TÊN ĐỀ TÀI: ĐT phát triển CN vùng KTTĐ Bắc Bộ

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1
CHƯƠNG I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM BẮC BỘ 3

I. ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM. 3
1. Khái niệm vùng kinh tế trọng điểm. 3
2. Khái niệm đầu tư phát triển công nghiệp 7
2.1.Khái niệm đầu tư phát triển. 7
2.2. Khái niệm và nội dung của đầu tư phát triển công nghiệp. 8
2.2.1 Khái niệm ngành công nghiệp 8
2.2.2 Khái niệm và nội dung của đầu tư phát triển công nghiệp. 9
2.3 Đặc điểm của đầu tư phát triển công nghiệp 11
2.3.1 Về nguồn vốn đầu tư 11
2.3.2 Quá trình thực hiện đầu tư 13
2.4 Tác động của đầu tư phát triển công nghiệp đối với sự phát triển kinh tế 15
2.4.1 Đầu tư phát triển công nghiệp có tác động dây truyền và đa dạng tới nhiều ngành kinh tế. 15
2.4.2 Đầu tư phát triển công nghiệp có tác động trực tiếp và quyết định đối với sự phát triển kinh tế. 16
3. Đầu tư phát triển công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm. 17
II. ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÙNG KTTĐ BẮC BỘ 21
1. Vị trí và đặc điểm nổi bật của vùng KTTĐ Bắc Bộ 21
1.1 Vùng KTTĐ có vị trí quan trọng về chính trị, giao lưu kinh tế, văn hoá với các vùng và quốc tế ở phía Bắc đất nước. 21
1.2 Là vùng có lịch sử phát triển công nghiệp và đô thị vào loại sớm nhất ở nước ta 22
1.3. Là vùng có thế mạnh về nguồn nhân lực và khả năng nghiên cứu triển khai, chăm sóc sức khoẻ so với các vùng khác. 23
1.4 Là vùng có vị trí quan trọng đối với nền kinh tế của cả nước, là động lực phát triển chung 24
2. Đầu tư phát triển công nghiệp trong chiến lược phát triển kinh tế vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. 25
III. KINH NGHIỆM CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÙNG KINH TẾ. 27
1. Trung Quốc 27
2. Nhật Bản 29

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VỀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM BẮC BỘ 33

I. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÙNG KTTĐ BẮC BỘ 33
1. Về giá trị sản xuất công nghiệp 33
2. Về trình độ công nghệ trang thiết bị. 35
3. Về thu hút lao động ngành công nghiệp 36
4. Công nghiệp hoá nông nghiệp và nông thôn. 36
II. THỰC TRẠNG VỀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÙNG KTTĐ BẮC BỘ 39
1.Nguồn vốn đầu tư phát triển công nghiệp vùng KTTĐ Bắc Bộ 39
2.Thực trạng đầu tư phát triển công nghiệp theo ngành công nghiệp chuyên môn hoá và theo địa phương 44
2.1 Thực trạng đầu tư phát triển công nghiệp theo ngành công nghiệp chuyên môn hoá của vùng KTTĐ Bắc Bộ. 44
2.2 Thực trạng đầu tư phát triển công nghiệp theo các tỉnh, thành phố trong vùng. 51
2.3 Tình hình thực hiện các dự án đầu tư phát triển công nghiệp của vùng KTTĐ Bắc Bộ. 55
2.3.1. Về công tác quy hoạch, chuẩn bị đầu tư : 55
2.3.2. Về triển khai thực hiện dự án đầu tư : 55
2.3.3 Một số mục tiêu đạt được trong quá trình thực hiện dự án đầu tư phát triển công nghiệp. 56
3. Thực trạng đầu tư trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao. 57
4. Thực trạng về đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nhằm thúc đẩy sự phát triển công nghiệp. 62
4.1 Về hạ tầng cơ sở kỹ thuật: 63
4.2 Kết cấu hạ tầng xã hội 65
4.3 Những vấn đề bất cập còn tồn tại trong công tác đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ công nghiệp. 66
4.3.1 Đối với thủ đô Hà Nội 66
4.3.2 Đối với các tỉnh khác trong vùng KTTĐ Bắc Bộ 68
5. Thực trạng đầu tư phát triển nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp. 70
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM BẮC BỘ 72
1. Những thành tựu đạt được 72
1.1. Đầu tư phát triển công nghiệp phát huy vai trò chủ đạo trong việc thúc đẩy công nghiệp vùng phát triển. 72
1.2. Các ngành công nghiệp phát triển, khu công nghiệp hoạt động hiệu quả lại khuyến khích hoạt động đầu tư . 74
2. Những tồn tại cần khắc phục trong lĩnh vực đầu tư phát triển công nghiệp vùng KTTĐ Bắc Bộ. 75
2.1.Đầu tư cho khoa học kĩ thuật và các ngành công nghiệp kỹ thuật cao còn nhiều hạn chế. 75
2.2. Cơ cấu vốn đầu tư cho công nghiệp chưa cân đối giữa các vùng 77

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÙNG KTTĐ BẮC BỘ 78

I. QUAN ĐIỂM VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP CỦA VÙNG 78
1. Quan điểm. 78
1.1. Phát huy mọi nguồn lực, khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư vào sản xuất công nghiệp 78
1.2. Tạo môi trường hấp dẫn, thông thoáng hơn để đẩy mạnh thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào lĩnh vực công nghiệp 80
2. Phương hướng 82
2.1 Lựa chọn các ngành công nghiệp mũi nhọn để đầu tư 82
2.2 Lựa chọn cơ cấu ngành công nghiệp hợp lý. 84
2.3. Khai thác triệt để tối đa mọi nguồn vốn, huy động tối đa nguồn vốn địa phương, coi trọng nguồn vốn bên ngoài. 86
II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÙNG KTTĐ BẮC BỘ 89
1. Xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội phục vụ cho sản xuất công nghiệp 89
2. Chú trọng đầu tư phát triển nguồn nhân lực phục vụ sản xuất công nghiệp. 91
3. Có chính sách đầu tư hiệu quả để phát triển công nghiệp. 92
4. Hoàn thiện cơ chế quản lý vốn đầu tư . 93
5. Giải quyết tốt mối quan hệ giữ tích luỹ vốn, đầu tư và tái đầu tư phát triển công nghiệp. 95
III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÙNG KTTĐ BẮC BỘ 96
1. Chú trọng đầu tư phát triển đô thị theo chiều sâu hạn chế sự phát triển ồ ạt gây tổn hại cho nền kinh tế. 96
2. Quản lí nhà nước trong lĩnh vực quy hoạch phát triển ngành công nghiệp và quy hoạch vùng, lãnh thổ cần được chặt chẽ hơn. 96
3. Để công nghiệp ở vùng KTTĐ Bắc Bộ phát triển mạnh, Chính phủ sớm phải thực hiện các giải pháp sau: 97
4. Quảng bá quy hoạch phát triển 98
5. Coi trọng việc lập và thẩm định các dự án đầu tư 98

KẾT LUẬN 99
PHỤ LỤC 100
TÀI LIỆU THAM KHẢO 106Xem Thêm: ĐT phát triển CN vùng KTTĐ Bắc Bộ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu ĐT phát triển CN vùng KTTĐ Bắc Bộ sẽ giúp ích cho bạn.