TÊN ĐỀ TÀI: ĐT của DN trong nền KTTT

MỤC LỤC

CHƯƠNGI: LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐẦU TƯ VÀ CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Trang

2
I. ĐẦU TƯ CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 2
1. Khái niệm về đầu tư và vai trò của đầu tư 2
1.1. Đầu tư : 2
1.2. Vai trò đầu tư 2
1.2.1. Trên góc độ toàn bộ nền kinh tế. 3
1.2.2. Đối với các cơ sở vô vị lợi 3
1.2.3. Trên góc độ vi mô 4
2 - Phân loại đầu tư . 4
3 - Đầu tư trong doanh nghiệp 5
3.1. Doanh nghiệp 5
3.2. Đầu tư phát triển: 7
3.3. Đầu tư và tài chính trong doanh nghiệp 8
II. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HIỆU QUẢ CỦA HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ 9
1. Xác định kết quả của hoạt động đầu tư 9
1.1. Khối lượng vốn đầu tư thực hiện 9
1.2. Tài sản cố định huy động và năng lực sản xuất phục vụ tăng thêm 11
2. Xác định hiệu quả của hoạt động đầu tư 12
2.1 Hiệu quả của đầu tư . 12
2.1.1. Hiệu quả đầu tư : 12
2.1.2 Hiệu quả của đầu tư sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp : 13
2.2. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả đầu tư (SXKD của DN). 13
2.2.1. Hệ thống chỉ tiêu phản ánh hiệu quả tài chính 14
2.2.2. Hệ thống chỉ tiêu phản ánh hiệu quả kinh tế xã hội trên góc độ doanh nghiệp : 25

III. SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ SXKD TRONG DOANH NGHIỆP 27
IV - MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 32
1- Độ an toàn về mặt tài chính của dự án đầu tư : 32
1.1. An toàn về nguồn vốn chủ yếu là 32
1.2. An toàn về khả năng thanh toán nghĩa vụ tài chính ngắn hạn và khả năng trả nợ được thể hiện qua việc xem xét chỉ tiêu 32
1.3. Độ nhạy của dự án. 34
2. Rủi ro trong đầu tư SXKD 35
3. Một số yếu tố khác ảnh hưởng tới hiệu quả đầu tư SXKD của doanh nghiệp . 36
3.1. Yếu tố trượt giá - lạm phát 36
3.2. Lựa chọn (dự án) phương án đầu tư 36

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ VÀ HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ SXKD TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ IMEXIN HÀ NỘI GIAI ĐOẠN ( 2000 – 2004) 38
I - TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ IMEXIN 38
1. Lịch sử hình thành phát triển của công ty IMEXIN 38
2. Vốn và nguồn vốn hoạt động 39
2.1. Vốn hoạt động 39
2.1.1. Vốn cố định. 39
2.1.2 - Vốn lưu động 40
2.2 - Phân bổ và huy động vốn 41
2.2.1 - Phân bổ vốn: 41
2.2.2 - Huy động nguồn vốn: 42
3 - Cơ cấu tổ chức, phân cấp quản lý và lực lượng lao động của Công ty 42
3.1. Bộ máy hành chính sự nghiệp 43
3.1.1. Giám đốc 44
3.1.2. Phòng kinh doanh 44
3.1.3. Phòng đầu tư 45
3.1.4. Phòng xuất nhập khẩu 45
3.1.5. Phòng tổ chức hành chính 45
3.1.6. Phòng kế toán tài chính 45
3.2. Đối với đơn vị trực thuộc 47
3.3. Đội ngũ CB - CNV 48
II - THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ, HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ SXKD CỦA CÔNG TY. 50
1. Đánh giá chung về tình hình đầu tư của công ty 50
1.1. Khó khăn 50
1.2. Thuận lợi 51
2. Tình hình đầu tư phát triển kinh doanh trong những năm gần đây
(2000 – 2004). 53
2.1. Theo số liệu báo cáo tài chính 54
2.2. Sản xuất kinh doanh 56
III. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY 57
1. Dự án nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi gia súc (6/2002 - 3/2003) 57
1.1. Căn cứ xác định sự cần thiết phải đầu tư 57
1.2. Nguồn vốn đầu tư : 60
1.3. Kế hoạch trả nợ vốn đầu tư : 62
1.4. Tiêu thụ sản phẩm: 63
1.5. Hiệu quả đầu tư 65
1.5.1. Hiệu quả kinh tế: 65
1.5.2. Hiệu quả xã hội. 69
2. Dự án đầu tư máy móc thiết bị 70
3. Hiệu qủa đầu tư Công ty đã đạt được trong những năm vừa qua 71
III - ĐỊNH HƯỚNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SXKD CỦA CÔNG TY TRONG NHỮNG NĂM TỚI. 72
1. Mục tiêu và định hướng phát triển của Công ty trong những năm tới. 72
1.1. Mục tiêu chung 72

1.2. Mục tiêu cụ thể 73
2. Định hướng đầu tư phát triển SXKD trong những năm tới. 73
2.1. Nhận định về thị trường hoạt động: 73
2.2. Định hướng đầu tư phát triển của Công ty trong những năm tới 74

CHƯƠNG III
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ SXKD CỦA CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ IMEXIN HÀ NỘI
76

I - MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẠT HIỆU QUẢ CHUNG 76
1 . Tìm kiếm và mở rộng thị trường 76
1.1 - Cơ sở thực tiễn để tìm kiếm, mở rộng và chiếm lĩnh thị trường 76
1.1.1 - Nghiên cứu thị trường tiêu thụ 76
1.1.2. Nghiên cứu yếu tố đầu vào 77
1.1.3 - Nghiên cứu nguồn lao động
77
1.1.4. Nghiên cứu về nguồn vốn 77
2 - Sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực, khai thác hợp lý các khả năng tiềm tàng
77
2.1. Yếu tố lao động 78
2.1.1 - Về số lượng lao động 78
2.1.2 - Về thời gian lao động 78
2.1.3 - Về năng suất lao động 79
2.2 - Yếu tố tư liệu lao động 79
2.3 - Yếu tố nguyên vật liệu 81
II - NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ - MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHO CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ IMEXIN 83
1. Xây dựng quan điểm đúng đắn về công nghiệp hoá - hiện đại hoá 83
1.1. Xây dựng các chiến lược nhằm đẩy mạnh CNH, HĐH sản xuất của Công ty 84
1.2. Các giải pháp liên quan đến lập dự án đầu tư 85
1.2.1. Đối với lập dự án đầu tư mua sắm và tạo dựng TSCĐ cho Công ty 85
1.2.2 - Đối với công tác lập dự án đầu tư 85
2 - Đối với quá trình đầu tư của Công ty 88
2.1 - Trong quá trình chuẩn bị đầu tư . 88
2.2 - Quá trình thực hiện đầu tư 89
2.3 - Giai đoạn vận hành dự án (Giai đoạn SXKD) 89
3. Tăng cường công tác quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn 90
3.1. Tăng cường công tác quản lý vốn 90
3.2. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn 90
4. Vấn đề thanh toán bằng ngoại tệ 91

Kết luận 92


Xem Thêm: ĐT của DN trong nền kinh tế thị trường
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu ĐT của DN trong nền kinh tế thị trường sẽ giúp ích cho bạn.