Đề tài: Nâng cao hiệu quả công tác lập và quản lý dự án đầu tư đổi mới công nghệ và thiết bị xây dựng tại Công ty Tư vấn Đầu tư Xây dựng GTCC Hà Nội (91 trang)MỤC LỤC​

LỜI NÓI ĐẦU

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG CỦA CÔNG TÁC LẬP VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ XÂY DỰNG.

II. Những vấn đề cơ bản về đầu tư và đầu tư đổi mới công nghệ và thiết bị xây dựng

1. Định nghĩa về đầu tư

2. Đầu tư đổi mới công nghệ và thiết bị xây dựng

3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư đổi mới công nghệ và thiết bị xây dựng trong doanh nghiệp xây dựng

II. Khái niệm về lập và quản lý dự án đầu tư

1. Khái niệm cơ bản về dự án đầu tư

2. Quá trình hình thành và phát triển một dự án đầu tư

3. Quản lý dự án đầu tư

4. Nội dung quản lý dự án đầu tư

III. đặc điểm, nội dung công tác lập và quản lý dự án đầu tư đổi mới công nghệ và thiết bị xây dựng trong doanh nghiệp xây dựng

1. Nội dung công tác lập dự án đầu tư đổi mới công nghệ và thiết bị xây dựng

2. Nội dung công tác quản lý dự án đầu tư đôỉ mới công nghệ và thiết bị xây dựng

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC LẬP VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ XÂY DỰNG TẠI CÔNG TY TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG GTCC HÀ NỘI

II. Tình hình hoạt động đầu tư của Công ty Tư vấn Đầu tư và Xây dựng GTCC Hà Nội

1. Đôi nét về quá trình hình thành và phát triển của Công ty

2. Thực trạng tình hình đầu tư ở Công ty Tư vấn Đầu tư và Xây dựng GTCC

II. Thực trạng hoạt động đầu tư đổi mới công nghệ và thiết bị xây dựng của công ty.

1. Đánh giá chung về hoạt động đầu tư đổi mới công nghệ và thiết bị xây dựng của công ty.

2. Thực trạng hoạt động đầu tư vào công nghệ và thiết bị xây dựng của công ty

III. Thực trạng công tác lập và quản lý dự án đầu tư đổi mới công nghệ thiết bị xây dựng.

1. Hệ thống tổ chức công tác lập và quản lý dự án đầu tư đổi mới công nghệ và thiết bị xây dựng của công ty.

2. Thực trạng thực hiện trình tự, nội dung lập và quản lý dự án đầu tư đổi mới công nghệ và thiết bị xây dựng

3. Thực trạng phân tích tài chính dự án đầu tư đổi mới công nghệ và thiết bị xây dựng.

4. Thực trạng công tác quản lý dự án đầu tư đổi mới công nghệ và thiết bị xây dựng

IV. Một số những tồn tại chủ yếu trong công tác lập và quản lý dự án đầu tư đổi mới công nghệ và thiết bị xây dựng.

1. Chất lượng của công tác lập và quản lý dự án còn thấp

2. Công tác quản lý dự án chưa theo sát công tác lập dự án

3. Chưa áp dụng hình thức đấu thầu trong mua sắm thiết bị xây dựng

4. Bộ máy lập và quản lý dự án chưa có tính chuyên nghiệp

V. Một số nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng của công tác lập và quản lý dự án đầu tư đổi mới công nghệ thiết bị xây dựng

1. Nguyên nhân từ thị trường công việc.

2. Nguyên nhân từ thị trường thiết bị xây dựng

3. Nguyên nhân từ khả năng huy động vốn và năng lực tài chính của công ty

4. Nguyên nhân từ năng lực của đội ngũ cán bộ lập và quản lý dự án đầu tư còn hạn chế.

5. Nguyên nhân từ khả năng nắm bắt thông tin còn chưa chính xác.

CHƯƠNG III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỦ YẾU NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ XÂY DỰNG TRONG THỜI GIAN TỚI.

I. Những cơ hội và thách thức đối với công ty trong thời gian tới và sự cần thiết phải hoàn thiện công tác lập và quản lý dự án đầu tư đổi mới công nghệ và thiết bị xây dựng

1. Những cơ hội và thách thức trong thời gian tới

2. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác lập và quản lý dự án đầu tư đổi mới công nghệ và thiết bị xây dựng tại Công ty Tư vấn đầu tư và xây dựng GTCC – Hà Nội

II. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác lập và quản lý dự án đầu tư đổi mới công nghệ và thiết bị xây dựng tại công ty

1. Xây dựng chiến lược phát triển doanh nghiệp nhằm đẩy mạnh hoạt động đầu tư đổi mới công nghệ và thiết bị xây dựng

2. Áp dụng hình thức đấu thầu trong mua sắm máy móc xây dựng

3. Sử dụng hình thức thức thuê mua đối với những loại máy móc đặc chủng.

4. Nâng cao chất lượng của công tác lập dự án

5. Công tác quản lý dự án cần phải được bám sát và phù hợp với công tác lập dự án

6. Nâng cao năng lực trình độ của đội ngũ cán bộ tham gia công tác lập và quản lý dự án đầu tư đổi mới công nghệ thiết bị xây dựng

7. Xây dựng hệ thống thông tin thường xuyên đảm bảo cho quá trình lập và quản lý dự án

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢOXem Thêm: Nâng cao hiệu quả công tác lập và quản lý dự án đầu tư đổi mới công nghệ và thiết bị xây dựng tại Cô
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nâng cao hiệu quả công tác lập và quản lý dự án đầu tư đổi mới công nghệ và thiết bị xây dựng tại Cô sẽ giúp ích cho bạn.