Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Phát triển thị trường khoa học và công nghệ Kinh nghiệm của Trung Quốc và vận dụng vào Việt Nam

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phát triển thị trường khoa học và công nghệ Kinh nghiệm của Trung Quốc và vận dụng vào Việt Nam


  1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu
  Phát triển thị trường KH&CN là một tất yếu khách quan trong nền
  kinh tế thị trường và là một trong những nội dung trọng tâm của chiến
  lược phát triển của các quốc gia trên thế giới trong xu thế toàn cầu hoá.
  Thị trường KH&CN ở Trung Quốc từ cải cách mở cửa đến nay
  đã phát huy tác dụng tốt trong việc chuyển hóa thành quả nghiên cứu
  khoa học và phát triển công nghệ vào sản xuất. Dưới sự chỉ đạo của
  chiến lược cơ bản và phương châm cụ thể "mở cửa, làm sống động,
  nâng đỡ, hướng dẫn", đã phát triển rất nhanh từ không thành có, từ
  nhỏ đến lớn. Hiện nay, thị trường KH&CN ở Trung Quốc đang phát
  triển tương đối lành mạnh, quy mô giao dịch đã mở rộng, thúc đẩy
  tích cực phát triển kinh tế xã hội. Trung Quốc đang thực hiện đổi mới
  hệ thống KH&CN lấy doanh nghiệp làm chủ thể, lấy thị trường làm
  phương hướng dẫn dắt, kết hợp sản xuất, nghiên cứu và phát triển, bảo
  đảm thể chế và cơ chế tạo điều kiện cho việc tăng cường năng lực tự
  chủ, xây dựng Nhà nước loại hình sáng tạo, phát triển đất nước theo
  quan điểm khoa học.
  Tạo lập và phát triển thị trường KH&CN là một trọng tâm giải
  pháp chủ yếu để phát triển KH&CN và là một nội dung quan trọng để
  phát triển đồng bộ các loại thị trường ở nước ta. Tuy nhiên thị trường
  KH&CN ở nước ta mới hình thành ở mức độ sơ khai, việc phát triển
  thị trường KH&CN vì vậy càng trở nên quan trọng và cấp thiết hơn
  2
  đối với quá trình phát triển đất nước. Đứng trước tình hình đó rất cần
  những giải pháp hữu hiệu nhằm thúc đẩy thị trường KH&CN phát
  triển. Do vậy việc tham khảo kinh nghiệm phát triển thị trường
  KH&CN của Trung Quốc, một quốc gia có nhiều điểm tương đồng
  với Việt Nam và đã có những thành công trong lĩnh vực này sẽ có ý
  nghĩa rất quan trọng cả về thực tiễn và lý luận. Đó là lý do để vấn đề:
  “Phát triển thị trường khoa học và công nghệ: Kinh nghiệm của
  Trung Quốc và vận dụng vào Việt Nam” được chọn làm đề tài của
  luận án tiến sỹ kinh tế này.
  2. Tình hình nghiên cứu
  + Về phát triển thị trường KH&CN ở Trung Quốc: một số nghiên
  cứu tìm hiểu những thành tựu phát triển kinh tế, trong đó có những
  vấn đề về phát triển KH&CN và thị trường KH&CN của Trung Quốc
  từ cải cách mở cửa đến nay. Một số khác tập trung phân tích quá trình,
  hiện trạng phát triển thị trường KH&CN của Trung Quốc.
  + Về thị trường KH&CN Việt Nam: có một số công trình và tài
  liệu liên quan đến công nghệ và thị trường công nghệ Việt Nam.
  Tuy nhiên, từ trước đến nay, trong nước cũng như trên thế giới
  chưa có công trình nào trực tiếp nghiên cứu một cách hệ thống và toàn
  diện vấn đề phát triển thị trường KH&CN ở Trung Quốc từ cải cách
  mở cửa (1978) đến nay (2008) từ đó rút ra bài học kinh nghiệm vận
  dụng để phát triển thị trường KH&CN ở Việt Nam trong giai đoạn
  hiện nay.
  3
  3. Đối tượng và mục đích nghiên cứu
  Phát triển thị trường KH&CN: Kinh nghiệm của Trung Quốc và
  vận dụng vào Việt Nam là đối tượng nghiên cứu chính của luận án.
  Mục đích của luận án là qua nghiên cứu một số vấn đề lý luận và thực
  tiễn về thị trường KH&CN, từ đó nghiên cứu quá trình phát triển thị
  trường KH&CN của Trung Quốc để rút ra những bài học kinh nghiệm
  để so sánh, vận dụng phát triển thị trường KH&CN ở Việt Nam.
  4. Phạm vi nghiên cứu
  Ngoài phần một số cơ sở lý luận, luận án tập trung nghiên cứu
  quá trình phát triển thị trường KH&CN của Trung Quốc từ cải cách,
