TÊN ĐỀ TÀI: Tình hình thu hút nguồn vốn FDI tại tỉnh Vĩnh Phúc_ Thực trạng và giải pháp
MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 1
Chương 1: Giới thiệu tổng quan về Bộ Kế hoạch đầu tư và Cục Đầu tư nước ngoài 4
1.1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 4
1.1.1 Quá trình hình thành và trưởng thành của bộ kế hoạch đầu tư . 4
1.1.2 Chức năng, nhiệm vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 5
1.1.2.1 Vị trí và chức năng. 5
1.1.2.2 Nhiệm vụ và quyền hạn. 5
1.1.2.3 Cơ cấu tổ chức: Bao gồm 18 vụ và các phòng ban khác. 5
1.2 Cục đầu tư nước ngoài 6
1.2.1 Hình thành và phát triển. 6
1.2.2 Chức năng nhiệm vụ. 6
1.2 3 Cơ cấu tổ chức. 9
1.2.3.1 Lãnh đạo: 9
1.2.3.2 Bộ máy giúp việc cục trưởng, gồm 6 phòng ban: 9

Chương 2: Thực trạng thu hút nguồn vốn FDI vào Vĩnh Phúc thời gian qua. 13
2.1 Tổng quan môi trường đầu tư của Vĩnh Phúc. 13
2.1.1 Khung chính sách FDI 15
2.1.1.1 Các hiệp ước quốc tế về FDI 15
2.1.1.2 Các quyết định liên quan đến việc đăng ký kinh doanh, thành lập doanh nghiệp 16
2.1.1.3 Thủ tục quản lý dự án FDI 16
2.1.1.4 Chính sách thuế. 17
2.1.2 Môi trường kinh tế- xã hội 19
2.1.2.1 Kết cấu hạ tầng. 19
2.1.3 Tình hình kinh tế. 22
2.1.3.1 Công nghiệp. 22
2.1.3.2 Nông lâm thủy sản. 22
2.1.3.3 Thương mại 22
2.1.3.4 Hợp tác đầu tư : 22
2.2 Tình hình thu hút nguồn vốn FDI tại Vĩnh Phúc. 24
2.2.1 Cơ cấu đầu tư, thống kê tình hình triển khai các dự án FDI tại Vĩnh Phúc 25
2.2.2 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các sự án đầu tư . 27
2.3 Đánh giá về kết quả thu hút và sử dụng vốn FDI tại Vĩnh Phúc. 28
2.3.1 Những đóng góp tích cực. 28
2.3.1.1 Tạo nguồn vốn bổ sung quan trọng. 28
2.3.1.2 Chuyển dich cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa 29
2.3.1.3 Giải quyết việc làm và nâng cao trình độ người lao động. 31
2.3.1.4 Đóng góp vào ngân sách. 32
2.3.2 Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân. 32
2.3.2.1 Cơ chế quản lý. 35
2.3.2.2 Các nguyên nhân khác. 35

Chương 3: Phương hướng và giải pháp nhằm tăng cường thu hút và hiệu quả sử dụng vốn FDI tại tỉnh Vĩnh Phúc. 37
3.1 Định hướng thu hút và sử dụng vốn FDI trong những năm tới 37
3.1.1 Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Vĩnh Phúc đến năm 2010. 37
3.1.2 Những lĩnh vực ưu tiên phát triển. 37
3.1.3 Định hướng thu hút FDI 38
3.1.3.1. Về địa bàn. 38
3.1.3.2. Về hình thức đầu tư. 38
3.2 Một số giải pháp tăng cường thu hút nguồn vồn FDI thời gian tới 38
3.2.1 Hoàn thiện cơ chế chính sách đầu tư . 38
3.2.1.1 Cải thiện chính sách đất đai 38
3.2.1.2 Tăng cường hơn nữa các biên pháp khuyến khích đầu tư. 38
3.2.2 Cải cách hành chính. 39
3.2.2.1 Cải cách thủ tục hành chính. 39
3.2.2.2 Bộ máy hành chính. 40
3.2.3 Tăng cường đổi mới, vận động xúc tiến đầu tư . 40
3.2.4 Đào tạo nguồn nhân lực . 40


KẾT LUẬN 41
Danh mục tài liệu tham khảo. 42Xem Thêm: Tình hình thu hút nguồn vốn FDI tại tỉnh Vĩnh Phúc_ Thực trạng và giải pháp
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tình hình thu hút nguồn vốn FDI tại tỉnh Vĩnh Phúc_ Thực trạng và giải pháp sẽ giúp ích cho bạn.