TÊN ĐỀ TÀI: Công tác quản lý hoạt động đầu tư của Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Lạng Sơn Thực trạng và giải pháp

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I: KHÁT QUÁT VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẦU TƯ . 3
I. Khái niệm, mục tiêu về nguyên tắc quản lý đầu tư 3
1. Khái niệm quản lý đầu tư . 3
2. Mục tiêu của quản lý đầu tư 3
3. Các nguyên tắc quản lý hoạt động đầu tư 4
II . Nội dung, phương pháp và công cụ quản lý đầu tư 7
1. Nội dung quản lý đầu tư . 7
1.1 Nội dung quản lý đầu tư của nhà nước 7
1.2 Nội dung quản lý đầu tư bộ ngành và địa phương 8
2. Phương pháp quản lý hoạt động đầu tư . 8
2.1 Phương pháp kinh tế . 9
2.2 Phương pháp hành chính . 9
2.3 Phương pháp giáo dục 9
3.Các công cụ quản lý hoạt động đầu tư 10

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 12
I. Tình hình hoạt động đầu tư của tỉnh Lạng Sơn 12
1. Giới thiệu tổng quan điều kiện tự nhiên- kinh tế xã hội tỉnh lạng sơn . 12
1.1. Về vị trí địa lý . 12
1.2. Về phát triển kinh tế 12
1.3. Về phát triển các lĩnh vực xã hội 15
2. Tình hình hoạt động đầu tư trong thời gian qua 15
2.1. Quy mô và xu hướng vốn đầu tư 15
2.2. Cơ cấu vốn đầu tư theo nguồn . 17
2.3 Cơ cấu vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực 21
II. Tổng quan về sở kế hoạch và đầu tư Lạng Sơn 23
1. Quá trình hình thành và phát triển 23
2. Vị trí và Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn . 27
2.1. Vị trí và chức năng . 27
2.2 Nhiệm vụ và quyền hạn 27
3. Cơ cấu tổ chức: . 29
III. Thực trạng công tác quản lý đầu tư của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn 34
1.Công tác xúc tiến đầu tư . 34
1.1 Nội dung hoạt động xúc tiến đầu tư . 34
1.2. Tình hình thực hiện công tác xúc tiến đầu tư . 34
2.Tham mưu cho ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư . 36
2.1 Quy trình và hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm tra 36
2.1.1 Sơ đồ2: Quy trình cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án diện thẩm tra 37
2.1.2 Diễn giải . 38
2.1.3. Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm tra 38
2.2 Quy trình và hồ sơ cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đăng ký đầu tư 40
2.2.1 Sơ đồ3 : Quy trình cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đăng ký đầu tư 41
2.2.2 Diễn giải . 41
2.2.3 Hồ sơ đối với dự án thuộc diện đăng ký đầu tư (Điều 45- Luật Đầu tư) 42
2.3 Tình hình thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận đầu tư 42
3. Công tác xây dựng và bố trí vốn đầu tư XDCB . 46
3.1. Quy trình xây dựng và bố trí vốn đầu tư 47
3.1.1. Giai đoạn tổng hợp nhu cầu vốn đầu tư toàn tỉnh 47
3.1.2.Giai đoạn cân đối, phân bổ kế hoạch vốn đầu tư 49
3.1.3.Giai đoạn thông báo chi tiết kế hoạch vốn XDCB . 51
3.2 Tình hình thực hiện công tác xây dựng và bố trí vốn đầu tư xây dựng cơ bản 52
4.Công tác thẩm định dự án đầu tư XDCB sử dụng vốn ngân sách nhà nước 54
4.1. Quy trình thẩm định . 54
4.1.1 Sơ đồ 7 : Quy trình công tác thẩm định dự án đầu tư 56
4.1.2 Diễn giải : 57
4.2 Nội dung thẩm định dự án đầu tư xây dựng 60
4.3 Tình hình thực hiện công tác thẩm định dự án 61
5. Công tác quản lý hoạt động đấu thầu 62
5.1.Quy trình quản lý hoạt động đấu thầu được tiến hành như sau: . 63
5.1.1 Quy trình thẩm định, trình duyệt KHĐT, HSMT, KQĐT: 63
5.1.2 Quy trình giải quyết kiến nghị về đấu thầu 65
5.1.3 Quy trình xử lý tình huống trong đấu thầu . 66
5.1.4 Quy trình tổng hợp báo cáo công tác quản lý hoạt động đầu thầu. 67
5.2 Tình hình thực hiện công tác quản lý đấu thầu . 69
5.2.1 Tình hình hoạt động đấu thầu trên địa bàn tỉnh . 69
5.2.2 Tình hình phổ biến quán triệt thực hiện luật đấu thầu . 71
5.2.3. Tình hình triển khai các hoạt động thanh tra và kiểm tra về đấu thầu 72
6.Công tác giám sát và đánh giá đầu tư 73
6.1. Quy trình giám sát đánh giá đầu tư 75
6.1.1 Quy trình đánh giá tổng thể đầu tư 76
6.1.2 Quy trình giám sát đánh giá dự án đầu tư 78
6.2.Tình hình thực hiện công tác giám sát và đánh giá đầu tư trên địa bàn tỉnh 80
II. Đánh giá công tác quản lý hoạt động đầu tư của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn 83
1.Những thuận lợi . 83
2. Những khó khăn tồn tại hạn chế 86
3. Nguyên nhân của những hạn chế . 89

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ 91
I. Định hướng trong công tác quản lý đầu tư trong thời gian tới 91
II.Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý hoạt động đầu tư 92
1. Đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư : 92
2. Tăng cường quản lý nâng cao hiệu quả sử dụng chống thất thoát lãng phí nguồn vốn đầu tư phát triển . 93
3. Đẩy mạnh cải cách hành chính trong thực hiện các thủ tục đầu tư nhằm tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn . 94
4. Khắc phục những tồn tại trong công tác đấu thầu, cần phải: . 95
5. Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra và thanh tra trong hoạt động đầu tư và xây dựng. 96
6. Nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tư , cần phải: 97
7. Một số giải pháp cụ thể đối với đội ngũ cán bộ công chức của Sở: . 97
III. Kiến nghị 99
1. Đối với UBND tỉnh: . 99
2. Đối với Chính phủ và các Bộ: 100


KẾT LUẬN 101
TÀI LIỆU THAM KHẢO 102


Xem Thêm: Công tác quản lý hoạt động đầu tư của Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Lạng Sơn Thực trạng và giải pháp
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Công tác quản lý hoạt động đầu tư của Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Lạng Sơn Thực trạng và giải pháp sẽ giúp ích cho bạn.