Đề tài: Đầu tư trực tiếp của Mỹ vào Việt Nam giai đoạn 1994 - 2001, thực trạng và giải pháp (68 trang)MỤC LỤC​

Lời mở đầu 1

Chương I Lý luận chung về đầu tư trực tiếp nước ngoài 2

I. Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) 2

1. Khái niệm. 2

2. Các hình thức của FDI. 2

2.1. Hợp đồng hợp tác kinh doanh (Contractral Business Co-Operation). 2

2.2. Doanh nghiệp liên doanh (Joint Venture enterprise) 2

2.3. Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài (100% Foreign Enterpise) . 3

2.4. Hình thức BOT (Building Operate Transfer - Xây dựng - Kinh doanh chuyển giao). 3

2.5. Hình thức BTO (Building Transfer Operate - Xây dựng - Chuyển - Kinh doanh). 3

2.6. Hình thức BT. 3

3. Vai trò của FDI. 3

4. Các nhân tố ảnh hưởng. 6

5. Những xu hướng vận động của FDI hiện nay. 8

5.1. Quy mô FDI không ngừng tăng : 8

5.2. FDI đang chịu sự chi phối và kiểm soát chủ yếu bởi các Công ty xuyên quốc gia (TNCS) của các nước phát triển.

5.3. Tính cạnh tranh giữa nước đầu tư và nước tiếp nhận đầu tư ngày càng cao. 8

5.4. Ngày càng gia tăng tính không đều trong phân bố và lưu chuyển FDI. 9

5.5. Qúa trình luân chuyển và các đối tác tham gia qúa trình luân chuyển FDI vừa có tính quốc tế hoá cao, vừa có tính cục bộ. 9

5.6. Tất cả các nước đều tham gia đầu tư và tiếp nhận đầu tư 9

5.7. Tính linh hoạt trong dòng chảy FDI ngày càng cao. 10

5.8. FDI cũng đang có xu hướng chuyển đổi cơ cấu đầu tư. 10

II. Tình hình kinh tế Mỹ và tác động của nó. 11

1. Xu thế phát triển kinh tế Mỹ thời gian tới. 11

2. Tác động kinh tế Mỹ tới khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. 12

4. Việt Nam trước biến động của kinh tế Mỹ. 14

III. Quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ từ khi bình thường hoá đến nay. 15

1. Ngoại thương. 15

2. Đầu tư. 16

3. Viện trợ. 17


Chương II Đầu tư trực tiếp nước ngoài của Mỹ vào Việt Nam. 18

I. Đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam. 18

1. Khái quát FDI ở Việt Nam thời gian qua. 18

2. Các nước đứng đầu về FDI ở Việt Nam. 22

3. Các lĩnh vực chính được đầu tư. 24

4. Các vùng kinh tế tiếp nhận FDI. 24

II. FDI của Mỹ ở Việt Nam 29

1. Thực trạng FDI của Mỹ vào Việt Nam 29

2. FDI của Mỹ vào Việt Nam 30

3. Lĩnh vực đầu tư chính của Mỹ 32

III. Những đánh giá chung 35

1. Đánh giá chung về FDI ở Việt Nam 35

2. Đánh giá chung về FDI của Mỹ ở Việt Nam 38

3. Nguyên nhân tồn tại đối với vốn FDI 39

3.1. Môi trường đầu tư 39

3.2. Tính chất của nền kinh tế Mỹ đã có tác động tới ĐTNN vào Việt Nam 42


Chương III :Định hướng tăng cường hoạt động FDI của Mỹ vào Việt Nam trong thời gian tới. 44

I. Triển vọng 44

1. Triển vọng ở Việt Nam 44

2. Triển vọng quan hệ kinh tế Mỹ – Việt 45

II. Định hướng của Đảng và Nhà nước 48

III. Giải pháp thu hút FDI tại Việt Nam giai đoạn 2001 –2005 50

1. Giải pháp thu hút FDI 50

2. Giải pháp thu hút FDI của Mỹ 55

2.1. Nhận thức đúng vai trò và định hướng rõ ràng về thu hút FDI từ Mỹ. 55

2.2. Tạo lập môi trường đầu tư hấp dẫn hơn hiện nay 55

2.3. Cần tổ chức hoạt động xúc tiến đầu tư mạnh mẽ hơn có trọng điểm về thị trường đầu tư, về đối tác đầu tư để các cuộc vận động đầu tư mang lại hiệu quả thiết thực. 56

2.4. Hình thành một hệ thống tổ chức hợp lý đối với hoạt động đầu tư nước ngoài. 57

2.5. Xử lý đối với 4 loại dự án đã có 57

Kết luận

Tài liệu tham khảo 61

* Báo và tạp chí


Xem Thêm: Đầu tư trực tiếp của Mỹ vào Việt Nam giai đoạn 1994 - 2001, thực trạng và giải pháp
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đầu tư trực tiếp của Mỹ vào Việt Nam giai đoạn 1994 - 2001, thực trạng và giải pháp sẽ giúp ích cho bạn.