Kết quả 1 đến 1 của 1

  CHUYÊN ĐỀ thực trạng và hiệu quả đầu tư­ của công ty phát triển đô thị mới tại Tổng công ty đầu tư­ phát triể

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. thực trạng và hiệu quả đầu tư­ của công ty phát triển đô thị mới tại Tổng công ty đầu tư­ phát triể


  MỤC LỤC​
  Lời nói đầu 1
  Chơng I: Những vấn đề lý luận chung 3
  I. Những vấn đề lý luận chung về đầu t và đầu t phát triển. 3
  1. Khái niệm đầu t. 3
  2. Đầu t phát triển, vai trò và đặc điểm của nó trong nền kinh tế quốc dân. 3
  2.1. Khái niệm đầu t phát triển. 3
  2.2. Những đặc điểm của hoạt động đầu t phát triển. 4
  2.3. Vai trò của hoạt động đầu t phát triển 5
  2.3.1. Đầu t vừa tác dụng tới tổng cung vừa tác động đến tổng cầu hàng hoá của nền kinh tế. 5
  2.3.2. Đầu t tác động hai mặt đến sự ổn định kinh tế. 5
  2.3.3. Đầu t tác động đến tăng trởng và phát triển kinh tế. 6
  2.3.4. Đầu t tác động đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế. 7
  2.3.5. Đầu t với việc tăng cờng khả năng công nghệ và khoa học kỹ thuật của đất nớc. 8
  2.3.6. Đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ thì đầu t quyết định sự ra đời, tồn tại và phát triển của mỗi cơ sở. 9
  3. Vốn và nguồn vốn đầu t. 9
  3.1. Nguồn vốn trong nớc bao gồm: 9
  3.2. Vốn huy động từ nớc ngoài 11
  II. Kết quả và hiệu quả của hoạt động đầu t. 12
  1. Khái niệm và bản chất kết quả và hiệu quả đầu t. 12
  1.1. Khái niệm và ý nghĩa của việc phân tích đánh giá kết quả đầu t. 12
  1.2. Bản chất và ý nghĩa của việc phân tích đánh giá hiệu quả đầu t 13
  1.2.1. Bản chất 13
  1.2.2. Ý nghĩa của việc phân tích hiệu quả tài chính hoạt động đầu t 13
  1.3. Bản chất và ý nghĩa của việc đánh giá mặt kinh tế xã hội dự án đầu t. 14
  1.3.1. Bản chất 14
  1.3.2. Ý nghĩa của việc phân tích hiệu quả mặt kinh tế-xã hội dự án đầu t 14
  2. Phân tích và đánh giá kết quả của hoạt động đầu t 15
  2.1. Khối lợng vốn đầu t thực hiện 15
  2.2. Tài sản cố định huy động và năng lực sản xuất phục vụ tăng thêm. 16
  2.3. Chỉ tiêu phản ánh mức độ đạt đợc kết quả cuối cùng trong số vốn đầu t đã đợc thực hiện. 17
  2.4. Chỉ tiêu phản ánh cờng độ thực hiện đầu t và kết quả cuối cùng của đầu t. 18
  3. Phân tích, đánh giá hiệu quả tài chính của hoạt động đầu t. 18
  3.1. Các chỉ tiêu lợi nhuận thuần, thu nhập thuần. 18
  3.2. Tỷ suất lợi nhuận của vốn đầu t: 20
  3.3. Chỉ tiêu thời hạn thu hồi vốn đầu t. 21
  3.3.1. Thời hạn thu hồi vốn từ lợi nhuận thuần. 21
  3.3.2. Thời hạn thu hồi vốn đầu t từ lợi nhuận thuần và khấu hao. 21
  3.4. Chỉ tiêu hệ số hoàn vốn nội bộ (IRR). 22
  4. Phân tích và đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội của dự án. 23
  4.1. Giá trị sản phẩm hàng hoá gia tăng (Giá trị gia tăng). 23
  4.2. Việc làm và thu nhập của ngời lao động. 23
  4.3. Mức đóng góp vào Ngân sách Nhà nớc. 23
  4.4. Một số lợi ích xã hội khác thu đợc từ việc thực hiện dự án. 24
  III. Khu đô thị mới và sự cần thiết phát triển các khu đô thị mới. 24
  1. Khái niệm và chức năng của đô thị. 24
  1.1. Khái niệm. 24
  1.2. Chức năng của đô thị. 25
  1.2.1. Chức năng kinh tế. 25
  1.2.2. Chức năng xã hội. 26
  1.2.3. Chức năng văn hoá. 26
  1.2.4. Chức năng quản lý. 27
  1.3. Vai trò của đô thị. 27
  2. Đặc điểm của các dự án phát triển khu đô thị mới. 27
  3. Sự cần thiết phát triển các khu đô thị mới. 28
  Chơng II: Thực trạng và hiệu quả đầu t phát triển đô thị mới tại Tổng công ty Đầu t phát triển nhà và đô thị - Bộ Xây Dựng 31
  I. Giới thiệu chung về Tổng công ty Đầu t phát triển nhà và đô thị – Bộ Xây Dựng. 31
  1. Vai trò, vị trí của Tổng công ty Đầu t phát triển nhà và đô thị. 31
  1.1. Vai trò. 31
