TÊN ĐỀ TÀI:Tình hình huy động vốn đầu tư phát triển ở VN

MỤC LỤC

TÊN ĐỀ MỤC
Lời mở đầu . 1
Phần I : Một số vấn đề lý luận chung . . 2

I.Một số vấn đề lý luận chung về đầu tư phát triển 2
1. Khái niệm đầu tư và đầu tư phát triển .2
2. Vai trò của đầu tư phát triển . 2
2.1 Đầu tư tác động đến tổng cung, tổng cầu . .2
1.2 Đầu tư tác động đến tốc tăng trưởng và phát triển kinh tế 4
2.3 Đầu tư tác động tới khoa học và công nghệ của đất nước . .4
2.4 Đầu tư tác động tới quá trình hội nhập kinh tế quốc tế . 5
III. Nội dung của vốn đầu tư phát triển 8
1. Nguồn vốn trong nước .8
1.1 Tiết kiệm của Chính phủ (nguồn vốn Nhà nước) . 9
1.2 Tiết kiệm của doanh nghiệp .11
1.3 Tiết kiệm của khu vực dân cư . . 11
2. Vốn nước ngoài 12
2.1 Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI ) 12
2.2 Vốn đầu tư gián tiếp . 13
2.3 Nguồn vốn tín dụng từ các ngân hàng thương mại 13
2.4 Vốn đầu tư gián tiếp của tư nhân . 14

Phần II Thực trạng huy động vốn đầu tư phát triển ở Việt Nam 16

I. Tình hình huy động nguồn vốn trong nước 16
1. Tiết kiệm của Chính phủ 16
2. Tiết kiệm của doanh nghiệp 19
3. Tiết kiệm của khu vực dân cư 20
II. Tình hình huy động nguồn vốn nước ngoài . 22
1. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI ) 22
2. Vốn đầu tư gián tiếp . .24
3. Nguồn vốn tín dụng từ các ngân hàng thương mại . 25
4. Vốn đầu tư gián tiếp của tư nhân 26
III. Nhận xét chung về tình hình huy động vốn đầu tư phát triển 27
Phần III: Một số giải pháp tăng cường khả năng huy động vốn . 32
I. Nguồn vốn trong nước 32
II. Nguồn vốn nước ngoài 33

Kết luận . .36
Tài liệu tham khảo 37Xem Thêm: Tình hình huy động vốn đầu tư phát triển ở Việt Nam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tình hình huy động vốn đầu tư phát triển ở Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.