TÊN ĐỀ TÀI: Thực trạng và Giải pháp huy động vốn đầu tư vào ngành Dầu khí ở VN giai đoạn hiện nay

MỤC LỤC

Phần một: Lời mở đầu 1
Chương I: Khái quát chung về đầu tư và vấn đề huy động vốn đầu tư vào ngành Dầu khí Việt Nam. 2

I / Đầu tư và nguồn vốn đầu tư . 2
1. Khái niệm về đầu tư , đầu tư phát triển 2
2. Vốn và nguồn vốn 8
II. Đặc điểm của ngành dầu khí và vấn đề huy động 1vốn đầu tư vào ngành dầu khí. 14
1.Đặc điểm của ngành dầu khí. 14
2/ Sự cần thiết phải huy động vốn đầu tư vào ngành dầu khí ở Việt Nam 15

Chương II : Thực trạng và giải pháp huy động vốn đầu tư vào ngành Dầu khí ở Việt Nam giai đoạn hiện nay. 17
I/ Thực trạng huy động vốn đầu tư vào ngành dầu khí ở Việt Nam. 17
1/ Tình hình phát triển ngành dầu khí ở Việt Nam những năm qua. 17
2/ Quy mô và tốc độ huy động vốn vào ngành Dầu khí ở Việt Nam. 20
II/ Đánh giá thực trạng huy động vốn đầu tư vào ngành dầu khí ở Việt Nam thời gian qua: 22
1./ Những kết quả đạt được: 22
2/ Những hạn chế còn tồn tại trong vấn đề huy động vốn và phát triển ngành dầu khí ở nước ta. 26

Phần ba: Lời kết.


Xem Thêm: Thực trạng và Giải pháp huy động vốn đầu tư vào ngành Dầu khí ở Việt Nam giai đoạn hiện nay
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng và Giải pháp huy động vốn đầu tư vào ngành Dầu khí ở Việt Nam giai đoạn hiện nay sẽ giúp ích cho bạn.