  1.2. Vị trí. 32
  2. Chức năng, nhiệm vụ của Tổng công ty Đầu t phát triển nhà và đô thị - Bộ Xây Dựng 33
  3. Cơ cấu tổ chức quản lý của Tổng công ty. 33
  3.1. Tổng giám đốc. 35
  3.2. Các Phó Tổng giám đốc. 35
  3.3. Các Công ty thành viên. 35
  3.4. Các liên doanh với các đối tác nớc ngoài. 36
  3.5. Các phòng chức năng chuyên môn nghiệp vụ. 36
  3.6. Các Ban quản lý dự án đầu t và xây dựng. 36
  4. Tình hình quản lý nhân sự. 36
  II. Thực trạng đầu t phát triển đô thị mới trong thời gian qua. 37
  1. Sự hình thành và nhu cầu phát triển các khu đô thị mới. 37
  2. Nguồn vốn đầu t cho các dự án phát triển đô thị mới. 40
  3. Thực trạng đầu t phát triển đô thị mới của Tổng công ty Đầu t Phát triển nhà và đô thị - Bộ Xây Dựng 43
  3.1. Vốn đầu t thực hiện. 44
  3.2. Cơ cấu nguồn vốn đầu t. 46
  3.3. Thành phần vốn đầu t thực hiện. 48
  4. Hiệu quả đầu t phát triển đô thị mới tại Tổng công ty Đầu t Phát triển nhà và đô thị. 50
  III. Hiệu quả đầu t của dự án khu nhà ở Bắc Linh Đàm. 54
  1. Khái quát tình hình thực hiện đầu t của dự án. 54
  1.1. Mục tiêu và cơ sở pháp lý thực hiện dự án. 54
  1.1.1. Mục tiêu của dự án. 54
  1.1.2. Cơ sở pháp lý. 55
  1.2. Mô tả khái quát dự án. 56
  1.3. Tình hình thực hiện đầu t của dự án. 57
  1.3.1. Đầu t xây dựng các công trình. 57
  1.3.2. Tiến độ thực hiện dự án. 58
  1.3.3. Nguồn vốn đầu t và kế hoạch phân bổ vốn cho từng năm. 60
  2. Hiệu quả đầu t của dự án khu nhà ở Bắc Linh Đàm. 65
  2.1. Hiệu quả tài chính. 67
  2.2. Hiệu quả kinh tế xã hội. 70
  Chơng III: Những định hớng và giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả đầu t phát triển đô thị mới tại Tổng công ty Đầu t Phát triển nhà và đô thị 71
  I. Những thuận lợi và khó khăn trong việc thực hiện đầu t 71
  1. Thuận lợi. 71
  2. Khó khăn. 72
  3. Những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn tình hình hoạt động của Tổng công ty. 73
  II. Định hớng chung của Tổng công ty trong thời gian tới 77
  III. Một số giải pháp và kiến nghị nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả đầu t phát triển đô thị mới tại Tổng công ty Đầu t Phát triển nhà và đô thị - Bộ Xây Dựng 78
  1. Phát triển các đô thị thông qua những khu đô thị mới phải đợc thực hiện đồng bộ hạ tầng kỹ thật và hạ tầng xã hội theo tiêu chuẩn hiện đại. 79
  2. Các khu đô thị mới phải đợc thực hiện với một cơ cấu sử dụng đất hợp lý trong từng giai đoạn phát triển, trong đó cần phải tính đến xu hớng phát triển lâu dài. 80
  3. Trong việc phát triển các khu đô thị mới, cần xây dựng tập quán, lối sống đô thị hiện đại với việc sống và sinh hoạt tại công trình cao tầng. 80
  4. Việc phát triển các khu đô thị mới phải đợc xây dựng kết hợp giữa tính hiện đại với việc coi trọng giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc. 81
  5. Để thực hiện phát triển các khu đô thị mới đạt hiệu quả về các mặt cần phải có biện pháp huy động mọi nguồn vốn đầu t. 81
  6. Cần có sự tham gia phối hợp của các cơ quan quản lý chuyên ngành. trong quá trình thực hiện các dự án phát triển đô thị mới. 82
  7. Giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. 82
  8. Tăng cờng công tác quản lý đánh giá xây dựng công trình. 84
  9. Một số giải pháp từ các cơ quan quản lý Nhà nớc. 85
  IV. Một số kiến nghị 87
  Kết luận 89
  Danh mục tài liệu tham khảo. 91  Xem Thêm: thực trạng và hiệu quả đầu tư­ của công ty phát triển đô thị mới tại Tổng công ty đầu tư­ phát triể
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu thực trạng và hiệu quả đầu tư­ của công ty phát triển đô thị mới tại Tổng công ty đầu tư­ phát triể sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status