TÊN ĐỀ TÀI: Thiết kế & xây dựng phần mềm sắp xếp tiếng Việt theo trường họ tên hỗ trợ cho việc tuyển sinh Đại học – Cao đẳng

PHỤ LỤC
Lời nói đầu: ----------------------------------------------------------------Trang 1
Nội dung:---------------------------------------------------------------------Trang 3
Chương I Các vấn đề tổng quan:-------------------------------------------Trang 3

I. Tổng quan về cơ sở thực tập------------------------------------------Trang 3
1. Giới thiệu chung
2. Các dịch vụ do VIETEL cung cấp
3. Hoạt động của các xí nghiệp
II. Sự cần thiết của đề tài nghiên cứu. ---------------------------------- Trang 16
1. Đối với cá nhân của sinh viên thực tập
2. Đối với cơ quan thực tập
III. Mục tiêu và các phương pháp được sử dụng ----------------------Trang 17
1. Mục tiêu
2. Các phương pháp được sử dụng

Chương II Phương pháp luận ------------------------------------------- Trang 20
I. Hệ thống thông tin. --------------------------------------------------Trang 20
1. Các bộ phận của hệ thống thông tin
2. Mô hình biểu diễn hệ thống thông tin
II. Phương pháp phát triển hệ thống thông tin ----------------------- Trang 22
1. Đánh giá yêu cầu
2. Phân tích chi tiết
3. Thiết kế logic
4. Đề xuất các phương án của giải pháp
5. Thiết kế vật lý ngoài
6. Triển khai kỹ thuật hệ thống
7. Cài đặt và khai thác
III. Phân tích hệ thống thông tin quản lý -----------------------------Trang 26
1. Mục tiêu của giai đoạn này.
2. Thu thập thông tin
3. Mã hoá dữ liệu
4. Công cụ mô hình hoá
5. Các công đoạn của giai đoạn phân tích
IV. Thiết kế hệ thống thông tin quản lý -----------------------------Trang 31
1. Thiết kế dữ liệu
2. Thiết kế vào ra

Chương III Kết quả thu được sau khi nghiên cứu đề tài ------------Trang 35
I. Phân tích hệ thống
1. Phân tích hệ thống
2. Thiết kế dữ liệu
II. Thiết kế hệ thống --------------------------------------------------Trang 39
1. Thiết kế giao diện vào ra
2. Giao diện nhập tiền cước phí Internet
3. Giao diện sửa thônh tin
4. Giao diện thêm khách hàng
5. Giao diện màn hình chính
6. Giao diện gọi các báo cáo
7. Giao diện báo cáo tổng hợp
8. Giao diện thông báo cho khách hàng
III. Kết quả thu được sau khi hoàn thành đề tài--------------------Trang 48
1. Kết quả thử nghiệm
2. Giao diện tiêu biểu
3. Code của chương trình


Xem Thêm: Thiết kế & xây dựng phần mềm sắp xếp tiếng Việt theo trường họ tên hỗ trợ cho việc tuyển sinh Đại họ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thiết kế & xây dựng phần mềm sắp xếp tiếng Việt theo trường họ tên hỗ trợ cho việc tuyển sinh Đại họ sẽ giúp ích cho bạn.