TÊN ĐỀ TÀI: Nâng cao vai trò của vốn đầu tư xã hội với tăng trưởng kinh tế của VN.

MỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦU 1
CHƯƠNG I. VAI TRÒ VỐN ĐẦU TƯ XÃ HỘI. 3
1.Khái niệm, vai trò vốn đầu tư xã hội với tăng trưởng. 3
1.Một số khái niệm chung. 3
2.Vai trò vốn đầu tư đến tăng trưởng kinh tế. 4
2.1Lý thuyết của Harrod Domar. 5
2.2Tác động của vốn đầu tư đến tăng trưởng kinh tế. 6
II Cơ cấu vốn đầu tư 7
1.Phân loại theo tiêu chí nguồn gốc hình thành. 7
2.Phân loại theo tiêu chính nhóm ngành. 13
III.Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tác động của nguồn vốn với tăng trưởng. 14
1.Hệ số ICOR 14
2. Hệ số co giãn của sản lượng theo vốn đầu tư 14
IV.Tỷ trọng vốn đầu tư cụ thể trong tổng vốn đầu tư 15


CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG NGUỒN VỐN Ở VIỆT NAM . 16
I. Đánh giá chung về tổng vốn đầu tư xã hội ở nước ta. 16
1.Thực trạng. 16
2.Vai trò của tổng nguồn vốn. 17
3. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn đầu tư 22
II. Thực trạng nguồn vốn đầu tư xã hội phân theo nguồn hình thành. 22
1. Nguồn vốn khu vực kinh tế nhà nước. 23
1.1 Tỷ trọng và cơ cấu của nguồn vốn khu vực nhà nước. 23
1.2 Xu thế vận động của các nguồn vốn khu vực kinh tế nhà nước. 24
1.3 Thực trạng và hiệu quả sử dụng của nguồn vốn khu vực nhà nước. 25
1.3.1 Thực trạng sử dụng. 25
1.3.2 Hiệu quả sử dụng. 26
2. Nguồn vốn khu vực kinh tế ngoài nhà nước. 30
2.1 Tiết kiệm khu vực ngoài nhà nước. 30
2.2 Thực trạng sử dụng vốn đầu tư của khu vực ngoài nhà nước. 31
2.3 Vai trò của vốn đầu tư của khu vực ngoài nhà nước đối với tăng trưởng kinh tế 32
2.4 Hiệu quả sử dụng vốn đầu tư khu vực kinh tế ngoài nhà nước. 34
3. Nguồn vốn khu vực nước ngoài. 35
3.1 Nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI . 37
3.1.1 Những vấn đề chung về FDI . 37
3.1.2 Đầu tư, thu hút FDI trong thời gian qua. 39
3.1.2.1. FDI và những con số. 40
3.1.2.2. Ảnh hưởng của FDI tới nền kinh tế. 41
3.1.3 Đánh giá về tình hình, hiệu quả sử dụng vốn FDI . 44
3.2 Nguồn vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài. 45
3.2.1 Tình hình huy động. 45
3.2.1.1 Các nhà tài trợ và lĩnh vực ưu tiên tài trợ cho Việt Nam . 45
3.2.1.2 Tình hình huy động ODA 46
3.2.2 Thực trạng quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA 47
3.2.3 Tình hình giải ngân ODA 49
3.2.4 Quản lý nguồn vốn ODA 50
3.2.5 Đánh giá về hiệu quả thu hút , quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA 50
3.3 Các nguồn vốn khác. 51
3.3.1 Nguồn vốn các tổ chức phi chính phủ(NGO). 51
3.3.2 Nguồn vốn từ đầu tư gián tiếp ở Việt Nam (FII). 52
III. Thực trạng nguồn vốn đầu tư xã hội phân theo ngành kinh tế. 53
1. Cơ sở ngành kinh tế. 53
2. Thực trạng của vốn đầu tư tới ngành kinh tế. 54


CHƯƠNG III. GIẢI PHÁP 61
1. Hoàn thiện quy hoạch vốn đầu tư xã hội theo từng vùng. 61
2. Khuyến khích và ưu đãi hơn nữa các dự án đầu tư vào lĩnh vực nông - lâm - ngư nghiệp và vùng sâu, vùng núi, vùng xa. 61
3. Tạo mọi điều kiện thuận lợi để các dự án triển khai hoạt động mở rộng tăng công suất hiện có. 62
4. Xử lý linh hoạt hơn nữa hình thức đầu tư . 63
5. Phát triển mạnh nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước. 64
6. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, hoạt động của công đoàn. 65
7. Cần phải phát triển thị trường tài chính . 65


KẾT LUẬN 66
TÀI LIỆU THAM KHẢO 67Xem Thêm: Nâng cao vai trò của vốn đầu tư xã hội với tăng trưởng kinh tế của Việt Nam.
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nâng cao vai trò của vốn đầu tư xã hội với tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. sẽ giúp ích cho bạn.