TÊN ĐỀ TÀI: Một số Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn ODA Nhật bản
Mục lục

LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I. TỔNG QUAN VỀ ODA NÓI CHUNG VÀ ODA
NHẬT BẢN NÓI RỈÊNG.

I. Khỏi niệm và phõn loại
1.Khỏi niệm
2.Phõn loại .
3.Quỏ trỡnh hỡnh thành và phỏt triển ODA trờn thế giới
II.Các đặc trưng của ODA .
Đặc trưng của ODA .
Đặc trưng của ODA Nhật Bản .
III.Vai trũ của ODA
IV.Bài học kinh nghiệm từ các nước
1.Bài học thành cụng
2.Bài học chưa thành công ở một số nước

CHƯƠNG II .TèNH HèNH CAM KẾT VÀ GIẢI NGÂN ODA
NHẬT BẢN GIAI ĐOẠN 2001-2005.

I.Tỡnh hỡnh cam kết và giải ngõn ODA của Nhật Bản giai đoạn
993-2005
1.Tỡnh hỡnh cam kết ODA của Nhật Bản cho giai đoạn
1993-2005
2.Tỡnh hỡnh giải ngõn ODA .
3.Tỡnh hỡnh triển khai cỏc dự ỏn sử dụng
ODA của Nhật Bản .
4.Kinh nghiệm ban đầu trong quá trỡnh sử dụng
và giải ngõn ODA theo cỏch tiếp cận viện trợ mới
II. Đánh giá chung kết quả giải ngân các dự án ODA của Nhật Bản
1.Kết quả đạt đượcvà những nguyên nhân
2.Những tồn tại
3.Nguyờn nhõn của những tồn tại

CHƯƠNG 3.MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG
GIẢI NGÂN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ODA NHẬT BẢN .

I.Triển vọng ODA trong tương lai
1.Triển vọng
2.Cam kết và định hướng sử dụng
II.Các giải pháp tăng cường giải ngân nguồn vốn ODA và nâng cao hiệu quả sử dụng
1.Những nguyờn tắc cần phải
quỏn triệt khi sủ dụng ODA
2.Cỏc giải phỏp


Xem Thêm: Một số Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn ODA Nhật bản
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn ODA Nhật bản sẽ giúp ích cho bạn.