Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Thực trạng huy động và sử dụng vốn dài hạn cho đầu tư phát triển kinh tế ở hà nội

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Thực trạng huy động và sử dụng vốn dài hạn cho đầu tư phát triển kinh tế ở hà nội  1. TS. Nguyễn Minh Phong, Viện NCPT KTXH Hà Nội, Chủ nhiệm đề tài.
  2. TS. Hồ Vân Nga, Sở KH-ĐT Hà Nội, Thư ký đề tài.
  3. TS. Vũ Đình Ánh, Học viện Tài chính
  4. PGS.TS. Bạch Minh Huyền và Nguyễn Văn Lợi, Vụ Chính sách - Bộ Tài chính.
  5. TS. Nguyễn Thị Lan, Ngân hàng Nhà nước TP. Hà Nội.
  6. TS. Trương Thị Minh, Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội.
  7. Ths. Phạm Thị Thanh Bình, Viện NCPT KT-XH Hà Nội.
  8. Ths. Cấn Quang Tuấn, Văn phòng UBND- HĐND TP. Hà Nội.
  9. CN. Nguyễn Huy Dương, Viện NCPT KT-XH Hà Nội
  10. Ths. Nguyễn Thị Diễm Hằng, Viện NCPT KT-XH Hà Nội
  11. Ths. Nguyễn Thị Kim Nhã, Tổng cục Thống kê.
  12. TS, Nguyễn Duy Phong, Sở Tài chính Hà Nội
  13. TS. Trần Xuân Hải, Khoa sau đại học - Học viện Tài chính - Bộ Tài chính
  14. TS. Lê Viết Thái, Viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương ; Bộ KH&ĐT

  Đề tài được sự phối hợp, giúp đỡ của nhiều tập thể và cá nhân khác trong Viện NCPT KT-XH Hà Nội, Sở Tài chính, Sở KH-ĐT, Bộ Tài chính, Bộ KH-ĐT.
  ​ ​ ​ ​ ​ ​
  BẢNG CÁC CHỮ CÁI VIẾT TẮT
  CK
  Chứng khoán
  CP
  Cổ phiếu
  CSHT
  Cơ sở hạ tầng
  DN
  Doanh nghiệp
  GPMB
  Giải phóng mặt bằng
  HĐND
  Hội đồng nhân dân
  KBNN
  Kho Bạc nhà nước
  KH-CN
  Khoa học - công nghệ
  NHTM
  Ngân hàng thương mại
  NHTMCP
  Ngân hàng thương mại cổ phần
  NSNN
  Ngân sách nhà nước
  QSD
  Quyền sử dụng
  TP CQĐP
  Trái phiếu chính quyền địa phương
  TPCP
  Trái phiếu chính phủ
  TTGDCK
  Trung tâm giao dịch chứng khoán
  TTTC
  Thị trường tài chính
  UBND
  Uỷ ban nhân dân
  XDCB
  Xây dựng cơ bản
  XHH
  Xã hội hóa

