Kết quả 1 đến 1 của 1

  ĐỒ ÁN Tăng cường công tác quản lý và sử dụng ngồn vốn ODA ở Việt Nam hiện nay

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Tăng cường công tác quản lý và sử dụng ngồn vốn ODA ở Việt Nam hiện nay


  lêi më ®Çu

  Trong qu¸ tr×nh héi nhËp nÒn kinh tÕ thÕ giíi, vèn ®Çu t­ cho ph¸t triÓn lµ mét trong nhưng yÕu tè quyÕt ®Þnh ®Õn sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña mçi quèc gia. §èi víi ViÖt Nam, môc tiªu ®Æt ra lµ thùc hiÖn thµnh c«ng qu¸ tr×nh CNH- H§H ®Êt n­íc, phÊn ®Êu ®Õn n¨m 2020, ViÖt Nam c¬ b¶n trë thµnh mét n­íc c«ng nghiÖp. Do ®ã viÖc thu hót vèn ®Çu t­ trë thµnh chiÕn l­îc quan träng cña ®Êt n­íc.
  Nguån vèn ODA ®­îc chÝnh phñ ViÖt Nam ®¸nh gi¸ lµ mét trong nhưng nguån vèn quan träng cña Ng©n s¸ch Nhµ n­íc ®­îc sö dông cho c¸c môc ®Ých ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi. Nguån vèn nµy ®· phÇn nµo ®¸p øng nhu cÇu bøc thiÕt vÒ vèn trong c«ng cuéc C«ng nghiÖp ho¸- HiÖn ®¹i ho¸ ®Êt nuíc, gãp phÇn thóc ®Èy t¨ng tr­ëng kinh tÕ vµ gi¶m ®ãi nghÌo. Tuy nhiªn ODA kh«ng chØ lµ mét kho¶n cho vay, mµ ®i kÌm víi nã lµ c¸c ®iÒu kiÖn rµng buéc vÒ chÝnh trÞ, kinh tÕ. SÏ lµ g¸nh nÆng nî nÇn cho c¸c thÕ hÖ sau hoÆc ph¶i chÞu sù chi phèi cña n­íc ngoµi nÕu chóng ta kh«ng biÕt c¸ch qu¶n lý vµ sö dông ODA. Bëi vËy qu¶n lý vµ sö dông ODA sao cho cã hiÖu qu¶, phï hîp víi môc tiªu vµ ®Þnh h­íng ph¸t triÓn ®Êt n­íc lµ mét yªu cÇu tÊt yÕu.

  Ch­¬ng I: Tæng quan vÒ nguån Hç trî ph¸t triÓn chÝnh thøc (ODA). Vai trß cña ODA ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi.
  Ch­¬ng II: Thùc tr¹ng t×nh h×nh tiÕp nhËn vµ sö dông ODA ë ViÖt Nam trong thêi gian qua.
  Ch­¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c qu¶n lý vµ sö dông ODA.  Ch­Ư¬ng I


  Tæng quan vÒ nguån hç trî ph¸t triÓn chÝnh thøc (ODA).
  I, Tæng quan vÒ ODA.
  1, Kh¸i niÖm ODA.
  .


  Xem Thêm: Tăng cường công tác quản lý và sử dụng ngồn vốn ODA ở Việt Nam hiện nay
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tăng cường công tác quản lý và sử dụng ngồn vốn ODA ở Việt Nam hiện nay sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status