TÊN ĐỀ TÀI: Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định các dự án đầu tư vào lĩnh vực BĐS tại NHNo &PTNT chi nhánh Hà Nội

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 1
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT. 3
CHƯƠNG I:TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG VÀ CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH CÁC DỰ ÁN VAY VỐN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH HÀ NỘI 4
I. Giới thiệu khái quát về Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông Thôn. 4
1. Quá trình hình thành và phát triển NHNo & PTNT Việt Nam 4
2. Quá trình hình thành và phát triển của NHNo&PTNT Hà Nội 6
3. Cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của NHNo & PTNT Chi Nhánh Hà Nội. 9
3.1. Chức năng và nhiệm vụ của NHNo & PTNT Chi Nhánh Hà Nội. 9
3.1.1. Chức năng. 9
3.1.2. Nhiệm vụ. 10
3.1.3. Cơ cấu tổ chức Ngân Hàng. 11
4. Tình hình hoạt động kinh doanh của ngân hàng . 12
4.1. Hoạt động huy động vốn. 12
4.2. Hoạt động cho vay vốn. 15
4.3. Hoạt động khác. 19
4.3.1. Phát hành thẻ: 19
4.3.2 Dịch vụ bảo lãnh: 19
4.3.3 Hoạt động ngoại hối 19
4.3.4 Về ngân quỹ và dịch vụ khác: 20
II. Khái quát công tác thẩm định các dự án vay vốn tại NHNo & PTNT Hà Nội 22
1. Những quy định chung của NHNo & PTNT đối với hình thức cho vay vốn theo dự án. 22
1.1 Quy định đối tượng cho vay. 22
1.2. Nguyên tắc và điều kiện vay vốn. 22
1.2.1. Đối với khách hàng là pháp nhân và cá nhân Việt Nam: 22
1.2.2. Đối với khách hàng vay là pháp nhân và cá nhân nước ngoài 24
1.3. Thời hạn cho vay. 24
1.4. Mức cho vay. 25
1.5 . Lãi suất và phí cho vay. 25
1.6. Phương thức trả nợ. 26
2. Số lượng các dự án vay vốn cho vay trung dài hạn được thẩm định tại Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi Nhánh Hà Nội năm 2008-2009. 26
2.1 Số lượng các dự án vay vốn trung dài hạn bằng nội tệ. 26

