TÊN ĐỀ TÀI: Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại dự án THCS vùng khó khăn nhất- Bộ GD&ĐT
MỤC LỤC

Chương 1: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TẠI DỰ ÁN THCS VÙNG KHÓ KHĂN NHẤT, BỘ GD- ĐT 2

1.1.Khái quát về hoạt động của ban quản lý Dự án THCS vùng khó khăn nhất, Bộ Giáo dục và Đào tạo 2
1.1.1.Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Dự ỏn 2
1.1.2.Chức năng nhiệm vụ của Ban Quản lý Dự án 3
1.1.3. Cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Dự án 7
1.2.Phân tích thực trạng quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại Dự án THCS vùng khó khăn nhất, Bộ GD- ĐT 10
1.2.1.Đặc điểm của Dự án THCS vùng khó khăn nhất liên quan đến công tác quản lý Dự án 10
1.2.2.Phân tích thực trạng quản lý Dự án 16
1.2.3. Đánh gía công tác quản lý xây dựng cơ bản 60

Chương 2: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CễNG TÁC QUẢN Lí XÂY DỰNG CƠ BẢN TẠI DỰ ÁN THCS VÙNG KHÓ KHĂN NHẤT BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 67

2.1. Định hướng công tác quản lý 67
2.1.1. Triển vọng các dự án giáo dục 67
2.1.2. Phân tích SWOT trong quản lý đầu tư xây dựng cơ bản của dự án THCS vùng khó khăn nhất- Bộ GD&ĐT 69
2.2. Giải pháp 73

KẾT LUẬN 78


Xem Thêm: Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại dự án THCS vùng khó khăn nhất- Bộ GD&ĐT
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại dự án THCS vùng khó khăn nhất- Bộ GD&ĐT sẽ giúp ích cho bạn.