TÊN ĐỀ TÀI: Mối quan hệ giữa đầu tư theo chiều rộng và chiều sâu, lý luận và thực tiễn

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I : LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐẦU TƯ CHIỀU RỘNG VÀ ĐẦU TƯ CHIỀU SÂU 2

I. QUAN ĐIỂM CHUNG VỀ ĐẦU TƯ VÀ VIỆC PHÂN LOẠI ĐẦU TƯ THEO CƠ CẤU TÁI SẢN XUẤT . 2
1. Đầu tư và đầu tư phát triển. 2
1.1. Khái niệm 2
1.2. Vai trò và đặc điểm của đầu tư phát triển trong nền kinh tế 3
2, Phân loại các hoạt động đầu tư 6
2.1, Tái sản xuất 6
2.2, Đầu tư theo chiều rộng 8
2.3, Đầu tư theo chiều sâu 9
3. Nội dung của đầu tư chiều rộng và đầu tư chiều sâu 10
II. MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐẦU TƯ THEO CHIỀU RỘNG VÀ CHIỀU SÂU 12
1. Đầu tư theo chiều rộng và đầu tư theo chiều sâu là hai mặt của một quá trình 12
2. Mối quan hệ mật thiết giữa chiều rộng và chiều sâu trong sự tác động của môi trường 13
2.1. Sự tác động từ yếu tố cung cầu thị trường 13
2.2. Đặc tính của sản phẩm 14
2.3. Môi trường vĩ mô 15

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VỀ ĐẦU TƯ THEO CHIỀU RỘNG VÀ ĐẦU TƯ THEO CHIỀU SÂU Ở VIỆT NAM 28
I. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ CHIỀU RỘNG VÀ CHIỀU SÂU Ở VN 18
II. THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ THEO CHIỀU RỘNG CHIỀU SÂU VÀ SỰ TÁC ĐỘNG QUA LẠI GIỮA HAI HÌNH THỨC ĐẦU TƯ NÀY TỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÁC NGÀNH KINH TẾ TRONG NỀN KINH TẾ QUỐC DÂN. 20
1. Ngành công nghiệp và xây dựng cơ bản 20
2. Dịch vụ 24
3. Thực trạng đầu tư chiều rộng và chiều sâu trong các ngành nông-lâm-ngư nghiệp 25
3.1. Các hoạt động nghiên cứu 26
3.2. những thành tưu đã đạt được nhờ đầu tư phát triển 27
3.3. Những thành tựu đã đạt được 29
III. NHỮNG TỒN TẠI VÀ CÁC VẤN ĐỀ LỚN CẦN GIẢI QUYẾT 31

CHƯƠNG III: CÁC GIẢI PHÁP NHẰM THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ 33
I. GIẢI PHÁP VẤN ĐỀ VỐN 33
1. Đối với vốn đầu tư trong nước 33
2. Huy động vốn nước ngoài 34
II. GIẢI PHÁP VỀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC 35
III. CHÍNH SÁCH VÀ CƠ CHẾ QUẢN LÝ CỦA NHÀ NƯỚC. 36
1.Chính sách ưu đãi đầu tư 36
2. Cơ chế quản lý của nhà nước 37
IV. NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ,CHỐNG THẤT THOÁT LÃNG PHÍ TRONG ĐẦU TƯ 38
V. GIẢI PHÁP ĐẦU TƯ ĐỔI MỚI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
1. Chính sách tài chính 39
2. Tạo lập và phát triển thị trường Khoa học - Công nghệ 40

KẾT LUẬN 42
TÀI LIỆU THAM KHẢO 43
TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Giáo trình Kinh tế đầu tư , Trường ĐH Kinh tế Quốc dân – Bộ môn Kinh tế đầu tư , PGS. TS. Nguyễn Bạch Nguyệt – TS. Từ Quang Phương. NXB Thống kê - Hà Nội, 2004.
2. Báo Kinh tế đầu tư các năm 2004, 2005, 2006.
3. Niên giám thống kê (2004 - 2005), NXB Thống kê, Hà Nội
4. Tạp chí Kinh tế & phát triển các năm 2003, 2004, 2005.
NXB Thống kê
5. Tạp chí Con số & sự kiện 2004, 2005.
6. Tạp chí hoạt động khoa học – Bộ khoa học công nghệ
7. Tạp chí thương mại – Bộ thương mại
8. Kinh tế học các nước đang phát triển – E. W Nafzger - NXB Thống kê - 1998
9. Báo điện tử : Vnexpress.net, Vneconomy.com, vir.org.vn, mpi.gov.vn, mof.gov.vn, gos.org.vn.
10. Thời báo kinh tế Việt Nam
11. Khoa học và công nghệ Việt Nam 2001 – NXB Hà Nội – 2002


Xem Thêm: Mối quan hệ giữa đầu tư theo chiều rộng và chiều sâu, lý luận và thực tiễn
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Mối quan hệ giữa đầu tư theo chiều rộng và chiều sâu, lý luận và thực tiễn sẽ giúp ích cho bạn.