TÊN ĐỀ TÀI: ĐT XD Cơ bản ở Phú Thọ

MỤC LỤC

Lời Nói đầu .1
Chương I : Lý luận chung về đầu tư xây dựng cơ bản 2

I- Khỏi niệm về đầu tư xây dựng cơ bản 2
1- Khỏi niệm 2
1.1- Đầu tư 2
1.2- Đầu tư phát triển 2
1.3- Xõy dựng cơ bản và đầu tư Xây dựng cơ bản 2
2-Đặc điểm chung của đầu tư Xây dựng cơ bản 3
2.1- Đũi hỏi vốn lớn, ứ đọng trong thời gian dài 3
2.2- Thời gian dài với nhiều biến động 3
2.3- Cú giỏ trị sử dụng lõu dài 3
2.4- Cố định 3
2.5- Liên quan đến nhiều ngành 3
3- Vai trũ của đầu tư Xây dựng cơ bản 4
3.1- Đầu tư Xây dựng cơ bản ảnh hưởng đến sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế 4
3.2- Đầu tư Xây dựng cơ bản tác động đến sự tăng trưởng và phỏt triển kinh tế 5
3.3 – Đầu tư Xây dựng cơ bản tạo ra cơ sở vật chất núi chung và cho tỉnh núi riờng 5
3.4- Đầu tư Xây dựng cơ bản tác động đến sự phỏt triển khoa học cụng nghệ của đất nước 5
3.5- Đầu tư Xây dựng cơ bản tác động đến sự ổn định kinh tế tạo công ăn việc làm cho người lao động 6
II- Khỏi niệm về vốn đầu tư Xây dựng cơ bản 6
1-Khỏi niệm 6
1.1- Vốn đầu tư : 6
1.2- Vốn đầu tư Xây dựng cơ bản ; 7
2-Nguồn hỡnh thành vốn đầu tư Xây dựng cơ bản 7
2.1- Nguồn trong nước : 7
2.2- Vốn nước ngoài 7
3-Nội dung của vốn đầu tư Xây dựng cơ bản 7
3.1- Vốn cho xõy dựng và lắp đặt 8
3.3- Vốn kiết thiết cơ bản khỏc bao gồm : 8
4-Phõn loại vốn đầu tư Xây dựng cơ bản : 8
4.1- Theo nguồn vốn: 8
4.2- Theo hỡnh thức đầu tư : 9
4.3-Theo nội dung kinh tế: 9
III- Cỏc chỉ tiờu phản ỏnh hiệu quả đầu tư Xây dựng cơ bản 9
1- Chỉ tiờu phản ỏnh kết quả đầu tư Xây dựng cơ bản : 9
1.1- Chỉ tiờu phản ỏnh kết quả hoạt động đầu tư Xây dựng cơ bản 9
2-Một số chỉ tiờu chớnh phản ỏnh hiệu quả hoạt động đầu tư Xây dựng cơ bản : 12
2.1- Khỏi niệm hiệu quả của hoạt động đầu tư 12
2.2- Chỉ tiêu đo hiệu quả 12
IV- Cỏc nhõn tố ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư Xây dựng cơ bản 18
1-Điều kiện tự nhiờn 18
2- Khả năng huy động và sử dụng vốn đầu tư Xây dựng cơ bản cú hiệu quả 18
3- Cụng tỏc kế hoạch hoỏ và chủ trương của dự ỏn 18
4- Cụng tỏc quản lý nhà nước về đầu tư Xây dựng cơ bản 19
5- Nguồn nhõn lực phục vụ trực tiếp cho công tác đầu tư Xây dựng cơ bản 19

Chương II- Thực trạng về đầu tư Xây dựng cơ bản ở tỉnh Phỳ Thọ trong những năm qua 21

