TÊN ĐỀ TÀI: ĐT tại cty Cao su Sao Vàng

MỤC LỤC

Lời nói đầu 1
Chương I: Đầu tư với việc nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp 3

I. Nhận thức cơ bản về cạnh tranh của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường 3
1. Cạnh tranh của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường 3
1.1 Khái niệm và phân loại cạnh tranh 3
1.2 Vai trò của cạnh tranh giữa các doanh nghiệp 5
1.3 Các công cụ cạnh tranh chủ yếu của doanh nghiệp 6
2. Nâng cao khả năng cạnh tranh là vấn đề tất yếu của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường và tiến trình hội nhập 10
2.1 Quan niệm về khả năng cạnh tranh 10
2.2 Sự cần thiết khách quan của việc nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp 11
2.3 Các nhân tố cơ bản ảnh hưởng tới khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp 12
II. Đầu tư – yếu tố quan trọng để nâng cao sức mạnh cạnh tranh của doanh nghiệp 20
1. Hoạt động đầu tư trong doanh nghiệp 20
1.1 Khái niệm đầu tư 20
1.2 Vốn và nguồn vốn của doanh nghiệp 21
2. Mối quan hệ giữa đầu tư và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp 22
3. Nội dung của hoạt động đầu tư trong doanh nghiệp 24
3.1 Đầu tư vào máy móc thiết bị (MMTB), dây chuyền công nghệ (DCCN), cơ sở hạ tầng (CSHT) 24
3.2 Đầu tư vào hàng tồn trữ 26
3.3 Đầu tư phát triển nguồn nhân lực 27
3.4 Đầu tư cho tài sản vô hình khác 29
4. Các yếu tố ảnh hưởng chỉ tiêu đầu tư của doanh nghiệp 30
4.1. Lợi nhuận –thu nhập kì vọng trong tương lai 30
4.2. Chi phí đầu tư 30
4.3 Cầu tiêu dùng 30

Chương II: Thực trạng hoạt động đầu tư nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty Cao su Sao vàng 32

I. Một số nét tổng quát về công ty Cao su Sao vàng 32
1. Qúa trình hình thành và phát triển 32
2. Cơ cấu tổ chức bộ máy công ty Cao su Sao vàng 36
3. Tình hình kinh doanh của công ty một số năm gần đây 40
II. Tình hình đầu tư nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty Cao su Sao vàng 45
1. Đặc điểm về ngành nghề kinh doanh của công ty Cao su Sao vàng 45
1.1 Một số đặc điểm về thị trường sản phẩm. 45
1.2 Cơ cấu sản phẩm 47
1.3 Tình trạng của máy móc thiết bị và công nghệ sản xuất 47
1.4 Nguyên vật liệu sản xuất 49
1.5 Tình hình lao động thực tế của công ty 50
2. Khả năng cạnh tranh của Công ty Cao su Sao vàng 50
2.1 Tình hình cạnh tranh của Công ty trên thị trường 50
2.2.Khả năng cạnh tranh của Công ty Cao su Sao vàng 52
3. Tình hình đầu tư tăng cường khả năng cạnh tranh của Công ty Cao su Sao vàng 53
3.1.Tình hình vốn và nguồn vốn 53
3.2. Tình hình đầu tư nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty Cao su Sao vàng 60
4. Kết quả và hạn chế trong hoạt động đầu tư nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty Cao su Sao vàng 77
4.1 Những kết quả đạt được 77
4.2 Những mặt hạn chế ảnh hởng đến kết quả và hiệu quả đầu tư nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty Cao su Sao vàng. 78

Chương III: Một số giải pháp chủ yếu về đầu tư nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty Cao su Sao vàng 82

I. Nhiệm vụ chủ yếu của công ty Cao su Sao vàng trong những năm tới 82
II. Định hướng phát triển kinh doanh tới năm 2005 82
1. Định hướng về đầu tư sản xuất 82
1.1 Đầu tư chiều sâu nâng cao chất lượng sản phẩm và khả năng cạnh tranh. 82
1.2 Đầu tư mở rộng sản xuất theo hướng chuyên môn hoá 83
1.3 Đầu tư cho công tác tổ chức bộ máy quản lý 83
1.4 Đầu tư cho việc chăm sóc sức khoẻ cán bộ công nhân viên 84
2. Định hướng về phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm 84
3. Kế hoạch thực hiện đầu tư giai đoạn 2001- 2005 của công ty Cao su Sao vàng 85
III. Một số giải pháp về đầu tư góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty Cao su Sao vàng 87
1. Giải pháp về vốn đầu tư 88
1.1 Về vấn đề huy động vốn 88
1.2 Về vấn đề sử dụng vốn 89
2. Giải pháp về đầu tư phát triển khoa học công nghệ 90
3. Đầu tư cho đào tạo nguồn nhân lực 91
4. Đầu tư cho việc mở rộng thị trường và tăng cường hoạt động Marketing 92
4.1 Vấn đề nghiên cứu thị trường 92
4.2 Vấn đề hoàn thiện chính sách phân phối 92
4.3 Vấn đề hoàn chỉnh sản phẩm 93
4.4 Vấn đề hoàn thiện chính sách giá 93
4.5 Vấn đề hoàn thiện chính sách quảng cáo 94

Kết luận 96


Xem Thêm: ĐT tại cty Cao su Sao Vàng
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu ĐT tại cty Cao su Sao Vàng sẽ giúp ích cho bạn.