TÊN ĐỀ TÀI:Vốn ĐT trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Mục lục

Lời nói đầu 1
Chương I: Lý luận chung về vốn đầu tư và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư 3

I. Khái niệm về đầu tư và vốn đầu tư 3
1. Khái niệm về đầu tư 3
2. Khái niệm về vốn đầu tư 4
3. Đặc điểm về vốn đầu tư 5
4. Các nguồn hình thành vốn đầu tư 7
II. Các chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn đầu tư 10
1. Các chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn đầu tư ở tầm vĩ mô 10
2. Các chỉ tiêu hiệu quả vốn đầu tư ở tầm vĩ mô 13
III. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả vốn đầu tư 17
1. Chiến lược công nghiệp hoá 17
2. Các chính sách kinh tế 18
3. Công tác tổ chức quản lý đầu tư xây dựng 19
4. Tổ chức khai thác, sử dụng các đối tượng đầu tư hoàn thành 21
IV. Khái quát chung về tình hình kinh tế xã hội tỉnh Bắc Giang 22
1. Vị trí địa lý 22
2. Tiềm năng, nguồn lực 22
3. Thực trạng một số ngành chủ yếu 23
4. Cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội 25
5. Sự cần thiết phải đầu tư ở Bắc Giang 26

Chương II: Thực trạng vốn đầu tư và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư ở Bắc Giang 29

I. Tổng quan đầu tư tỉnh Bắc Giang 29
II. Đầu tư theo vùng lãnh thổ 32
III. Thực trạng đầu tư theo lĩnh vực ngành kinh tế 34
1. Ngành Nông - Lâm - Ngư nghiệp 37
2. Ngành công nghiệp - xây dựng 41
3. Đầu tư - thương mại - kinh doanh - dịch vụ 43
4. Đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật 44
5. Đầu tư kết cấu hạ tầng xã hội 48
II. Hiệu quả sử dụng vốn đầu tư 52
III. Một số hạn chế về công tác đâu tư phát triển của tỉnh Bắc Giang 55

Chương III: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư
I. Kinh nghiệm thành công và chưa thành công về hoạt động đầu tư , hiệu quả sử dụng vốn đầu tư của một số nước trên thế giới. 59
1. Kinh nghiệm thu hút FDI 59
2. Kinh nghiệm sử dụng có hiệu quả vốn đầu tư 61
3. Kinh nghiệm sử dụng vốn đầu tư trong lĩnh vực khoa học công nghệ 63
II. Định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bắc Giang 63
1. Chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn 63
2. Phát triển công nghiệp theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá 64
3. Đẩy mạnh kinh tế đối ngoại và xuất nhập khẩu 64
4. Thương mại, dịch vụ du lịch 64
5. Phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội 65
III. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư 65
1. Nâng cao chất lượng công tác xây dựng chiến lược đầu tư 65
2. Cải tiến công tác quản lý dự án trong quá trình thực hiện dự án 68
3. Nâng cao chất lượng công tác tư vấn, khảo sát thiết kế và xây dựng dự án 72
4. Nâng cao năn lực đội ngũ cán bộ tham gia vào quá trình đầu tư xây dựng 74
IV. Những điều kiện cần thiết cho việc thực hiện các giải pháp 77
1. Bổ sung, sửa đổi và ban hành đồng bộ hệ thống pháp luật trong lĩnh vực đầu tư xây dựng 77
2. Hoàn thiện và phát triển thị trường vốn và lao động 78
3. Đẩy mạnh quá trình cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước 79
4. Đẩy mạnh quá trình cải cách hành chính 80
5. Tăng cường đầu tư cho đào tạo và đào tạo lại cán bộ 81

Kết luận 82
Tài liệu tham khảo 83Xem Thêm: Vốn ĐT trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Vốn ĐT trên địa bàn tỉnh Bắc Giang sẽ giúp ích cho bạn.