TÊN ĐỀ TÀI: Công tác thẩm định các dự án đầu tư xây dựng công nghiệp tại Maritime Bank – Chi nhánh Hai Bà Trưng – Hà Nội. Thực trạng và giải pháp

MỤC LỤC​ ​ LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP TẠI MARITIME BANK – CHI NHÁNH
HAI BÀ TRƯNG – HÀ NỘI . 3
1.1. Tổng quan về Maritime Bank – Chi nhánh Hai Bà Trưng – Hà Nội 3
1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Maritime Bank – Chi nhánh Hai Bà Trưng – Hà Nội 3
1.1.2. Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban tại Maritime Bank – Chi nhánh Hai Bà Trưng – Hà Nội 5
1.1.2.1. Cơ cấu tổ chức . 5
1.1.2.2. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban 6
1.1.3. Một số hoạt động chủ yếu của của Maritime Bank – Chi nhánh Hai Bà Trưng – Hà Nội 7
1.1.3.1. Huy động vốn 7
1.1.3.2. Huy động tín dụng 8
1.1.3.3. Hoạt động kinh doanh vốn và ngoại hối . 9
1.1.3.4. Đầu tư phát triển thương hiệu 9
1.2. Thực trạng công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng công nghiệp tại Maritime Bank – Chi nhánh Hai Bà Trưng – Hà Nội 10
1.2.1. Tổng quan về các dự án đầu tư xây dựng công nghiệp tại Maritime Bank – Chi nhánh Hai Bà Trưng – Hà Nội 10
1.2.1.1. Đặc điểm, vai trò ngành xây dựng công nghiệp 10
1.2.1.2. Khái quát các dự án đầu tư xây dựng công nghiệp
tại Maritime Bank . 14
1.2.1.3. Vai trò và yêu cầu đối với công tác thẩm định các dự án đầu tư xây dựng công nghiệp tại Maritime Bank – Chi nhánh Hai Bà Trưng – Hà Nội 15
1.2.2. Công tác tổ chức thẩm định các dự án đầu tư xây dựng công nghiệp. 15
1.2.2.1. Mục đích thẩm định 15
1.2.2.2. Căn cứ thẩm định dự án xây dựng công nghiệp . 16
1.2.2.3. Quy trình thẩm định các dự án đầu tư xây dựng công nghiệp . 18
1.2.2.4. Phương pháp thẩm định các dự án đầu tư xây dựng công nghiệp 21
1.2.2.5. Nội dung công tác thẩm định các dự án đầu tư xây dựng
công nghiệp . 25
1.2.3. Ví dụ minh họa công tác thẩm định các dự án đầu tư xây dựng công nghiệp “dự án đầu tư xây dựng nhà máy thép Nhật Quang”. . 36
1.2.3.1. Thẩm định khách hàng vay vốn 36
1.2.3.2. Thẩm định dự án vay vốn 41
1.2.3.3. Thẩm định đảm bảo tiền vay . 53
1.2.3.4. Lập tờ trình thẩm định . 54
1.3. Đánh giá công tác thẩm định . 58
1.3.1. Đánh giá công tác thẩm định dự án “xây dựng nhà máy thép
Nhật Quang” . 58
1.3.1.1. Những kết quả đã đạt được trong công tác thẩm định dự án “xây dựng nhà máy thép Nhật Quang” . 58
1.3.1.2. Những hạn chế và nguyên nhân trong công tác thẩm định dự án “xây dựng nhà máy thép Nhật Quang” tại Chi nhánh 58
1.3.2. Đánh giá chung về công tác thẩm định tại Maritime Bank – Chi nhánh Hai Bà Trưng – Hà Nội 60
1.3.2.1. Những kết quả đạt được trong công tác thẩm định 60
1.3.2.2. Hạn chế và nguyên nhân . 62