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN TẠI NHNo & PTNT CHI NHÁNH HÀ NỘI 31
I. Khái quát các dự án đầu tư bất động sản tại NHNo & PTNT Chi Nhánh Hà Nội 31
1. Tình hình cho vay đối với dự án đầu tư bất động sản. 31
2. Đặc điểm và vai trò của các dự án đầu tư bất động sản. 34
2.1 Đặc điểm 34
2.2 Vai trò 35
3. Yêu cầu đối với công tác thẩm định dự án đầu tư bất động sản. 35
II. Thực trạng công tác thẩm định dự án đầu tư bất động sản tại NHNo & PTNT Hà Nội 37
1. Căn cứ và các cơ sở thẩm định. 37
2. Quy trình thẩm định. 38
3. Thời gian thẩm định cho vay. 39
4. Phương pháp thẩm định các dự án đầu tư BĐS. 40
4.1 Thẩm định theo trình tự. 40
4.1.1 Thẩm định tổng quát 40
4.1.2. Thẩm định chi tiết 40
4.2. Phương pháp so sánh, đối chiếu các chỉ tiêu. 41
4.3 Phương pháp phân tích độ nhạy. 41
4.4 Phương pháp dự báo. 42
4.5 Phương pháp triệt tiêu rủi ro. 42
5. Nội dung thẩm định. 42
5.1 Thẩm định khách hàng. 42
5.1.1 Thẩm định năng lực pháp lý. 42
5.1.2 Thẩm định năng lực tổ chức quản lý của khách hàng doanh nghiệp . 43
5.1.3 Thẩm định tình hình sản xuất kinh doanh. 44
5.1.4 Thẩm định tình hình tài chính doanh nghiệp. 45
5.1.5 Thẩm định mối quan hệ tín dụng. 46
5.2 Thẩm định dự án vay vốn. 49
5.3 Thẩm định TSĐB 54
5.4 Nhận xét và đề xuất 56
III. Minh hoạ thực tế công tác thẩm định dự án đầu tư bất động sản tại NHNo&PTNT Hà Nội “Dự án đầu tư xây dựng toà nhà - văn phòng thương mại Thanh Tùng”. 56
1. Giới thiệu dự án và khách hàng vay vốn. 57
1.1 Giới thiệu khách hàng vay vốn. 57
1.2 Giới thiệu dự án. 57
2. Thẩm định khách hàng vay vốn. 58
2.1 Thẩm định tư cách pháp nhân. 58
2.2 Thẩm định tình hình sản xuất kinh doanh của HTX CN Thanh Tùng. 59
2.4 Quan hệ tín dụng. 64
3. Thẩm định dự án đầu tư : 64
3.1 Cơ sở pháp lý của dự án. 64
3.2 Xuất xứ của dự án và sự cần thiết phải đầu tư . 65
3.2.1 Xuất xứ của dự án. 65
3.2.2 Sự cần thiết phải đầu tư : 66
3.3 Phân tích thị trường của dự án. 66
3.4 Thẩm định phương diện kỹ thuật, công nghệ, trang thiết bị dự án. 67
3.5 Thẩm định cơ cấu và nguồn vốn đầu tư dự án. 68
3.6 Phân tích tài chính dự án. 69
3.6.1 Cơ sở tính toán. 69
3.6.2 Thẩm định dòng tiền. 69
3.6.3 Hiệu quả của dự án. 70
3.6.4 Thẩm định rủi ro của dự án. 71
3.6.5 Kế hoạch giải ngân và trả nợ của dự án. 71
IV. Thẩm định TSĐB 71
IV. Kết luận và đề xuất 71
VI. Đánh giá công tác thẩm định dự án đầu tư bất động sản tại NHNo&PTNT Hà Nội 73
1. Những kết quả đạt được. 73
1.1. Quy trình thẩm định. 74
1.2. Phương pháp thẩm định. 74
1.3. Nội dung thẩm định. 75
1.4. Thu thập thông tin. 75
1.5. Trình độ, kinh nghiệm của đội ngũ cán bộ làm công tác thẩm định. 75
1.6. Công tác thẩm định đạt yêu cầu về tính kịp thời 76
2. Hạn chế, khó khăn trong quá trình thẩm định và nguyên nhân tồn tại 77
2.1. Hạn chế, khó khăn trong công tác thẩm định. 77
2.1.1 Phương pháp và nội dung thẩm định. 77
2.1.2. Thông tin 78
2.1.3. Đội ngũ cán bộ thẩm định. 79
2.1.4. Máy móc thiết bị 79
2.2 Nguyên nhân của các hạn chế còn tồn tại 79
2.2.1 Nguyên nhân từ phía ngân hàng. 79
2.2.2 Nguyên nhân từ phía khách hàng. 80
2.2.3 Những nguyên nhân khác. 80

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN TẠI NHNo & PTNT CHI NHÁNH HÀ NỘI 82
I. Phương hướng và mục tiêu phát triển của NHNo & PTNT Chi Nhánh Hà Nội 82
1. Phương hướng phát triển của NHNo & PTNT Chi Nhánh Hà Nội 82
2. Mục tiêu kế hoạch năm 2010. 83
3. Giải pháp thực hiện mục tiêu. 84
II. Giải pháp hoản thiện công tác thẩm định cho vay theo dự án vốn nói chung và đối với các dự án cho vay bất động sản nói riêng tại NHNo & PTNT Hà Nội 85
1. Giải pháp về quy trình thẩm định. 85
2. Giải pháp về nội dung thẩm định. 86
3. Giải pháp thông tin. 88
4. Giải pháp về nguồn nhân lực . 90
5. Giải pháp về tổ chức, máy móc thiết bị hỗ trợ. 92
1. Kiến nghị đối với Chính Phủ. 93
2. Kiến nghị đối với Ngân Hàng Nhà Nước. 93
3. Kiến nghị đối với Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam 94


KẾT LUẬN
DANH SÁCH TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định các dự án đầu tư vào lĩnh vực bất động sản tại
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định các dự án đầu tư vào lĩnh vực bất động sản tại sẽ giúp ích cho bạn.