TÊN ĐỀ TÀI:Thực trạng và Giải pháp để huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư của nước ngoài

MỤC LỤC.

LỜI NÓI ĐẦU 1
PHẦN A: PHẦN MỞ ĐẦU 2

I . Ý nghĩa của đề tài 2
II. Phương pháp luận của đề tài 3
III. Giới hạn của đề tài 3
PHẦN B: PHẦN NỘI DUNG 4
I. Một số vấn đề về cơ sở lý luận 4
1. Đầu tư quốc tế 4
2. Đầu tư trực tiếp 4
3. Đầu tư gián tiếp 5
II. Cơ sở lý luận 6
III. Cơ sở thực tế 7
1. Hiểu về vốn đầu tư nước ngoài 7
2. Vai trò của vốn đầu tư nước ngoài 8
3. Vai trò của FDI đối với sự phát triển kinh tế xã hội đất nước 10
4. Quan hệ giữa nguồn vốn trong nước và nguồn vốn đầu tư nước ngoài 13
IV. Thực trạng và giải pháp 15
1. Thực trạng 15
1.1 Vấn đề chung 15
1.2 Vấn đề cụ thể 17
1.3 Khó khăn – thách thức. 22
2. Giải pháp cụ thể nhằm thu hút vốn đầu tư 24
2.1. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư 24
2.2. Nâng cao chất lượng công tác xây dựng chiến lược đầu tư và chiến lược hoá đầu tư 25
2.3. Chấn chỉnh và nâng cao hiệu lực công tác thanh tra và kiểm tra trong đầu tư xây dựng 26
2.4. Chuyển dịch cơ cấu vốn đầu tư theo vùng lãnh thổ 27
2.5. Hoàn thiện chiến lược thu hút đầu tư 29
2.6. Xây dựng và lựa chọn đối tác đầu tư 29
2.7. Tiếp tục hoàn thiện đầu tư nước ngoài 30
2.8. Tăng cường kết cấu hạ tầng, hoàn thiện các chính sách khuyến khích 30
2.9. Vấn đề bảo vệ môi trường 30
2.10. Về bộ máy quản lý đầu tư nước ngoài và đội ngũ cán bộ làm công tác đầu tư 30
2.11. Duy trì và ổn định chính trị xã hội 31
2.12. Cải thiện môi trường pháp lý về đầu tư 31
2.13. Thực hiện chiến lược khoa học công nghệ 32
2.14. Xử lý linh hoạt hình thức đầu tư 32

PHẦN C: KẾT LUẬN. 34

TÀI LIỆU THAM KHẢO.

1. Những giải pháp chính trị- kinh tế nhằm thu hút có hiệu quả đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam.(1996)
2. Lê nin toàn tập : Tập 29- chượng II
3. Những vấn đề về hội nhập kinh tế.
4. Kinh tế châu Á - Thái bình dương (số 1. 2-2002)
5. Kinh tế và dự báo số (2/2003) số 3/2001,số 9/2003
6. TàI chính số 8/2001
7. Thương mạI số 40/2000
8. Tạp chí xây dựng số 7/ 2001
9. Kinh nghiệm huy động cho phát triển cao của Nhật Bản.
10. Đầu tư trực tiếp nước ngoài: kết quả và giải pháp thúc đẩy( số 10- 2000)
11. Văn kiện Đại hội Đảng VII.VIII
12. Vốn nước ngoài và chiến lược phát triển kinh tế của Việt Nam.
13. Phát triển kinh tế.
14. Nghiên cứu – lý luận số 4/ 1999.


Xem Thêm: Thực trạng và Giải pháp để huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư của nước ngoài
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng và Giải pháp để huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư của nước ngoài sẽ giúp ích cho bạn.