  mở cửa đến nay (1978- 2008), tiếp cận vấn đề từ các khía cạnh như:
  các kết quả đạt được xét về quy mô, trình độ và các yếu tố của thị
  trường; các ngành và lĩnh vực; các khu vực công nghiệp và nông thôn.
  Từ nghiên cứu trên rút ra quan điểm, mục tiêu, giải pháp và bài học
  kinh nghiệm thành công, thất bại của Trung Quốc về phát triển thị
  trường KH&CN trong công cuộc cải cách mở cửa. Từ cơ sở lý luận về
  thị trường KH&CN và bài học kinh nghiệm của Trung Quốc xem xét
  nhận dạng thị trường KH&CN Việt Nam từ thời kỳ đổi mới đến nay
  (1986-2008) trên quy mô, cấp độ và các hoạt động diễn ra của thị
  trường, so sánh và đề xuất một số gợi ý chính sách nhằm phát triển thị
  trường KH&CN ở Việt Nam.
  5. Nhiệm vụ phải giải quyết
  Luận án sẽ trả lời các câu hỏi: quan niệm về KH&CN và thị
  trường KH&CN như thế nào cho đúng? Vai trò của KH&CN và thị
  trường KH&CN đối với sự phát triển kinh tế xã hội như thế nào? Mối
  quan hệ giữa Nhà nước và thị trường? trên cơ sở phân tích lý thuyết
  4
  cạnh tranh để nâng cao năng lực cạnh tranh như thế nào? Thực trạng
  KH&CN và thị trường KH&CN ở Trung Quốc? Những thành công,
  tồn tại và nguyên nhân? Quan điểm phát triển thị trường KH&CN hiện
  nay trên thế giới và ở Trung Quốc là gì? Đồng thời phải trả lời được
  câu hỏi Việt Nam đã có thị trường KH&CN hay chưa? Mức độ quy
  mô đến đâu? Những thành công, thất bại trong phát triển thị trường
  KH&CN ở Trung Quốc và bài học kinh nghiệm vận dụng vào Việt
  Nam để phát triển thị trường KH&CN? Những chính sách, cơ chế nào
  phù hợp để phát triển thị trường KH&CN trong nền kinh tế thị trường
  định hướng XHCN ở Việt Nam?
  6. Phương pháp nghiên cứu
  Luận án nghiên cứu phát triển thị trường KH&CN dưới giác độ
  của chuyên ngành Kinh tế thế giới và Quan hệ kinh tế quốc tế, có sử
  dụng các phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử.
  Đồng thời, đặc biệt coi trọng và sử dụng xuyên suốt luận án các
  phương pháp phân tích - hệ thống - tổng hợp - thống kê - so sánh.
  Luận án đã sử dụng kết quả của một số nghiên cứu có sử dụng phương
  pháp kinh tế lượng khi phân tích ảnh hưởng của tiến bộ công nghệ tới
  tăng trưởng kinh tế. Kết quả các nghiên cứu sử dụng phương pháp
  điều tra đã được sử dụng trong phân tích tác động của chuyển giao và
  đổi mới công nghệ đối với tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội.
  7. Đóng góp của luận án
  - Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận cơ bản về phát triển thị trường
  KH&CN.
  - Hệ thống hoá vấn đề phát triển thị trường KH&CN ở Trung Quốc và
  Việt Nam.
  5
  - Nghiên cứu sự thành công và thất bại trong phát triển thị trường
  KH&CN ở Trung Quốc và Việt Nam. Những vấn đề được tổng hợp
  thành quy luật chung.
  - Một số kinh nghiệm của Trung Quốc vận dụng vào Việt Nam và
  gợi ý chính sách phát triển thị trường KH&CN Việt Nam đáp ứng yêu
  cầu công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước trong tiến trình hội nhập
  kinh tế quốc tế.
  8. Kết cấu luận án
  Ngoài phần mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo, luận án được
  kết cấu thành 3 chương:
  Chương 1. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về thị trường khoa
  học và công nghệ.
  Chương 2. Phát triển thị trường khoa học và công nghệ ở Trung Quốc.
  Chương 3. Vận dụng kinh nghiệm phát triển thị trường khoa học và
  công nghệ của Trung Quốc vào Việt Nam và một số gợi ý chính sách.


  Xem Thêm: Phát triển thị trường khoa học và công nghệ Kinh nghiệm của Trung Quốc và vận dụng vào Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phát triển thị trường khoa học và công nghệ Kinh nghiệm của Trung Quốc và vận dụng vào Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status