TÊN ĐỀ TÀI: Kinh nghiệm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Một số nước và vận dụng vào VN

MỤC LỤCLời mở đầu 1
ChươngI:
Lý luận chung về thu hút vốn đầu tư trực tiếp
nước ngoài (FDI :Foreign Direct Investment) 2

I. Vai trò của FDI đối với phát triển kinh tế 2
1.1. Quan điểm của LêNin về FDI 2
1.2. Bản chất của FDI 3
1.3. Các hình thức chủ yếu của FDI 6
1.4. Đặc điểm chủ yếu của FDI 8
1.5. Vai trò của FDI đối với phát triển kinh tế 9
II. Vấn đề thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 10
2.1. Sự cần thiết phải thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI ) 10
2.2. Các biện pháp khuyến khích đầu tư 11

Chương II:
Kết quả thu hút vốn FDI ở nước ta
và kinh nghiệm của các nước 16

I.Sự phát triển của FDI tại Việt Nam trong thời kỳ đổi mới 16
1.1. Sự cần thiết phải thu hút FDI ở nước ta 16
1.2. Tác động của FDI đến sự phát triển kinh tế Việt Nam
những năm qua 16
1.3. Việc tổ chức nhằm thu hút FDI 17
1.4. Các chính sách thu hút FDI ở Việt Nam thời gian qua 20
1.5. Kết quả thu hút vốn FDI trong thời gian qua 24
II.Kinh nghiệm của các nước trong việc thu hút FDI 29
2.1. Trung Quốc 29
2.2. Inđônêxia 30
2.3. Philippin 30
2.4. Thái Lan 31
2.5. Malaixia 32

Chương III
Những định hướng và giải pháp thu hút FDI ở nước ta 33

I. Định hướng thu hút FDI 33
1.1. Tiếp tục khẳng định tính đúng đắn của chủ trương thu hút FDI 33
1.2. Tập chung thu hút FDI vào những ngành nghề, lĩnh vực
có lợi thế so sánh của nước ta với nước khác 33
1.3. Khuyến khích các nhà đầu tư bỏ vốn vào khắc phục dần
sự chênh lệch giữ các vùng lãnh thổ 33
1.4. Chuyển đối tác đầu tư 33
1.5. Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đối với đầu tư
trực tiếp nước ngoài 34
II. Giải pháp thu hút FDI 34
2.1. Mở rộng hình thức thu hút FDI 34
2.2. Cải tiến qui chế đầu tư vào các khucông nghiệp
và khu chế xuất ở Việt Nam 34
2.3. Về thủ tục hành chính 35
2.4. Tu sửa và xây dựng mới kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội 37
2.5. Qui hoạch thu hút vốn FDI 37
2.6. Nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư . 37
2.7. Các biện pháp hỗ trợ khác 37
2.8. Chính sách đất đai 38

Kết luận 42
Danh mục tài liệu tham khảo 43Xem Thêm: Kinh nghiệm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Một số nước và vận dụng vào Việt Nam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kinh nghiệm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Một số nước và vận dụng vào Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.