Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Mối quan hệ giữa lãi suất tiền vay, tỷ suất lợi nhuận vốn đầu tư và qui mô vốn đầu tư. Vận dụng để g

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Mối quan hệ giữa lãi suất tiền vay, tỷ suất lợi nhuận vốn đầu tư và qui mô vốn đầu tư. Vận dụng để g


  LỜI MỞ ĐẦU
  Trong hơn một thập kỉ qua, phần lớn các nước trong khu vực và các nước phát triển bắt đầu chú ý hơn tới vị thế của Việt Nam, nhờ tiềm năng kinh tế to lớn cũng như hoạt động đầu tư và thương mại không ngừng gia tăng của Việt Nam đối với các nước trên thế giới.
  Năm 2007 là một năm thành công đối với nền kinh tế Việt Nam với con số tăng trưởng cao thứ hai ở Châu Á với 8,5 %. Đồng thời, năm 2007 cũng là năm thu hút vốn đầu tư nước ngoài vượt xa mọi kỳ vọng, đạt 20,3 tỷ. Những con số trên đã góp phần tạo dựng hình ảnh Việt Nam như một điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư. Điều này còn cho thấy qui mô vốn có tác động quan trọng đến tăng trưởng và phát triển kinh tế. Trong khi đó, bản thân vốn đầu tư chịu tác động của rất nhiều các nhân tố, trong đó lãi suất tiền vay và tỷ suất lợi nhuận vốn đầu tư là hai yếu tố quan trọng quyết định đến quy mô vốn đầu tư. Vậy bản chất lý luận trên ra sao và thực trạng mối quan hệ trên ở Việt Nam như thế nào? Những vấn đề trên đòi hỏi việc nghiên cứu mối quan hệ giữa lãi suất tiền vay, tỷ suất lợi nhuận và qui mô vốn đầu tư dưới góc độ lý luận và thực tiễn là hết sức cần thiết.
  Trong phạm vi đề tài này, chúng tôi mong muốn có thể đưa đến một cái nhìn tổng quát và mới mẻ hơn về qui mô vốn đầu tư đặt trong mối quan hệ với lãi suất tiền vay và tỷ suất lợi nhuận từ đó có thể đưa ra các giải pháp nhằm mở rộng qui mô vốn đầu tư.
  Chúng tôi xin chân thành cảm ơn PGS.TS. Từ Quang Phương và TS. Phạm Văn Hùng đã giúp đỡ chúng tôi hoàn thành đề tài này
  Xin chân thành cảm ơn!
  MỤC LỤC​ LỜI MỞ ĐẦU 3
  Danh mỤc các tỪ viẾt tẮt. 7
  Chương I . Lý luẬn chung vỀ mỐi quan hỆ giỮa lãi suẤt tiỀn vay, tỶ suẤt lỢi nhuẬn và qui mô vỐn đẦu tư. 8
  A. Lý luẬn chung vỀ lãi suẤt tiỀn vay, tỶ suẤt lỢi nhuẬn và qui mô vỐn đầu tư 8
  I. Lãi suất 8
  1. Khái niệm và vai trò của lãi suất 8
  1.1. Khái niệm. 8
  1.2. Vai trò của lãi suất 8
  2. Phân loại lãi suất 8
  2.1.Phân loại theo nguồn sử dụng. 8
  2.3.Phân loại theo phương pháp tính lãi 9
  2.4.Phân loại theo loại tiền. 10
  2.5.Phân loại theo độ dài thời gian: 10
  3.Các yếu tố ảnh hưởng đến lãi suất 10
  3.1. Cung cầu các quĩ cho vay. 10
  3.2.Lạm phát kì vọng. 10
  3.3. Bội chi ngân sách. 11
  3.4. Những thay đổi về thuế. 11
  3.5. Những thay đổi trong đời sống xã hội 12
  II.Tỷ suất lợi nhuận vốn đầu tư ( RR- RATE OF RETURN) 12
  1.Khái niệm, phân loại 12
  1.1. Lợi nhuận thuần. 12
  1.2 . Tỷ suất lợi nhuận. 13
  2. Tỷ suất lợi nhuận vốn đầu tư (RR – Rate Of Return) 14
  3.Các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ suất lợi nhuận. 15
  3.1.Lợi nhuận thuần. 15
  3.2.Vốn đầu tư. 15
  III.Qui mô vốn đầu tư. 15
  1.Khái niệm vốn đầu tư. 15
  2. Đặc trưng của vốn đầu tư. 16
  3. Nội dung cơ bản của vốn đầu tư phát triển. 16
  3.1. Vốn đầu tư xây dựng cơ bản. 17
  3.2. Vốn lưu động bổ sung. 17
  3.3. Vốn đầu tư phát triển khác. 17
  4. Vai trò của vốn đầu tư. 18
  5. Phân loại vốn đầu tư. 18
  5.1. Vốn đầu tư trong nước. 18
  5.2. Vốn đầu tư nước ngoài 19
  6. Các nhân tố ảnh hưởng đến qui mô vốn đầu tư. 19
  6.1. Lợi nhuận kì vọng. 19
  6.2. Lãi suất tiền vay. 19
