TÊN ĐỀ TÀI: ĐT phát triển nghành dệt may QD thuộc sở CN HN

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU . .1
CHƯƠNG I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐẦU TƯ

I. KHÁI NIỆM VỀ ĐẦU TƯ VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN .2
1. Khái niệm về đầu tư . 2
2. Khái niệm về đầu tư phát triển .2
3. Vai trò của đầu tư phát triển . . . 2
II. VAI TRÒ CỦA CÔNG NGHIỆP DỆT MAY ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI Ở VIỆT NAM . . 8
1. Vai trò của công nghiệp Dệt May đối với tăng trưởng kinh tế .8
2. Vai trò của công nghiệp Dệt May góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở Việt Nam . .12
3. Vai trò của công nghiệp Dệt May đối với giải quyết các vấn đề xã hội .14 4. Vai trò của công nghiệp Dệt May đối với phát triển kinh tế xã hội ở thành phố Hà Nội 14
III. NHỮNG NHÂN TỐ CƠ BẢN ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI . 16
1.Nhóm nhân tố khách quan . . 17
2.Nhóm nhân tố chủ quan 20
IV. NHỮNG XU HƯỚNG VÀ KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP DỆT MAY TRÊN THẾ GIỚI . . 21
1. Xu hướng phát triển ngành công nghiệp Dệt May trên thế giới 21
2. Những kinh nghiệm phát triển ngành công nghiệp Dệt May của các nước trên thế giới . . 25
a. Kinh nghiệm phát triển ngành công nghiệp Dệt May của Trung Quốc 25
b.Kinh nghiệm phát triển ngành công nghiệp Dệt May của các nước NICS Đông á . . 29

Chương II. Thực trạng đầu tư phát triển ngành công nghiệp Dệt May Hà Nội

I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP DỆT MAY QUỐC DOANH THUỘC SỞ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY . .30
1. Các đơn vị Dệt May quốc doanh thu ộc Sở công nghiệp Hà Nội . 30
2.Thực trạng thiết bị và công nghệ của ngành công nghiệp Dệt May quốc doanh thu ộc Sở Công nghiệp Hà Nội
3. Tình hình về vốn của các doanh nghiệp Dệt May Hà Nội. . 34
II. THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP DỆT MAY QUỐC DOANH THUỘC SỞ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY 38
1. Tình hình thực hiện vốn đầu tư phát triển ngành Dệt May quốc doanh thu ộc Sở Công nghiệp Hà Nội . 35
2. Vốn và cơ cấu kỹ thuật của vốn ddầu tư . . 37
3. Vốn đầu tư phát triển ngành Dệt May quốc doanh thu ộc Sở Công nghiệp Hà Nội . 38
4. Vốn đầu tư ngành Dệt May phân theo hình thức đầu tư 41
5. Vốn và cơ cấu vốn đầu tư qua các năm của các doanh nghiệp Dệt May quốc doanh thu ộc Sở Công nghiệp Hà Nội 43
III. ĐÁNH GIÁ NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG QUÁ TRÌNH ĐẦU TƯ .52
1. Những kết quả đạt được . 52
2. Những mặt còn tốn tại và nguyên nhân .69
A. Đầu tư không thoả đáng, mất cân đối giữa ngành may và ngành dệt .70
B. Về đổi mới thiết bị và công nghệ .72
C. Về lao động 73
D. Vốn lưu động của doanh nghiệp .74

CHƯƠNG III. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢO PHÁP PHÁT TIẾP TỤC ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP DỆT MAY THUỘC SỞ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI TRONG THỜI GIAN TỚI
I. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN NGÀNH DỆT MAY VIỆT NAM . 75
I. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP DỆT MAY TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI. 78
II. ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH 2001 - 2005 CỦA CÁC DOANH NGHIỆP DỆT MAY QUỐC DOANH THUỘC SỞ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI . . 86
V. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM THỰC HIỆN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP DỆT MAY QUỐC DOANH THUỘC SCN. .87
1. Cổ phần hoá và sắp xếp lại các doanh nghiệp Nhà nước . 87
2. Giải pháp về sự mất cân đối trong đầu tư . 73
3. Đầu tư phát triển các vùng nguyên liệu trồng bông vải cung cấp cho ngành Dệt . 92
4. Giải pháp về mở rộng thị trường . 93
5. Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng 96
III. Các kiến nghị với cơ quan cấp trên . 97

Kết luận . .99
Danh mục các tài liệu tham khảo 100Xem Thêm: ĐT phát triển nghành dệt may QD thuộc sở CN HN
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu ĐT phát triển nghành dệt may QD thuộc sở CN HN sẽ giúp ích cho bạn.