TÊN ĐỀ TÀI: Tình hình đầu tư phát triển của Cty cổ phần sản xuất và TM Hạ Long thực trạng và giải pháp

MỤC LỤCTrangLời nói đầu
CHƯƠNG 1: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HẠ LONG.
I. Vài nét tổng quan về Công ty CPSX & TMHL. 3
1.1 Quá trình thành lập Công ty CPSX & TMHL. 3
1.2. Tên và địa chỉ giao dịch của Công ty. 3
1.3. Tổ chức kinh doanh và quản lý. 4
1.3.1. Nhiệm vụ kinh doanh. 4
1.3.2. Tổ chức bộ máy của Công ty. 4
1.3.3. Tổ chức bộ máy quản lí và nhiệm vụ của các phòng ban của 6
Công ty.
1.4. Một số kết quả mà Công ty CPSX & TMHL đã đạt được 8
II. Thực trạng hoạt động đầu tư phát triển tại Công ty CPSX & TMHL. 12
1. Tổng quan đầu tư tại Công ty. 12
2. Vốn và nguồn vốn. 13
3. Thực trạng đầu tư phát triển của Công ty CPSX & TMHL. 16
3.1 Đầu tư cho máy móc thiết bị, nhà xưởng, công nghệ ở Côngty 18
3.2 Đầu tư phát triển nguồn nhân lực . 21
3.3 Đầu tư cho công tác chất lượng và an toàn lao động. 25
3.3.1. Công tác quản lý chất lượng
3.3.2. Công tác an toàn lao động.
3.4. Hợp tác đầu tư với nước ngoài. 28
4. Thực trạng quản lý vốn kinh doanh nói cchung và vốn đầu tư nói riêng 29
tại Công ty CPSX & TMHL.
4.1. Thực trạng quản lí vốn kinh doanh. 29
4.2. Thực trạng quản lí vốn đầu tư . 31
4.3. Đánh giá về tình hình quản lí vốn đầu tư tại Công ty. 33
III: Đánh giá hoạt động đầu tư của Công ty CPSX & TMHL 35
1 Các thành tích đạt được. 36
1.1 Công tác thu hút vốn đầu tư . 37
1.2 Công tác sử dụng vốn đầu tư . 37
1.3 Công tác kế hoạch hóa đầu tư . 38
1.4 Công tác đầu tư thiết bị máy móc dây chuyền công nghệ. 38
1.5 Công tác đầu tư phát triển thương hiệu. 39
1.6 Công tác đầu tư góp vốn ra bên ngoài 39
2. Hạn chế và những nguyên nhân của hạn chế. 39
2.1. Công tác thu hút vốn đầu tư . 39
2.2. Công tác kế hoạch hóa đầu tư . 40
2.3. Công tác đầu tư máy móc thiết bị, dây chuyền công nghệ. 40
2.4. Công tác đầu tư phát triển nguồn nhận lực. 41
2.5. Công tác đầu tư góp vốn ra bên ngoài. 41

CHƯƠNG II: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TẠI CÔNG TY CPSX & TMHL.
I. Mục tiêu và định hướng của công ty CPSX & TMHL. 42
II. Giải pháp nâng cao hiệu quả phát triển tại Công ty CPSX & TMHL. 43
1. Giải pháp về kế hoạch hóa đầu tư . 43
2. Giải pháp về thu hút và sử dụng vốn đầu tư . 45
2.1 Giải pháp về thu hút vốn đầu tư . 45
2.2 Giải pháp sử dụng vốn đầu tư hiệu quả. 46
2.3 Cắt bỏ những bỏ hoạt động đầu tư kém hiệu quả. 47
2.4 Các giải pháp về nhân sự. 47
2.5 Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác lập dự án của Công ty. 49
2.6 Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản lý của Công ty. 49
2.7 Giải pháp đầu tư góp vốn ra bên ngoài. 50
3. Các giải pháp phụ trợ. 50
3.1. Các giải pháp cải tổ cơ cấu và qui trình làm việc của 50
công ty hiện nay.
3.2. Các giải pháp nhằm làm tăng tính tự giác của nhân viên, 51
và thúc đẩy họ làm việc.
3.3. Các giải pháp khác. 52

KẾT LUẬN. 53

TÀI LIỆU THAM KHẢO​ 1. Giáo trình kinh tế đầu tư .
2. Giáo trình kinh tế phát triển.
3. Báo Đầu tư.
4. Trang Web của cục đầu tư nước ngoài – Bộ kế hoạch đầu tư .
5. Blog của Khoa đầu tư - trường ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
Các trang web khác:
- http://vietbao.vn/Kinh-te/
- http://home.vnn.vn/dau_tu-50462720
- http://www.tinmoi.vn/
6.


Xem Thêm: Tình hình đầu tư phát triển của công ty cổ phần sản xuất và thương mại Hạ Long thực trạng và giải ph
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tình hình đầu tư phát triển của công ty cổ phần sản xuất và thương mại Hạ Long thực trạng và giải ph sẽ giúp ích cho bạn.