TÊN ĐỀ TÀI: Thẩm định dự án đầu tư vay vốn trung và dài hạn tại NHNN & PTNT Nam Hà Nội.Thực trạng và giải pháp

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 1
Chương 1: Thực trạng thẩm định các dự án đầu tư vay vốn trung và dài hạn tại NHNo&PTNT Nam Hà Nội. 3
1.1. Tổng quan về chi nhánh NHNo&PTNT Nam Hà Nội. 3
1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển chi nhánh NHNo&PTNT Nam Hà Nội. 3
1.1.2. Cơ cấu tổ chức của chi nhánh NHNo&PTNT Nam Hà Nội. 6
1.1.3. Chức năng , nhiệm vụ của chi nhánh NHNo&PTNT Nam Hà Nội. 7
1.1.4. Tổng quan về hoạt động kinh doanh của ngân hàng. 8
1.2. Thực trạng thẩm định các dự án đẩu tư vay vốn trung và dài hạn ảnh hưởng đến công tác thẩm định tại ngân hàng . 14
1.2.1. Đặc điểm của các dự án đầu tư vay vốn trung và dài hạn nhr hưởng đến công tác thẩm định tại ngân hàng . 14
1.2.2. Thực trạng thẩm định các dự án đầu tư trung và dài hạn tại chi nhánh. 15
1.2.2.1. Quy trình thẩm định dự án đầu tư áp dụng tại chi nhánh. 16
B5: Kiểm tra, kiểm soát 18
1.2.2.2. Phương pháp thẩm định dự án đầu tư . 18
1.2.2.3. Nội dung thẩm định. 20
1.3.Minh họa cụ thể: Dự án xây dựng hệ thống máy cộng hưởng từ (MRI) 1,5 testla tại trung tâm chuẩn đoán 178 Thái Hà. 26
1.3.1. Giới thiệu chủ đầu tư và doanh nghiệp vay vốn. 26
1.3.2. Thẩm định khách hàng vay vốn. 28
1.3.3. Thẩm định dự án vay vốn. 30
1.4. Đánh giá công tác thẩm định đầu tư trung và dai hạn của NHNo&PTNT Nam Hà Nội. 48
1.4.1. Những mặt đạt được. 48
1.4.2. Những hạn chế. 51
1.4.3. Nguyên nhân hạn chế. 53


Chương 2: Một số giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư trung và dài hạn tại chi nhánh NHNo&PTNT Nam Hà Nội. 56
2.1.Định hướng. 56
2.2. Giải pháp. 57
2.2.1. Một số giải pháp về qui trình thẩm định. 57
2.2.2. Một số giải pháp về nội dung thẩm định. 58
2.2.3. Một số giải pháp về phương pháp thẩm định. 61
2.2.4. Một số giải pháp về đội ngũ cán bộ thẩm định. 62
2.2.5. Một số giải pháp về thông tin. 63
2.2.6. Một số giải pháp khác. 63
2.3. Một số kiến nghị. 64
2.3.1. Đối với nhà nước. 64
2.3.2.Đối với ngân hàng nhà nước Việt Nam. 65
2.3.3.Đối với chi nhánh NHNN&PTNT Nam Hà Nội. 66


KẾT LUẬN 67
TÀI LIỆU THAM KHẢO 68


Xem Thêm: Thẩm định dự án đầu tư vay vốn trung và dài hạn tại NHNN & PTNT Nam Hà Nội.Thực trạng và giải pháp
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thẩm định dự án đầu tư vay vốn trung và dài hạn tại NHNN & PTNT Nam Hà Nội.Thực trạng và giải pháp sẽ giúp ích cho bạn.