TÊN ĐỀ TÀI: Bán hàng và xác định kết quả kinh doanh cuả Cty CPTM đầu tư Long Biên

MỤC LỤC


LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG ICÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG TÁC BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG

1.1.Khái niệm thành phẩm, bán hàng, bản chất của quá trình bán hàng và ý nghĩa của công tác bán hàng.
1.2.Các phương pháp xác định giá gốc của thành phẩm.
1.2.1.Nguyên tắc ghi sổ kế toán thành phẩm.
1.2.2. Giá gốc thành phẩm nhập kho.
1.2.3. Giá gốc thành phẩm xuất kho.
1.3. Khái niệm doanh thu bán hàng, các khoản giảm trừ doanh thu , nguyên tắc xác định doanh thu bán hàng và kết quả bán hàng.
1.3.1. Khái niệm doanh thu .
1.3.2. Các khoản giảm trừ doanh thu bán hàng.
1.3.3.Nguyên tắc xác định doanh thu bán hàng và kết quả bán hàng.
1.4 Các phương thức bán hàng và các phương thức thanh toán.
1.4.1.Các phương thức bán hàng.
1.4.2. Các phương thức thanh toán.
1.5. Nhiệm vụ của kế toán TP, bán hàng và xác định kết quả kinh doanh.
1.6. Kế toán thành phẩm và tài khoản kế toán sử dụng.
1.7. Kế toán tổng hợp quá trình bán hàng theo các phương thức bán hàng.
1.71.Tài khoản kế toán sử dụng.
1.7.2. Kế toán bán hàng theo các phương thức bán hàng chủ yếu.
1.7.2.1.Kế toán bán hàng theo phương thức bán hàng trực tiếp.
1.7.2.2.Kế toán bán hàng theo phương thức gửi hàng đi bán.
1.72.3. Kế toán bán hàng theo phương thức gửi đại lý, ký gửi bán đúng giá hưởng hoa hồng.
1.7.2.4.Kế toán bán hàng theo phương thức bán hàng trả chậm, trả góp.
1.8. Kế toán xác định kết quả bán hàng.
1.8.1 Kế toán chi phí bán hàng (CPBH).
1.81.1.Khái niệm và nội dung của CPBH.
1.8.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp (CPQLDN).
1.8.2.1.Khái niệm và nội dung của CPQLDN.
1.8.2.2. Kế toán các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu.
1.8.3. Kế toán xác định kết quả bán hàng.
1.8.3.1. Tài khoản kế toán sử dụng: TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh.
1.8.3.2. Kế toán các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu.

CHƯƠNG II
THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ LONG BIÊN


2.1. Đặc điểm chung của Công ty cổ phần thương mại đầu tư Long Biên.
2.1.1. Quá trình phát triển của Công ty.
2.1.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong 3 năm gần đây (2003, 2004, 2005).
2.1.3. Công tác tổ chức bộ máy của Công ty.
2.1.4. Các mặt hàng kinh doanh chủ yếu của Công ty.
2.1.5. Tổ chức công tác kế toán trong Công ty.
2.1.6. Hình thức sổ kế toán áp dụng tại Công ty.
2.2. Thực tế công tác kế toán tại Công ty cổ phần thương mại đầu tư Long Biên.
2.2.1. Phương pháp tính thuế GTGT.
2.2.2. Kế toán quá trình bán hàng.
2.2.2.1. Phương thức bán hàng trực tiếp.
2.2.2.2. Phương thức gửi hàng đi bán.
2.2.2.3. Phương thức đại lý, ký gửi.
2.2.3. Kế toán xác định kết quả kinh doanh.
2.2.3.1. Kế toán chi phí bán hàng.
2.2.3.2. Chi phí quản lý doanh nghiệp .
2.2.3.3. Xác định kết quả bán hàng.
CHƯƠNG III : NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN
3.1. Nhận xét chung về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần thương mại đầu tư Long Biên.
3.1.1. Ưu điểm.
3.1.2. Nhược điểm.
3.2. Một số ý kiến đề xuất.

KẾT LUẬN


Xem Thêm: Bán hàng và xác định kết quả kinh doanh cuả công ty CPTM đầu tư Long Biên
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Bán hàng và xác định kết quả kinh doanh cuả công ty CPTM đầu tư Long Biên sẽ giúp ích cho bạn.