TÊN ĐỀ TÀI: Tại tại Bộ Kế hoạch và đầu tư và Vụ kinh tế địa phương và lãnh thổ.

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1
NỘI DUNG 2
PHẦN I: VÀI NÉT TỔNG QUAN VỀ BỘ KẾ HOẠCH & ĐẦU TƯ VÀ VỤ KINH TẾ ĐỊA PHƯƠNG-LÃNH THỔ. 2

I/ Quá trình xây dựng và trưởng thành của Bộ Kế hoạch và đầu tư : 2
1. Quá trình hình thành: 2
2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ: 4
3.Bộ máy hoạt động của Bộ Kế hoạch và đầu tư : có 22 vụ và cơ quan. 6
II.Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ trên con đường phát triển: 8
1.Sự ra đời và phát triển của vụ: 8
2.Chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của vụ: 9
I.Tình hình quản lý đầu tư của vụ: 12
1.Công tác quản lý đầu tư của Vụ đối với kế hoạch hằng năm của địa phương: 12
2.Công tác quản lý đầu tư của Vụ đối với kế hoạch 5 năm của địa phương 12
3.Một số công tác quản lý đầu tư khác của Vụ: 13
II.Tình hình đầu tư của các vùng kinh tế : 13
1. Một vài đánh giá sơ bộ về vùng miền núi phía Bắc: 14
2.Một vài đánh giá sơ bộ về vùng đồng bằng sông Hồng: 17
3.Vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung và vùng kinh tế trọng điểm miền Trung . 21
4.Vùng Tây Nguyên: 23
5. Vùng Đông Nam Bộ: 26
6.Vùng Đồng bằng Sông Cửu Long: 31
III.Đánh giá hoạt động đầu tư trong của các vùng kinh tế: 33
1.Những mặt đã làm được: 34
2.Những mặt còn tồn tại: 35
I- Định hướng quản lý đầu tư của vụ và hoạt động đầu tư của các vùng kinh tế : 43
1.Định hướng công tác của vụ trong thời gian tới: 43
2.Định hướng đầu tư phát triển kinh tế – xã hội các vùng lãnh thổ kinh tế Việt Nam trong thời gian tới: 45
II- Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý của vụ và thúc đẩy đầu tư vào các
vùng kinh tế
1.Đối với công tác quản lý đầu tư ở Vụ: 52
2.Đối với việc nâng cao hiệu quả đầu tư vào các vùng kinh tế nói chung 52
Thay cho lời kết 57


Xem Thêm: Tại tại Bộ Kế hoạch và đầu tư và Vụ kinh tế địa phương và lãnh thổ.
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tại tại Bộ Kế hoạch và đầu tư và Vụ kinh tế địa phương và lãnh thổ. sẽ giúp ích cho bạn.