Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoạt động đầu tư phát triển tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam: thực trạng và giải pháp

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoạt động đầu tư phát triển tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam: thực trạng và giải pháp


  Mục Lục​ DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 3
  DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ 5
  LỜI MỞ ĐẦU 6
  Chương 1: 7
  THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TẠI 7
  TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM 7
  1.1. Tổng quan về EVN 7
  1.1.1. Sự ra đời và quá trình phát triển của EVN 7
  1.1.2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư phát triển tại EVN 12
  1.1.2.1. Vị thế độc quyền của EVN 12
  1.1.2.2. Hệ thống điện và đầu tư phát triển hệ thống điện. 13
  1.2. Thực trạng đầu tư phát triển tại EVN 14
  1.2.1. Tình hình huy động vốn tại EVN 14
  1.2.1.1. Nguồn vốn bên trong. 15
  1.2.1.2. Nguồn vốn bên ngoài 17
  1.2.2. Tình hình sử dụng vốn đầu tư phát triển tại EVN 22
  1.2.2.1. Đầu tư phát triển nguồn và lưới điện. 23
  1.2.2.2. Đầu tư phát triển KHKT-CN 25
  1.2.2.3. Đầu tư phát triển nguồn nhân lực. 26
  1.2.2.4. Đầu tư vào các lĩnh vực khác. 28
  1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới quá trình ĐTPT tại EVN 30
  1.2.3.1. Nhóm nhân tố khách quan. 30
  1.2.3.2. Nhóm nhân tố chủ quan. 31
  1.3. Đánh giá khái quát tình hình đầu tư phát triển tại EVN 32
  1.3.1. Thành tựu. 32
  1.3.1.1. Hệ thống nguồn và lưới điện đã được đầu tư đồng bộ. 32
  1.3.1.2. Chất lượng nguồn nhân lực được nâng cao. 40
  1.3.1.3. Doanh thu từ các lĩnh vực kinh doanh khác tăng. 40
  1.3.2. Những tồn tại và nguyên nhân của tồn tại trong quá trình đầu tư phát triển tại EVN 42
  1.3.2.1. Thiếu vốn đầu tư. 42
  1.3.2.2. ĐTPT mới công suất nguồn điện chưa đáp ứng nhu cầu. 46
  1.3.2.3. Đầu tư cải tạo và nâng cấp hệ thống lưới điện chưa đáp ứng yêu cầu. 48
  1.3.2.4. Tiến độ thực hiện dự án chậm làm giảm hiệu quả sử dụng vốn đầu tư. 50
  1.3.2.5. Nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu. 53
  1.3.2.6. Rào cản xuất phát từ phía các đơn vị, người dân. 58
  Chương 2. 61
  ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TẠI TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM 61
  2.1. Định hướng phát triển và đầu tư phát triển tại EVN 61
  2.1.1. Quan điểm phát triển. 61
  2.1.2. Mục tiêu phát triển. 62
  2.2. Giải pháp tăng cường đầu tư phát triển tại EVN 63
  2.2.1. Tăng cường huy động vốn từ các nguồn. 63
  2.2.2. Tăng cường đầu tư cho nguồn và lưới điện. 65
  2.2.2.1. Đầu tư phát triển nguồn điện. 65
  2.2.2.2. Đầu tư phát triển hệ thống truyền tải và phân phối điện. 67
  2.2.3. EVN cần phổ biến giải pháp tiết kiệm điện năng tới mọi người dân. 67
  2.2.4. Giảm tỷ lệ tổn thất điện năng. 68
  2.2.5. Đẩy mạnh tiến độ thực hiện các dự án. 70
  2.2.6. Đầu tư nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. 71
  2.2.6.1. Hoàn thiện bộ máy tổ chức quản lý. 71
  2.2.6.2. Đầu tư cho công tác đào tạo nguồn nhân lực. 73
  2.2.6.3. Có chính sách đãi ngộ đối với cán bộ có tay nghề cao. 74
  2.2.6.4. Đầu tư cho đội ngũ nhân lực phục vụ dự án nhà máy điện hạt nhân. 74
  2.3. Kiến nghị với các cơ quan quản lý nhà nước. 75
  2.3.1. Hoàn thiện các chính sách có liên quan. 75
  2.3.2. Phát huy vai trò của các tổ chức liên quan. 77
  2.3.3. Tiến tới mở cửa thị trường điện nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động SX-KD tại EVN 78
  2.4. Các đơn vị cần hợp tác giải quyết khó khăn. 79
  KẾT LUẬN 81
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 82

  ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮTADB
  : Asia Development Bank: Ngân hàng phát triển Châu Á
  ASEAN
  : Asociation of South East Asian Nations-Hiệp hội các nước Đông Nam Á
  BOO
  : Build- Operate-Own: Xây dựng- Vận hành- Sở hữu.
  BOT
  : Build- Operate- Transfer: Xây dựng- Vận hành- Chuyển giao
  EVN
  : Electricity of Viet Nam- Tập đoàn điện lực Việt Nam
  GDP
  : Gross Domestic Product- Tổng thu nhập quốc nội
  IPP
  : Independent power plant- Nhà máy điện độc lập
  JBIC
  : Japan Bank of International Cooperation- Ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản
  ODA
  : Official Development Assistance- Hỗ trợ phát triển chính thức
  WB
  : World Bank- Ngân hàng Thế Giới
  XHCN
  : Xã hội chủ nghĩa
  TNDN
  : Thu nhập doanh nghiệp
  KT-XH
  : Kinh tế xã hội
  KHCB
  : Khấu hao cơ bản
  KHKT-CN
  : Khoa học kỹ thuật và công nghệ
  ĐTPT
  : Đầu tư phát triển
  CNVC
  : Công nhân viên chức
  VĐTXD
  : Vốn đầu tư xây dựng
  VTCC
  : Viễn thông công cộng

  : Thủy điện
  TTĐN
  : Tổn thất điện năng
  QHĐ
  : Quy hoạch điện
  GD& ĐT
  : Giáo dục và đào tạo
  ĐH
  : Đại học
  KH&CN
  : Khoa học và công nghệ
  TP HCM
  : Thành phố Hồ Chí Minh
  UBND
  : Ủy ban nhân dân
  DANH MỤC BẢNG BIỂUBảng 1 : Bảng cân đối kế toán toàn Tập đoàn qua các năm
  Bảng 2 : Bảng kết quả hoạt động kinh doanh toàn Tập đoàn
  Bảng 3 : Sản lượng điện phát ra các năm 2000-2006 theo thành phần
  Bảng 4 : Nguồn vốn huy động cho hoạt động đầu tư phát triển tại EVN
  Bảng 5 : Nguồn vốn bên trong
  Bảng 6 : Nguồn vốn bên ngoài
  Bảng 7 : Các dự án vay vốn nước ngoài năm 2007- 2008
  Bảng 8 : Tình hình sử dụng vốn cho hoạt động đầu tư phát triển tại EVN
  Bảng 9 : Tình hình sử dụng vốn cho đầu tư xây dựng hệ thống điện
  Bảng 10: Tỷ trọng vốn đầu tư cho KHCN trong tổng doanh thu
  Bảng 11: Tỷ trọng kinh phí đầu tư cho đào tạo trong tổng quỹ tiền lương qua các năm 2006-2008
  Bảng 12: Báo cáo thu nhập hàng năm tại EVN qua các năm 2006-2008
  Bảng 13: Tình hình đầu tư vào các công trình không thuộc lĩnh vực điện
  Bảng 14: Chiều dài đường dây và dung lượng máy biến áp truyền tải qua các năm 2006­­­-2008
  Bảng 15: Công suất các nhà máy điện các năm 2006-2008
  Bảng 16: Sản lượng điện thương phẩm phân phối cho các ngành KTQD qua các năm 2006-2008
  Bảng 17: Doanh thu viễn thông điện lực
  Bảng 18: Tốc độ tăng GDP và tốc độ tăng VĐT cho nguồn điện
  Bảng 19: Chỉ tiêu phát triển kinh tế và tiêu thụ điện năng ở 16 nước trên thế giới năm 2000 và dự báo cho Việt Nam năm 2020


  Xem Thêm: Hoạt động đầu tư phát triển tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam: thực trạng và giải pháp
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoạt động đầu tư phát triển tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam: thực trạng và giải pháp sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status