TÊN ĐỀ TÀI: Đẩy mạnh hoạt động SXKD tại Cty SXKD đầu tư và dịch vụ Việt Hà
MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CễNG TY 3

1. Quỏ trỡnh hỡnh thành và phỏt triển của cụng ty 3
1.1. Thời kỳ trước năm 1987 3
1.2. Thời kỳ từ 1987 đến nay 4
2. Mụ hỡnh và tổ chức 8
2.1. Hỡnh thức phỏp lý và tư cách pháp nhân của cụng ty 8
2.2. Chủ sở hữu 9
2.3. Chức năng, nhiệm vụ 9
3. Mục tiờu và ngành, nghề kinh doanh 12
3.1. Mục tiờu 12
3.2. Ngành nghề kinh doanh 13

CHƯƠNG II: THỰC TẾ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CễNG TY
NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY 14

1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Cụng ty Việt Hà 14
2. Tổ chức cỏc hoạt động sản xuất kinh doanh 30
2.1. Hoạch định kế hoạch sản xuất kinh doanh 30
2.2. Phỏt triển thương hiệu, mở rộng thị trường 31
2.3. Tổ chức và quản lý nguồn vốn 33
2.4. Củng cố tổ chức của cụng ty mẹ và các đơn vị thành viờn 34
2.5. Tăng cường quản lý, nõng cao chất lượng đội ngũ cỏn bộ, cụng nhõn viờn 35
2.6. Đẩy mạnh đầu tư công nghệ 37
2.7. Quan tâm đẩy mạnh xuất khẩu những mặt hàng cú thế mạnh 39
2.8. Bảo vệ môi trường và phỏt triển bền vững 40
3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 42
4. Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh 44
4.1. Ưu điểm 44
4.2. Hạn chế, tồn tại 45

CHƯƠNG III: ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ CÁC GIẢI PHÁP 46

1. Định hướng phỏt triển 46
2. Những thuận lợi và khó khăn, cơ hội và thỏch thức 46
2.1. Ảnh hưởng của môi trường kinh tế - xó hội 46
2.2. Ảnh hưởng của Chớnh sỏch phỏt triển kinh tế của Nhà nước 47
3. Phương hướng phỏt triển và mục tiờu 48
4. Cỏc giải phỏp 48

KẾT LUẬN 58
TÀI LIỆU THAM KHẢO 59Xem Thêm: Đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty sản xuất kinh doanh đầu tư và dịch vụ Việt Hà
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty sản xuất kinh doanh đầu tư và dịch vụ Việt Hà sẽ giúp ích cho bạn.