Đề tài: Đầu tư nâng cao hiệu quả SXKD ở Cty Vật liệu xây dựng & XNK Hồng Hà

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU. 4

CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG. 5
I. Đầu tư phát triển trong doanh nghiệp 5
1. Khái niệm đầu tư và đầu tư phát triển. 5
2. Đầu tư phát triển trong doanh nghiệp . 6
3. Nội dung đầu tư trong doanh nghiệp . 7
3.1. Đầu tư vào tài sản cố định. 7
3.2. Đầu tư vào tài sản lưu động. 9
3.3 Đầu tư vào nguồn nhân lực . 9
3.4. Đầu tư phát triển Maketing. 10
4. Vai trò đầu tư trong doanh nghiệp . 11
II. Hiệu quả sản xuất kinh doanh . 12
1. Bản chất của hiệu quả sản xuất kinh doanh. 12
2. Vai trò của việc nâng cao hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp trong cơ chế thị trường. 13
3. Các nhân tố tác động đến việc nâng cao HQ SXKD trong DN 15
3.1.Nhóm các nhân tố khách quan. 16
3.2. Các nhân tố chủ quan: 17
III. Hiệu quả đầu tư trong doanh nghiệp . 18
1. Khái niệm và phân loại hiệu quả của hoạt động đầu tư . 18
2. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả của hoạt động đầu tư . 19
2.1. Hiệu quả tài chính của hoạt động đầu tư . 19
2.2. Hiệu quả sử dụng vốn. 23
2.3. Hiệu quả sử dụng lao động. 24
2. 4. Nhóm các chỉ tiêu xét về mặt hiệu quả kinh tế xã hội. 24

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SXKD CỦA CÔNG TY 28
I. Tổng quan về công VLXD & XNK Hồng Hà. 28
1. Quá trình hình thành phát triển và nhiệm vụ của công ty. 28
2. Mô hình tổ chức của công ty và nhiệm vụ cụ thể. 30
2.1. Mô hình tổ chức của công ty. 30
2.2. Nhiệm vụ cụ thể. 31
II. Khái quát chung về tình hình sản xuất kinh doanh của công ty. 34
III. Tình hình đầu tư nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty VLXD & XNK Hồng Hà trong những năm gần đây. 39
1. Các dự án đầu tư giai đoạn 2002 – 2004. 39
2. Vốn đầu tư giai đoạn 2002 – 2004. 43
3. Các nội dung đầu tư của công ty. 44
3.1. Đầu tư vào tài sản cố định 45
3.2. Đầu tư vào tài sản lưu động. 49
3.3. Đầu tư vào nguồn nhân lực . 50
3.4. Đầu tư cho công tác Marketting. 52
IV. Đánh giá hiệu quả đầu tư . 54
1. Hiệu quả tài chính của hoạt động đầu tư . 54
2. Hiệu quả sử dụng vốn. 55
2.1. Hiệu quả sử dụng vốn cố định. 56
2.2. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động. 56
2.3. Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh. 57
3. Hiệu quả kinh tế - xã hội. 58
3.1. Số lao động có việc làm . 58
3.2. Số lao động có việc làm trên một đồng vốn đầu tư . 58
3.3. Nâng cao thu nhập của lao động trong công ty. 59
4. Tác động của đầu tư trong việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. 59
4.1. Hiệu quả kinh tế. 59
4.2. Mức sinh lời bình quân trên một lao động. 60
4.3. Năng suất lao động. 61
5. Những thành tựu đạt được. 63
6. Tồn tại và nguyên nhân. 67

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẦU TƯ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH Ở CÔNG TY VLXD & XNK HỒNG HÀ TRONG NHỮNG NĂM TỚI. 70
I. Mục tiêu và phương hướng phát triển của công ty. 70
1. Mục tiêu. 70
2. Phương hướng sản xuất kinh doanh của công ty giai đoạn 2005 -2008. 71
2.1 Nhu cầu vốn kinh doanh. 71
2.2. Chiến lược sản xuất kinh doanh. 72
3. Chính sách đầu tư của công ty. 72
4. Chiến lược đầu tư đổi mới nâng cao công nghệ. 73
II. Các giải pháp đầu tư nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty VLXD & XNH Hồng Hà. 74
1. Đầu tư cho công tác Marketing. 74
1.1. Thành lập phòng Marketting. 74
1.2. Tăng cường công tác nghiên cứu thị trường. 75
2. Đầu tư cho máy móc thiết bị. 77
3. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. 81
4. Nâng cao hiệu quả công tác sử dụng lao động. 83
4.1. Thực hiện đào tạo và tái đào tạo cho người lao động 83
4.2 Nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng lao động 84
4.3. Khuyến khích, thúc đẩy người lao động 84
5. Nâng cao chất lượng bộ máy quản lý. 85
5.1 Nâng cao trình độ năng lực quản lý, điều hành của đội ngũ cán bộ quản lý chuyên môn nghiệp vụ trong công ty 86
5.2 Tăng cường phối hợp giữa các phòng ban và các bộ phận trong công ty 86
6. Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng kế hoạch đầu tư . 87
6.1 Về công tác tổ chức 87
6.2 Các bước tiến hành 87
7. Tăng cường liên kết kinh tế. 89

KẾT LUẬN 91


Xem Thêm: Đầu tư nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh ở công ty Vật liệu xây dựng & xuất nhập khẩu Hồng Hà
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đầu tư nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh ở công ty Vật liệu xây dựng & xuất nhập khẩu Hồng Hà sẽ giúp ích cho bạn.