Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Quá trình phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ngoài quốc doanh ở tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 1997 - 2003

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Quá trình phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ngoài quốc doanh ở tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 1997 - 2003


  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Chuyển sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chính sách
  phát triển kinh tế nhiều thành phần là một chủ trương khoa học mang tính
  chiến lược của Đảng và Nhà nước nhằm phát huy mọi nguồn lực xã hội cho
  sản xuất. Với chính sách này, các doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) ngoài
  quốc doanh ngày càng có vai trò quan trọng và có nhiều đóng góp tích cực
  vào sự tăng trưởng triển kinh tế của đất nước. Nhìn chung, các loại hình
  DNVVN ở nước ta trong đó có các DNVVN ngoài quốc doanh chiếm tới gần
  96% tổng số các doanh nghiệp (DN) đã tạo việc làm cho gần nửa số lao động
  trong các DN nói chung và đóng góp đáng kể vào kim ngạch xuất khẩu của
  đất nước. Thực tế, các DNVVN ngoài quốc doanh đã khẳng định vai trò tích
  cực của mình vào quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá (CNH, HĐH) và
  làm đa dạng hoá nền kinh tế thị trường ở nước ta.
  Tuy nhiên, trong phát triển kinh tế thị trường và gia nhập WTO đã tạo
  không ít những thách thức đối với sự phát triển của các DNVVN ngoài quốc
  doanh ở nước ta hiện nay. Thực tế đó cho thấy, để các DNVVN ngoài quốc
  doanh phát triển cần thiết phải có sự thay đổi mạnh mẽ không chỉ từ phía nhà
  nước, mà còn đòi hỏi có sự thay đổi cơ bản từ chính các hoạt động của DNVVN
  ngoài quốc doanh để nâng cao năng lực cạnh tranh nhằm phát triển mạnh mẽ các
  DNVVN ngoài quốc doanh trong xu thế đổi mới kinh tế của đất nước.
  Thời gian qua ở tỉnh Bắc Ninh, các DNVVN ngoài quốc doanh có sự gia
  tăng nhanh chóng về số lượng, sự mở rộng về qui mô hoạt động và đã đóng góp
  tích cực vào sự tăng trưởng kinh tế của địa phương. Tuy nhiên, hoạt động của
  các DN này vẫn còn nhiều khó khăn dẫn đến tình trạng: sản xuất kinh doanh
  thiếu ổn định, mang nặng tính tự phát, qui mô nhỏ, hiệu quả kinh doanh chưa
  được cao, công nghệ lạc hậu, nguồn nhân lực yếu Từ những khó khăn của
  DNVVN ngoài quốc doanh, vấn đề đặt ra là làm gì để các DN này phát triển và
  có những đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
  Đó là vấn đề mà các cấp lãnh đạo địa phương rất quan tâm.
  Xuất phát từ thực tiễn đó, nghiên cứu sinh (NCS) chọn đề tài “Quá trình
  phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ngoài quốc doanh ở tỉnh Bắc Ninh giai
  đoạn từ 1997- 2003 - Thực trạng, kinh nghiệm và giải pháp” làm nội dung
  nghiên cứu.
  2
  2. Tổng quan
  Nghiên cứu về DNVVN ngoài quốc doanh đã thu hút được sự quan tâm
  của nhiều học giả, các nhà hoạch định chính sách trong những năm gần đây.
  Một số công trình đã công bố như:
  TS. Phạm Thuý Hồng với đề tài “Chiến lược cạnh tranh cho các
  DNVVN ở Việt Nam hiện nay” (Nhà xuất bản chính trị quốc gia năm 2004)
  đã phân tích thực trạng chiến lược cạnh tranh của các DNVVN ở Việt Nam,
  đề ra các giải pháp, kiến nghị cho các DNVVN trong quá trình hội nhập kinh
  tế quốc tế.
  GS.TS. Nguyễn Đình Hương với tác phẩm “Giải pháp phát triển
  DNVVN ở Việt Nam” (Nhà xuất bản chính trị quốc gia năm 2002) cũng đã
  đưa ra những vấn đề cơ bản về phát triển các DNVVN trong nền kinh tế thị
  trường, phân tích thực trạng, định hướng và những giải pháp phát triển
  DNVVN ở Việt Nam hiện nay.
  GS. TS. Nguyễn Cúc đã thống kê, phân tích thực trạng các chính sách hỗ
  trợ DNVVN, từ đó có đề xuất một số điều kiện để phát triển DNVVN ở Việt
  Nam trong nội dung cuốn sách “Đổi mới cơ chế và chính sách hỗ trợ phát
  triển DNVVN ở Việt Nam” (Nhà xuất bản chính trị quốc gia năm 2000).
  Trong luận án Tiến sĩ kinh tế “Tác động của các chính sách điều tiết kinh tế
  vĩ mô của chính phủ đến sự phát triển của DNVVN Việt Nam”, TS. Trần Thị
  Vân Hoa có một số giải pháp để nâng cao tác động tích cực của các chính sách
  sau khi phân tích những vấn đề lý luận về DNVVN, vai trò của Chính phủ đối
  với sự phát triển các DNVVN và đánh giá, nhận xét về những tác động đó.
  NCS. Chu Thị Thuỷ với luận án Tiến sĩ kinh tế “Một số giải pháp nâng
  cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của DNVVN Việt Nam” lại đi sâu vào
  nghiên cứu những vấn đề bên trong hoạt động của DN để phát triển các DN
  bằng cách nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tiết kiệm chi phí, tăng doanh thu.
