TÊN ĐỀ TÀI: ĐT phát triển nghành Thuỷ sản VN
Mở đầu .1.

Chương I : Những vấn đề lý luận và thực tiễn 3.


I. Đầu tư và vai trò của đầu tư phát triển 3.
1. Khái niệm đầu tư và đầu tư phát triển 3.
2. Vai trò quan trọng của đầu tư đối với phát triển kinh tế ngành Thuỷ sản Việt Nam 4.

II. Đầu tư phát triển kinh tế Việt Nam- chặng đường 10 năm đổi mới 7.
1. Những đổi mới về cơ chế, chính sách đầu tư phát triển trong 10 năm qua .7
2. Tình hình huy động và cơ cấu vốn đầu tư phát triển 8
3. Kết quả đầu tư trong một số ngành lĩnh vực chủ yếu .11
4. Một số tồn tại trong lĩnh vực đầu tư phát triển .13

III.Điều kiện, khả năng đầu tư vào ngành thuỷ sản .15.
1.Vai trò và vị trí của ngành thuỷ sản Việt Nam trên thị trường quốc tế và khu vực .15
2.Vai trò của ngành thuỷ sản đối với nền kinh tế Việt Nam .16.
3. Điều kiện và khả năng đầu tư vào ngành thuỷ sản Việt Nam 17.
4. Những khó khăn và thuận lợi ảnh hưởng đến sự phát triển chung của ngành 19

Chương II : Tình hình sản xuất kinh doanh và thực trạng đầu tư ngành thuỷ sản Việt Nam giai đoạn 1991-2000 23

I.Thực trạng tình hình sản xuất kinh doanh ngành Thuỷ sản Việt Nam giai đoạn 1991-2000 .23.
1. Thực trạng ngành khai thá hải sản 23.
2. Thực trạng ngành nuôi trồng thuỷ sản 26.
3. Thực trạng ngành chế biến thuỷ sản 30
4. Thực trạng thương mại thuỷ sản 36.
5. Thực trạng cơ khí hậu cần cho khai thác hải sản .40.
6. Thực trạng về cơ cấu nguồn vốn trong sản xuát thuỷ sản 43.
7. Thực trạng các thành phần kinh tế tham giá hoạt dộng trong lĩnh vực thuỷ sản .45.
8. Thực trạng về hệ thống tổ chức quản lý hành chính thuỷ sản .47.
9. Đánh giá chung thực trạng tình tình sản xuất kinh doanh ngành Thuỷ sản Việt Nam 48.
II.Tình hình hoạt động đầu tư phát triển thuỷ sản thời kỳ 1991 -2000 .50
1.Tổng hợp vốn phat triển Thuỷ sản 51.
2.Tình hình đầu tư nước ngoài .52.
3.Tình hình đầu tư theo các chương trình 54.

III.Hiệu quả đầu tư năng lực tăng thêm của ngành Thuỷ sản .63

IV.Một số tồn tại trong đầu tư XDCB cần được khắc phục 64.

Chương III Một số giải pháp đầu tư pháp triển ngành thuỷ sản Việt Nam 68.

I.Quan điểm định hướng cho đầu tư phát triển ngành Thuỷ sản Việt Nam .68.
1. Một số dự báo .68.
2. Những thuận lợi và khó khăn trong những năm tới đối với phát triển ngành Thuỷ sản Việt Nam .70.
3. Quan diểm và phương hướng phát triển ngành Thuỷ sản Việt Nam đến năm 2010 72.

II. Một số giải pháp đầu tư phát triển ngành thuỷ sản Việt Nam 75.
1. Giải pháp đầu tư thúc đâỷ công nghiệp hoá hiện đại hoá 75.
2. Giải pháp đầu tư đẻ duy trì pháp triển ngành Thuỷ sản .76.
3. Giải pháp về vốn đầu tư .78.
4. Giải pháp về đầu tư mở rộng thị trường quốc tế và nâng cấp thị trường trong nước 81.
5. Giải pháp về đầu tư khoa học công nghệ .81.
6. Giải pháp về mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế 82.

Kết luận .83.

Tài liệu tham khảo 84.Xem Thêm: ĐT phát triển nghành Thuỷ sản Việt Nam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu ĐT phát triển nghành Thuỷ sản Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.