TÊN ĐỀ TÀI: Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác lập dự án tại Cty Cổ phần tư vấn đầu tư xây lắp TM Hoàn Cầu


MỤC LỤC​ ​ LỜI MỞ ĐẦU . 1
CHƯƠNG I: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC LẬP DỰ ÁN TẠI CÔNG TY
CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY LẮP THUƠNG MẠI HOÀN CẦU. 3
1.1. Tổng quan về công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây lắp thương mại
hoàn cầu . 3
1.1.1. Khái quát quá trình hình thành và phát triển của công ty 3
1.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty . 3
1.1.3. Cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ các phòng ban 4
1.1.4. Vốn và nguồn vốn của công ty 8
1.1.5. Tình hình đầu tư phát triển của công ty 9
1.1.6. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh . 10
1.2. Tổng quan về công tác lập dự án tại công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Lắp Thương Mại Hoàn Cầu 12
1.2.1. Sự cần thiết thực hiện công tác lập dự án đầu tư 12
1.3. Thực trạng công tác lập dự án tại công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây lắp thương mại hoàn cầu 18
1.3.1. Lập quy trình, lịch trình dự án đầu tư . 18
1.3.2. Các nội dung cần phân tích trong quá trình lập dự án . 21
1.3.3. Ví dụ minh họa cho công tác lập dự án tại công ty Hoàn Cầu : “Dự án xây dựng công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh phúc ” 31
1.4. Đánh giá công tác lập dự án “Đầu tư xây dựng công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh phúc” 46
1.4.1. Thành tựu mà công ty đạt được . 46
1.4.2. Những hạn chế trong công tác lập dự án 47
CHƯƠNG II: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC LẬP DỰ ÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ
XÂY LẮP THƯƠNG MẠI HOÀN CẦU 49
2.1. Định hướng phát triển công ty trong tương lai . 49
2.1.1. Định hướng phát triển sản xuất kinh doanh của công ty trong những năm tới 49
2.1.2. Định hướng cho công tác lập dự án của công ty . 50
2.2. Một số giải pháp hoàn thiện công tác lập dự án tại công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây lắp thương mại hoàn cầu 51
2.2.1.Giải pháp về nhân sự cho công tác lập dự án và nâng cao năng lực cạnh tranh tại công ty Hoàn Cầu 51
2.2.3. Giải pháp về nội dung lập dự án 55
2.2.5. Giải pháp về ứng dụng công nghệ thông tin khi lập dự án . 55

KẾT LUẬN . 55
TÀI LIỆU THAM KHẢO . 55


Xem Thêm: Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác lập dự án tại công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây l
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác lập dự án tại công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây l sẽ giúp ích cho bạn.