CHƯƠNG 2: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN XÂY DỰNG
CÔNG NGHIỆP TẠI MARITIME BANK – CHI NHÁNH HAI BÀ TRƯNG –
HÀ NỘI. . 65
2.1. Định hướng phát triển của Ngân hàng trong giai đoạn 2010-2015. 65
2.1.1. Định hướng và mục tiêu phát triển tổng quát của ngân hàng 65
2.1.1.1. Chiến lược kinh doanh . 65
2.1.1.2. Cơ cấu tổ chức, nhân sự, đào tạo, tiền lương 65
2.1.1.3. Hoạt động tín dụng 65
2.1.1.4. Công tác huy động vốn . 66
2.1.1.5. Chất lượng dịch vụ . 66
2.1.1.6. Kinh doanh thị trường tiền tệ liên ngân hàng 66
2.1.1.7. Công nghệ thông tin và dịch vụ ngân hàng điện tử 67
2.1.1.8. Quản lý rủi ro 67
2.1.1.9. Phát triển mạng lưới 67
2.1.1.10. Phát triển thương hiệu . 68
2.1.2. Định hướng đối với công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng
công nghiệp . 68
2.2. Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng công nghiệp tại Maritime Bank – Chi nhánh Hai Bà Trưng –
Hà Nội. . 69
2.2.1. Một số giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định dự án “xây dựng nhà máy thép Nhật Quang” tại Maritime Bank – Chi nhánh Hai Bà Trưng – Hà Nội. 69
2.2.1.1. Về phương pháp thẩm định dự án xây dựng nhà máy thép
Nhật Quang . 69
2.2.1.2. Về nội dung thẩm định dự án xây dựng nhà máy thép Nhật Quang. 69
2.2.1.3. Nguồn thông tin về dự án xây dựng nhà máy thép Nhật Quang cung cấp cho phòng thẩm định dự án 70
2.2.1.4. Công tác tổ chức thẩm định dự án xây dựng nhà máy thép
Nhật Quang . 71
2.2.2. Một số giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định dự án xây dựng công nghiệp tại Maritime Bank – Chi nhánh Hai Bà Trưng – Hà Nội . 72
2.2.2.1. Giải pháp về thông tin trong công tác thẩm định dự án xây dựng công nghiệp 72
2.2.2.2. Giải pháp về nội dung, phương pháp thẩm định dự án xây dựng
công nghiệp . 75
2.2.2.3. Giải pháp về tổ chức điều hành cho dự án xây dựng công nghiệp 78
2.2.2.4. Nâng cao, bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ cán bộ thẩm định dự án xây dựng công nghiệp . 78
2.2.2.5. Giải pháp hỗ trợ cho công tác thẩm định dự án xây dựng
công nghiệp . 79
2.2.3. Kiến nghị 79
2.2.3.1. Kiến nghị đối với nhà nước và các bộ ngành . 79
2.2.3.2. Kiến nghị đối với ngân hàng nhà nước . 80
2.2.3.3. Kiến nghị đối với chủ đầu tư . 81
2.2.3.4. Kiến nghị đối với Ngân hàng TMCP Hàng Hải 81


KẾT LUẬN 84
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 86
DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU​ ​ Sơ đồ 1.1: Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Maritime Bank – Chi nhánh
Hai Bà Trưng – Hà Nội 5

Bảng 1.1: Số dự án đã được cấp vốn tại Maritime Bank – Chi nhánh 14
Hai Bà Trưng – Hà Nội 14
Bảng 1.2: Giá thép trên thị trường Việt Nam . 45
Bảng 1.3: Kế hoạch vay vốn của công ty TNHH TM Nhật Quang . 52


Xem Thêm: Công tác thẩm định các dự án đầu tư xây dựng công nghiệp tại Maritime Bank – Chi nhánh Hai Bà Trưng
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Công tác thẩm định các dự án đầu tư xây dựng công nghiệp tại Maritime Bank – Chi nhánh Hai Bà Trưng sẽ giúp ích cho bạn.