  6.3. Môi trường đầu tư. 20
  6.5 Thuế thu nhập doanh nghiệp. 21
  B. Lí luẬn vỀ mỐi quan hỆ giỮa lãi suẤt tiỀn vay, tỶ suẤt lỢi nhuẬn vỐn đẦu tư và qui mô vỐn đẦu tư. 21
  I.Mối quan hệ giữa lãi suất tiền vay và qui mô vốn đầu tư. 21
  1.Tác động của lãi suất tiền vay đến qui mô vốn đầu tư. 21
  2. Tác động của quy mô vốn đầu tư tới lãi suất tiền vay. 25
  II.Mối quan hệ giữa tỷ suất lợi nhuận vốn đầu tư và qui mô vốn đầu tư. 26
  1.Tác động của tỷ suất lợi nhuận vốn đầu tư đến qui mô vốn đầu tư. 26
  2. Tác động của qui mô vốn đầu tư đến tỷ suất lợi nhuận vốn đầu tư. 27
  III. Mối quan hệ giữa ba yếu tố: lãi suất tiền vay, tỷ suất lợi nhuận vốn đầu tư và qui mô vốn đầu tư. 28
  Chương 2. ThỰc trẠng mỐi quan hỆ giỮa lãi suẤt tiỀn vay, tỶ suẤt lỢi nhuẬn vỐn đẦu tư và qui mô vỐn đẦu tư Ở ViỆt Nam trong giai đoẠn hiỆn nay (2000 - 2007) 31
  A.ThỰc trẠng lãi suẤt tiỀn vay, tỶ suẤt lỢi nhuẬn, qui mô vỐn đẦu tư Ở ViỆt Nam trong giai đoẠn hiỆn nay 31
  I. Lãi suất 31
  1.Thực trạng. 31
  2.Đánh giá thực trạng lãi suất 34
  II. Tỷ suất lợi nhuận vốn đầu tư. 37
  1. Thực trạng tỷ suất lợi nhuận vốn đầu tư. 37
  1.1. Tỷ suất lợi nhuận giữa các khu vực và thành phần kinh tế còn có sự chênh lệch. 37
  1.2.Tỷ suất lợi nhuận giữa ngành kinh tế, các hoạt động sản xuất kinh doanh còn có sự chênh lệch. 39
  1.3. Tỷ suất lợi nhuận giữa các doanh nghiệp trong cùng 1 ngành cũng có sự chênh lệch đáng kể. 39
  1.4. Tỷ suất lợi nhuận giữa các ngành ở các nước, các khu vực khác nhau trên thế giới cũng có sự chênh lệch 40
  2. Nguyên nhân. 41
  III. Qui mô vốn đầu tư. 41
  1. Thực trạng qui mô vốn đầu tư ở Việt Nam hiện nay. 41
  1.1.Vốn đầu tư trong nước. 41
  1.2.Vốn đầu tư nước ngoài 43
  2. Đánh giá qui mô đầu tư hiện nay. 46
  2.1. Mặt được. 46
  2.2. Mặt chưa được. 46
  B. ThỰc trẠng mỐi quan hỆ giỮa lãi suẤt, tỶ suẤt lỢi nhuẬn, qui mô đẦu tư 47
  I. Mối quan hệ giữa lãi suất và qui mô đầu tư. 47
  1.Lãi suất tác động đến qui mô vốn đầu tư. 47
  2. Qui mô vốn tác động đến lãi suất cho vay. 50
  II. Mối quan hệ giữa tỷ suất lợi nhuận và qui mô vốn đầu tư. 51
  1.Tỷ suất lợi nhuận tác động qui mô vốn. 51
  2. Qui mô vốn tác động đến tỷ suất lợi nhuận. 52
  Chương 3. Các giẢi pháp vỀ mỐI quan hỆ giỮa lãi suẤt tiỀn vay, tỶ suẤt lỢi nhuẬn và qui mô vỐn đu tư 55
  I. Các giải pháp về qui mô vốn đầu tư. 55
  1. Các giải pháp mang tính vĩ mô. 55
  1.1.Tạo lập và duy trì năng lực tăng trưởng nhanh và bền vững cho nền kinh tế. 55
  1.2. Đảm bảo ổn định môi trường kinh tế vĩ mô. 55
  1.3. Xây dựng các chính sách huy động nguồn vốn có hiệu quả. 56
  2.Các giải pháp riêng đối với từng nguồn vốn. 56
  2.1.Giải pháp mở rộng qui mô vốn đầu tư trong nước. 56
  2.2.Giải pháp mở rộng qui mô vốn đầu tư nước ngoài 56
  2.2.1. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI 56
  2.2.2. Vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA 58
  II.Giải pháp về lãi suất 58
  III. Giải pháp về tỷ suất lợi nhuận vốn đầu tư. 59
  1.Tối đa hóa lợi nhuận. 59
  2.Tăng hệ số quay vòng vốn 61

  KẾT LUẬN 61
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 62
  Danh mỤc hình và bẢng biỂu 63


  Xem Thêm: Mối quan hệ giữa lãi suất tiền vay, tỷ suất lợi nhuận vốn đầu tư và qui mô vốn đầu tư. Vận dụng để g
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Mối quan hệ giữa lãi suất tiền vay, tỷ suất lợi nhuận vốn đầu tư và qui mô vốn đầu tư. Vận dụng để g sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status