I- Đặc điểm tự nhiờn , kinh tế - xó hội và định hướng đầu tư Xây dựng cơ bản ở tỉnh Phỳ Thọ 21
1-Đặc điểm tự nhiờn 21
2-Tỡnh hỡnh kinh tế - xó hội 21
2.1- Tỡnh hỡnh kinh tế - xó hội trong thời kỳ đổi mới và trước khi tỏch tỉnh 21
2.2- Tỡnh hỡnh kinh tế - xó hội ở tỉnh Phỳ Thọ từ năm 1998-2004 24
3-Định hướng đầu tư Xây dựng cơ bản ở tỉnh Phỳ Thọ 27
3.1- Mục tiờu 28
3.2 Quan điểm đầu tư 28
3.3- Đầu tư phát triển cỏc kết cấu hạ tầng trọng điểm 29
3.3.2- Phỏt triển hạ tầng nụng lõm nghiệp 29
3.3.4- Phỏt triển thụng tin liờn lạc 31
II- Thực trạng đầu tư Xây dựng cơ bản ở tỉnh Phỳ Thọ trong những năm qua 36
1-Tỡnh hỡnh quy hoạch đầu tư Xây dựng cơ bản trong những năm qua 36
2-Kết quả thực hiện đầu tư XDCB ở tỉnh Phú Thọ những năm qua 38
2.1-Về huy động vốn ,khai thỏc vốn. 38
2.2- Tỡnh hỡnh cụng tỏc quản lý hoạt động đầu tư Xây dựng cơ bản tại địa bàn tỉnh Phỳ Thọ những năm vừa qua. 50
2.3- Kết quả đầu tư 3 năm (2001-2003) 54
2.3.2- Hạ tầng phục vụ sản xuất nụng , lõm nghiệp 54
2.3.3- Mạng lưới điện 54
2.3.4- Hệ thống thụng tin liờn lạc 55
2.3.5- Mạng lưới thương mại, du lịch và hạ tầng đô thị 55
3. Những hạn chế cũn tồn tại trong công tác đầu tư Xây dựng cơ bản 56
3.1- Những hạn chế cũn tồn tại 56
3.2- Nguyờn nhõn tồn tại những hạn chế trên trong công tác đầu tư Xây dựng cơ bản ở tỉnh Phỳ Thọ. 60

Chương III- Một số giải phỏp nhằm nõng cao hiệu quả thực hiện công tác đầu tư Xây dựng cơ bản ở tỉnh Phỳ Thọ 62

I- Dự bỏo về tỡnh hỡnh kinh tế và phương hướng phỏt triển kinh tế - xó hội của tỉnh Phỳ Thọ 62
1-Phân tích, đánh giá các yếu tố và điều kiện phỏt triển 62
1.1-Vị trí địa lý kinh tế của tỉnh Phỳ Thọ trong cỏc tỉnh miền nỳi phớa Bắc và cả nước 62
1.2-Đánh giá tổng thể những tiềm năng và khả năng phát huy các tiềm năgn và lợi thế so sánh để phỏt triển kinh tế - xó hội : 63
1.3- Những lợi thế so sỏnh cần phỏt huy: 64
1.4- Những hạn chế cần khắc phục 65
2- Phương hướng và mục tiờu phỏt triển kinh tế - xó hội của tỉnh Phỳ Thọ đến năm 2020 65
2.1- Quan điểm và phương hướng phỏt triển 65
2.2-Mục tiờu phỏt triển 65
III- Một số giải phỏp nhằm nõng cao hiệu quả đầu tư Xây dựng cơ bản ở tỉnh Phỳ Thọ 78
1-Huy động và sử dụng vốn đầu tư Xây dựng cơ bản cú hiệu quả 78
2-Qui hoạch đầu tư theo từng ngành , địa phương nằm trong qui hoạch tổng thể phỏt triển kinh tế - xó hội của tỉnh 80
3- Đổi mới cụng tỏc kế hoạch hoỏ và chủ trương đầu tư của cỏc dự ỏn 81
4-Nõng cao hiệu quả quản lý của nhà nước , chống thất thoỏt lóng phớ vốn đầu tư Xây dựng cơ bản . 82
4- Nõng cao chất lượng của ban quản lý cụng trỡnh 84
5- Đào tạo và đào tạo lại nguồn nhõn lực phục vụ cho công tác đầu tư Xây dựng cơ bản 84
6- Nõng cao chất lượng thẩm định dự án đầu tư và chất lượng cấp giấy phép đầu tư . 85
7- Một số kiến nghị: 85

KếT LUậN 87
Cỏc tài liệu tham khảo 88Xem Thêm: ĐT XD Cơ bản ở Phú Thọ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu ĐT XD Cơ bản ở Phú Thọ sẽ giúp ích cho bạn.