  tác giả luận án mong muốn được góp phần làm sáng tỏ cơ sở lý luận và
  thực tiễn làm căn cứ cho việc xác định chính sách và giải pháp phát triển
  KCHTKT ở Hải Dương trong thời gian tới.
  3. Mục đích nghiên cứu
  Một là: Nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về KCHTKT: Làm rõ
  nội dung, tính chất, chức năng, vai trò của kết cấu hạ tầng kỹ thuật trong
  phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời xác định và làm rõ các yếu tố tác động
  đến sự phát triển của KCHTKT, tính tất yếu khách quan và xu hướng vận
  3
  động phát triển của nó trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nền
  kinh tế đất nước.
  Hai là: Nghiên cứu, đánh giá thực trạng phát triển KCHTKT trên địa
  bàn tỉnh Hải Dương và tác động của nó đối với phát triển kinh tế xã hội của
  tỉnh; những khó khăn trở ngại đối với phát triển KCHTKT trong quá trình
  đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá trên địa bàn Hải Dương.
  Ba là: Đề xuất một số giải pháp cho việc tạo lập và phát triển nhanh,
  đồng bộ KCHTKT ở Hải Dương trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp
  hoá, hiện đại hoá.
  4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  Đối tượng nghiên cứu của đề tài là KCHTKTtrong quá trình công
  nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tập trung phân tích, khái quát hoá về mặt lý luận
  những nội dung cơ bản, những mối quan hệ và xu hướng vận động của các
  yếu tố và điều kiện phát triển KCHTKT thông qua những biểu hiện cụ thể
  của chúng trên thực tế.
  Phạm vi nghiên cứu của đề tài : Vấn đề kết cấu hạ tầng có phạm vi rất
  rộng, bao quát. Vì vậy, trong đề tài nghiên cứu này tập trung nghiên cứu
  năm lĩnh vực KCHTKT chủ yếu: giao thông, thủy lợi, điện lực, cung cấp
  nước sạch, bưu chính viễn thông trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại
  hoá ở Hải Dương. Thời gian nghiên cứu chủ yếu từ khi đổi mới (1986) đến
  nay.
  5. Phương pháp nghiên cứu
  Luận án sử dụng phương pháp thống kê, so sánh, phân tích, đánh giá,
  tổng hợp và dự báo theo cách tiếp cận duy vật biện chứng, duy vật lịch sử
  nhằm tạo ra một tổng thể phương pháp cho phép tiếp cận nhanh đối tượng
  và mục tiêu nghiên cứu.
  6. Những kết quả đạt được và đóng góp mới của luận án
  Một là: Luận án đã góp phần làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc
  nhìn nhận, đánh giá về KCHTKT nói chung và KCHTKT ở tỉnh Hải Dương
  nói riêng. Sự cần thiết và tính tất yếu khách quan của phát triển
  KCHTKT trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh.
  Hai là: Đánh giá một cách khách quan, toàn diện thực trạng tình hình phát
  triển KCHTKT trên địa bàn tỉnh Hải Dương trong giai đoạn vừa qua, phân tích
  và làm rõ những kết quả đạt được, những trở ngại, thách thức và nguyên nhân
  4
  hạn chế, yếu kém của KCHTKT ở Hải Dương hiện nay; đồng thời làm rõ những
  yêu cầu, đòi hỏi đối với phát triển KCHTKT trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.
  Ba là: Đề xuất một số khuyến nghị có cơ sở khoa học và thực tiễn
  nhằm đẩy mạnh hơn nữa quá trình xây dựng và phát triển KCHTKT trong
  quá trình thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Hải Dương. Trong đó,
  các chính sách về huy động vốn đầu tư; giải pháp về đổi mới, tăng cường
  công tác quy hoạch; nâng cao hiệu quả sử dụng các hệ thống, công trình
  KCHTKT; phát triển nguồn nhân lực và đổi mới công nghệ-kỹ thuật theo
  hướng hiện đại là những giải pháp hết sức quan trọng. Đây là những đóng
  góp mới có ý nghĩa thiết thực của Luận án.
  7. Kết cấu của luận án
  Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, luận án
  gồm 3 chương sau:
  CHƯƠNG 1: Một số vấn đề lý luận về kết cấu hạ tầng kỹ thuật, vị trí và
  vai trò của nó trong phát triển kinh tế xã hội.
  CHƯƠNG 2: Thực trạng và những vấn đề đặt ra đối với việc phát triển kết
  cấu hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
  CHƯƠNG 3: Phương hướng và giải pháp phát triển kết cấu hạ tầng kỹ
  thuật trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Hải Dương.


  Xem Thêm: Phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật trong quá trình thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá trên địa
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật trong quá trình thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá trên địa sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status