  Nội dung cuốn sách “Một số giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước đối
  với doanh nghiệp” của TS. Trang Thị Tuyết (Nhà xuất bản chính trị quốc gia
  năm 2006) đã hệ thống hoá cơ sở lý luận về quản lý nhà nước đối với các loại
  hình DN, phân tích triệt để thực trạng hoạt động của các loại hình DN nước ta
  hiện nay và đề xuất các giải pháp hoàn thiện nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới ở
  nước ta trong tình hình hiện nay.
  TS. Phạm Văn Hồng với luận án Tiến sĩ kinh tế “Phát triển DNVVN ở
  Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế” đi sâu phân tích lý luận về
  3
  DNVVN, kinh nghiệm về phát triển DNVVN ở một số nước, cơ hội và thách
  thức của các DNVVN, đề ra một số giải pháp phát triển DNVVN Việt Nam
  trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.
  Ngoài ra còn có nhiều bài nghiên cứu đăng trên các tạp chí, các bài tham
  luận tại hội thảo trong nước và quốc tế để cập đến sự phát triển của các
  DNVVN với nhiều nội dung khác nhau.
  Nhìn chung, các công trình nghiên cứu về DNVVN, trong đó có
  DNVVN ngoài quốc doanh đã xem xét nhiều khía cạnh về môi trường kinh
  doanh, hoàn thiện cơ chế chính sách, nâng cao năng lực cạnh tranh.v.v.
  Những vấn đề đó có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn đối với phát triển
  DNVVN ngoài quốc doanh. Tuy nhiên, hiện nay chưa có một công trình nào
  nghiên cứu về tình hình phát triển DNVVN ngoài quốc doanh ở tỉnh Bắc
  Ninh từ khi tái lập tỉnh (1997), vấn đề có ý nghĩa cấp thiết trong công tác định
  hướng và quản lý với loại hình DN này.
  3. Mục đích nghiên cứu
  - Luận án nghiên cứu sự phát triển của các DNVVN ngoài quốc doanh ở
  tỉnh Bắc Ninh để thấy được thực trạng với những thành công và hạn chế
  nhằm tìm ra những giải pháp thúc đẩy sự phát triển của nó trong phát triển
  kinh tế thị trường và góp phần đẩy nhanh CNH, HĐH.
  - Luận án đề xuất một số giải pháp cụ thể nhằm tiếp tục thúc đẩy sự phát
  triển các DNVVN ngoài quốc doanh tỉnh Bắc Ninh trong phát triển kinh tế ở
  địa phương hiện nay.
  4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
  - Đối tượng nghiên cứu của luận án là quá trình phát triển DNVVN
  ngoài quốc doanh ở tỉnh Bắc Ninh.
  - Phạm vi nghiên cứu:
  + Về nội dung: Những chính sách của nhà nước và địa phương tác động
  đến sự phát triển của DNVVN ngoài quốc doanh, hoạt động của DNVVN
  ngoài quốc doanh và những đóng góp của nó đối với sự phát triển kinh tế - xã
  hội của địa phương.
  + Thời gian nghiên cứu từ năm 1997 (năm tái lập tỉnh Bắc Ninh)
  đến nay.
  Đồng thời những kinh nghiệm về phát triển DNVVN của một số nước
  trên thế giới cũng được nghiên cứu để góp phần làm rõ hơn những vấn đề về
  phát triển DNVVN ở nước ta, trong đó có tỉnh Bắc Ninh.
  4
  5. Phương pháp nghiên cứu
  Trong nghiên cứu, luận án sử dụng các phương pháp như phương pháp
  duy vật biện chứng và duy vật lịch sử, phương pháp lịch sử kết hợp với
  phương pháp logic, đồng thời còn sử dụng các phương pháp phân tích, tổng
  hợp, thống kê. Nghiên cứu sự phát triển DNVVN ngoài quốc doanh, NCS còn
  khảo sát, tham vấn ý kiến của các doanh nhân, các nhà hoạch định chính sách,
  các chuyên gia trong nghiên cứu lĩnh vực phát triển DNVVN trong đó có
  DNVVN ngoài quốc doanh.
  6. Đóng góp mới về khoa học của luận án
  - Làm rõ thực trạng phát triển DNVVN ngoài quốc doanh ở một địa
  phương cụ thể là tỉnh Bắc Ninh, nhằm tìm ra những giải pháp tiếp tục phát
  triển các DN này cho phù hợp với điều kiện đẩy mạnh công nghiệp hoá và
  phát triển kinh tế thị trường.
  - Đề xuất các giải pháp cụ thể để thực hiện các giải pháp đó đối với phát
  triển DNVVN ngoài quốc doanh ở tỉnh Bắc Ninh hiện nay.
  7. Kết cấu của luận án
  Ngoài lời mở đầu, kết luận, danh mục các bảng, biểu, các chữ viết tắt,
  các tài liệu tham khảo, kết cấu của luận án gồm 3 chương:
  Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển DNVVN ngoài
  quốc doanh.
  Chương 2: Thực trạng phát triển DNVVN ngoài quốc doanh ở tỉnh
  Bắc Ninh giai đoạn 1997 đến nay.
  Chương 3: Phương hướng và giải pháp phát triển DNVVN ngoài quốc
  doanh ở tỉnh Bắc Ninh thời gian tới.


  Xem Thêm: Quá trình phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ngoài quốc doanh ở tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 1997 - 2003
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quá trình phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ngoài quốc doanh ở tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 1997 - 2003 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status