  MỤC LỤC​ ​ LỜI NÓI ĐẦU 6
  CHƯƠNG I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ VỐN DÀI HẠN CHO ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KINH TẾ. 7
  I.1. Khái niệm và vai trò của vốn dài hạn. 7
  I.2. Đặc điểm vốn đầu tư phát triển dài hạn. 9
  I.3. Các phương thức huy động và sử dụng vốn dài hạn cho đầu tư phát triển kinh tế Thủ đô. 11
  I.3.1. Huy động và sử dụng vốn dài hạn thông qua kênh Ngân sách Nhà nước. 11
  I.3.2. Huy động và sử dụng vốn dài hạn thông qua các ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng. 17
  I.3.3. Huy động và sử dụng vốn thông qua thị trường tài chính 17
  I.3.4. Huy động và sử dụng vốn dài hạn thông qua hình thức thuê mua tài chính. 20
  I.3.5. Huy động và sử dụng vốn dài hạn thông qua các kênh khác 30
  CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG VỐN DÀI HẠN CHO ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KINH TẾ Ở HÀ NỘI. 33
  II.1. Đánh giá chung thực trạng khai thác và sử dụng vốn dài hạn đầu tư phát triển kinh tế Hà Nội những năm gần đây. 33
  II.2. Huy động và sử dụng vốn dài hạn qua ngân sách nhà nước 43
  II. 2.1. Huy động và sử dụng vốn dài hạn qua kênh vốn XDCB tập trung của NSNN Thành phố. 43
  II.2.2. Huy động và sử dụng vốn dài hạn qua KBNN 50
  II.3. Huy động và sử dụng vốn dài hạn qua các ngân hàng thương mại 57
  II.3.1. Tình hình huy động vốn dài hạn. 57
  II.3.2. Tình hình sử dụng vốn dài hạn. 58
  II.3.3. Những vấn đề đáng chú ý trong việc khai thác và sử dụng vốn dài hạn của các NHTM Hà Nội. 60
  II.4. Huy động và sử dụng vốn dài hạn qua thị trường tài chính 63
  II.4.1. Đặc điểm của thị trường tài chính Việt Nam và Hà Nội 63
  II.4.2. Hoạt động phát hành và giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán chính thức. 66
  II.4.3. Hoạt động phát hành và giao dịch chứng khoán ở thị trường tự do. 70
  II.4.4. Sự cần thiết và vai trò của trung tâm giao dịch chứng khoán Hà nội đối với kinh tế Thủ đô và cả nước. 73
  II.5. Huy động và sử dụng vốn dài hạn qua thuê mua tài chính. 75
  II.6. Huy động vốn qua đấu giá quyền sử dụng đất 78
  II.6.1. Cơ sở và nguyên tắc đấu giá quyền sử dụng đất 79
  II.6.2. Ưu điểm và hạn chế trong đấu giá quyền sử dụng đất: 82
  II.6.3. Kết quả thực hiện đấu giá đất trên địa bàn thành phố Hà Nội thời gian qua. 83
  CHƯƠNG III: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN DÀI HẠN CHO ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KINH TẾ Ở HÀ NỘI TRONG THỜI GIAN TỚI. 89
  III.1. Quan điểm, phương hướng chung trong huy động và sử dụng vốn dài hạn cho đầu tư phát triển kinh tế ở Hà Nội thời gian tới. 89
  III.2. Phương hướng và giải pháp huy động, sử dụng vốn đầu tư phát triển dài hạn qua ngân sách nhà nước. 93
  III.3. Phương hướng và giải pháp huy động, sử dụng vốn đầu tư dài hạn qua KBNN 102
  III.3.3. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn dài hạn thông qua KBNN 106
  III.4. Những phương hướng và giải pháp huy động, sử dụng vốn qua các ngân hàng thương mại 109
  III.4.1. Phương hướng và giải pháp tăng cường huy động vốn dài hạn qua các NHTM 109
  III.4.2. Những giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay trung và dài hạn của các NHTM 112
  III.5. Những phương hướng và giải pháp huy động, sử dụng vốn qua thị trường tài chính. 115
  III.5.1. Mô hình tổ chức hoạt động tại TTGDCK Hà Nội. 116
  III.5.2. Về các giải pháp tổ chức thực hiện. 125
  III.6. Phương hướng và giải pháp huy động, sử dụng vốn qua hoạt động thuê mua tài chính ở Hà Nội 137
  III.7. Phương hướng và các giải pháp khác để tăng cường huy động và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn dài hạn đầu tư phát triển kinh tế Thủ đô 141
  III.7.1. Khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư dài hạn phát triển kinh tế dưới nhiều loại hình doanh nghiệp. 141
  III.7.2. Phát triển hệ thống các Quỹ nhằm thu hút thêm nguồn vốn đầu tư 143
  III.7.3. Mở rộng đấu giá quyền sử dụng đất cho các mục đích kinh doanh 144
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. 146
  * Kết luận. 146
  * Các kiến nghị 147
  DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO 152
  PHỤ LỤC. 153


  Xem Thêm: Thực trạng huy động và sử dụng vốn dài hạn cho đầu tư phát triển kinh tế ở hà nội
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng huy động và sử dụng vốn dài hạn cho đầu tư phát triển kinh tế ở hà nội sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status