Kết quả 1 đến 1 của 1

  CHUYÊN ĐỀ Đầu tư xây dựng cơ bản tại công ty công ty cổ phần phát triển xây dựng và xuất nhập khẩu Sông Hồng t

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đầu tư xây dựng cơ bản tại công ty công ty cổ phần phát triển xây dựng và xuất nhập khẩu Sông Hồng t


  LỜI MỞ ĐẦU

  Có thể nói đầu tư là điều kiện quyết định sự ra đời, tồn tại và tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp, là yếu tố quyết định sự phát triển và tăng trưởng của nền sản xuất xã hội.
  Thực tế phát triển của nhiều quốc gia đã cho thấy không một nền kinh tế nào có thể phát triển toàn diện khi không có một nền tảng cơ sở hạ tầng vững chắc. Bên cạnh đó cũng không ai có thể phủ nhận được rằng đầu tư xây dựng cơ bản là tác nhân chính quyết định tới chất lượng của hệ thống cơ sở hạ tầng cho một nền kinh tế.
  Nước ta đang trên con đường CNH, HĐH đất nước, để đẩy nhanh tốc độ phát triển, thúc đẩy quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng được coi là nền móng cho sự tăng tốc của các ngành trong nền kinh tế đặc biệt là ngành công nghiệp. Chính bởi lý do đó mà việc nghiên cứu và phân tích công tác thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản nhằm đề ra giải pháp nâng cao hiệu quả và kết quả đầu tư, luôn là vấn đề đáng được quan tâm.
  Là một sinh viên chuyên ngành kinh tế đầu tư, được tìm hiểu và nắm bắt những kiến thức từ thực tế qua thời gian thực tập tại công ty là cơ hội để nâng cao kiến thức, làm phong phú thêm những kiến thức đã được học trên ghế nhà trường.
  Qua thời gian thực tập tại công ty cổ phần phát triển xây dựng và xuất nhập khẩu Sông Hồng được tiếp xúc với nhiều dự án và công trình đã cho em thấy được phần nào tình hính đầu tư xây dựng cơ bản của công ty.
  Với tẩt cả những lý do trên sau một thời gian thực tập tại công ty cổ phần phát triển xây dựng và xuất nhập khẩu Sông Hồng em quyết định lựa chọn đề tài “ Đầu tư xây dựng cơ bản tại công ty công ty cổ phần phát triển xây dựng và xuất nhập khẩu Sông Hồng thực trạng và giải pháp” làm chuyên đề tốt nghiệp của mình.
  Chuyên đề bao gồm hai chương :
  Chương I- thực trạng hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản tại công ty cổ phần phát triển xây dựng và xuất nhập khẩu Sông Hồng. Qua phần này chúng ta thấy được tình hình đầu tư xây dựng cơ bản của công ty đồng thời đưa ra nhận xét về mặt mạnh, mặt yếu, những thành công cũng như hạn chế.
  Chương II- một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản của công ty cổ phần phát triển xây dựng và xuất nhập khẩu Sông Hồng. Trong phần II này đưa ra một số giải pháp để khắc phục những hạn chế đã nêu ở phần thực trạng để nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản.


  MỤC LỤC

  LỜI MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG I: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU SÔNG HỒNG 3
  I - KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU SÔNG HỒNG. 3
  1 - QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 3
  1.1- LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY. 3
  1.2- KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TÌNH HÌNH CÔNG TY. 4
  1.3- CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TY 5
  2 – CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ 6
  2.1- SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY 6
  2.2- CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CÁC PHÒNG BAN 7
  2.3- MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC BỘ PHẬN TRONG HỆ THỐNG QUẢN LÝ 11
  II – ĐỐI TƯỢNG CHÍNH CỦA HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU SÔNG HỒNG 12
  1 – HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP. 12
  1.1 – ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG. 12
  1.2 – HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP. 14
  2 – HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ MUA SẮM THIẾT BỊ. 15
  2.1 – HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ MUA SẮM THIẾT BỊ NÂNG CAO NĂNG LỰC THIẾT KẾ THI CÔNG. 15
  2.2 – HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ MUA SẮM THIẾT BỊ NÂNG CAO NĂNG LỰC XÂY LẮP. 16
  III – THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU SÔNG HỒNG. 17
  1 – VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN VÀ SỐ LƯỢNG CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ. 17
  1.1 – VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN. 17
  1.2 – SỐ LƯỢNG CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG GIAI ĐOẠN 2003-2006. 20
  2 – NGUỒN HÌNH THÀNH VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN. 22
  2.3 – NHẬN XÉT CHUNG VỀ CƠ CẤU VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN THEO NGUỒN HÌNH THÀNH. 26
  3 – CƠ CẤU KỸ THUẬT CỦA VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN. 27
  3.1 – VỐN ĐẦU TƯ XÂY LẮP. 29
  3.2 – VỐN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ, PHƯƠNG TIỆN. 30
  3.3 – NHẬN XÉT VỀ CƠ CẤU KỸ THUẬT CỦA VỐN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN 32
  4 – VỐN ĐẦU TƯ XDCB THEO LĨNH VỰC KINH TẾ. 33
  5 – HÌNH THỨC TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XDCB 35
  IV – CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XDCB TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU SÔNG HỒNG. 36
  1 – HOẠT ĐỘNG LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG. 36
  2 – HOẠT ĐỘNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ. 39
  3 – HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU. 40
  4 – HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG. 42
  V – ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CỦA HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XDCB CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU SÔNG HỒNG. 44
  1 – CÁC KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 44
  1.1 – GIÁ TRỊ TSCĐ HUY ĐỘNG TRONG KỲ 44
  1.2 – NĂNG LỰC PHỤC VỤ SẢN XUẤT TĂNG THÊM. 45
  2 – HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ XDCB. 46
  2.1 – HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH. 47
  2.2 – HIỆU QUẢ KINH TẾ XÃ HỘI. 50
  3 – NHỮNG TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN. 54
  CHƯƠNG II : MỘT SỐ GIẢI PHÁP. 57
  1 – ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐẾN NĂM 2010. 57
  1.1 – ĐỊNH HƯỚNG. 57
  1.2 – NHIỆM VỤ. 57
  2 – MỘT SỐ GIẢI PHÁP. 58
  2.1 – GIẢI PHÁP VỀ VỐN. 58
  2.2 – NHÓM GIẢI PHÁP VỀ TĂNG CƯỜNG CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ. 61
  2.3 – CHÚ TRỌNG CÔNG TÁC ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC. 63
  2.4 – TĂNG CƯỜNG GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ Ở TẤT CẢ CÁC KHÂU CỦA QUÁ TRÌNH ĐẦU TƯ. 63
  2.5 – CÁC GIẢI PHÁP VỀ THỊ TRƯỜNG. 64
  2.6 – XÂY DỰNG CHỦ TRƯƠNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ HỢP LÝ. 65
  KẾT LUẬN 66


  Xem Thêm: Đầu tư xây dựng cơ bản tại công ty công ty cổ phần phát triển xây dựng và xuất nhập khẩu Sông Hồng t
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đầu tư xây dựng cơ bản tại công ty công ty cổ phần phát triển xây dựng và xuất nhập khẩu Sông Hồng t sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status