TÊN ĐỀ TÀI: Đầu tư phát triển tại Cty Cổ Phần Đầu Tư Và TM Phú Hưng. Thực trạng và giải pháp


MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI PHÚ HƯNG GIAI ĐOẠN 2007 – 2009. 3
I. Khái quát chung về Công ty CPĐT&TM Phú Hưng. 3
1.1. Qúa trình hình thành và phát triển. 3
1.2. Tổ chức bộ máy của Công ty. 4
II. Tình hình hoạt động của Công ty CPĐT&TM Phú Hưng. 6
2.1. Đánh giá năng lực của Công ty. 6
2.1.1. Nguồn vốn. 6
2.1.2. Lao động. 8
2.1.3. Thương hiệu. 10
2.2. Kết quả hoạt động của Công ty. 13
III. Thực trạng của hoạt động đầu tư phát triển tại Công ty CPĐT&TM Phú Hưng.Giai đoạn 2007-2009. 15
3.1. Nguồn vốn và cơ cấu vốn đầu tư cho hoạt động đầu tư phát triển của Công ty 15
3.1.1. Nguồn vốn đầu tư của Công ty. 15
3.1.2. Cơ cấu vốn đầu tư cho hoạt động đầu tư phát triển. 17
3.2. Nội dung đầu tư phát triển tại Công ty CPĐT&TM Phú Hưng trong khoảng thời gian 2007-2009. 20
3.2.1. Đầu tư vào xây dựng cơ bản. 20
3.2.2. Đầu tư mua sắm máy móc trang thiết bị 22
3.2.3. Đầu tư nâng cao chất lượng nguồn nhân lực . 24
3.2.4. Tổng hợp tình hình thực hiện vốn đầu tư phát triển theo các nội dung đầu tư tại Công ty CPĐT&TM Phú Hưng giai đoạn 2007 – 2009. 31
IV. Đánh giá hoạt động đầu tư phát triển tại Công ty Becamex.IDC 32
4.1. Những kết quả đạt được. 32

4.2. Những Tồn tại và nguyên nhân. 39
4.2.1. Những tồn tại 39
4.2.2. Nguyên nhân. 40
4.3. Phân tích mô hình SWOT tại Công ty CPĐT&TM Phú Hưng. 42
4.3.1. Điểm mạnh. 42
4.3.2. Điểm yếu. 44
4.3.3. Cơ hội 44
4.3.4. Thách Thức. 45

CHƯƠNG 2 : MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG ĐÀU TƯ PHÁT TRIỂN TẠI CÔNG TY CPĐT&TM PHÚ HƯNG TRONG THỜI GIAN TỚI 47
I. Định hướng phát triển của Công ty CPĐT&TM Phú Hưng. 47
II. Một số giải pháp nhằm tăng cường hoạt động đầu tư phát triển của Công ty CPĐT&TM Phú Hưng trong giai đoạn tới 48
2.1. Nâng cao khả năng huy động nguồn vốn. 48
2.2. Nâng cao hiệu quả dự án của Công ty CPĐT&TM Phú Hưng trong thời gian tơi 51
2.2. Đầu tư phát triển nguồn nhân lực. 53
2.4. Đầu tư nghiên cứu thị trường. 54
2.4.1. Chủ động tìm kiếm và mở rộng thị trường. 54
2.4.2. Giữ vững và nâng cao uy tín trong thương mại quốc tế. 56
2.5. Đầu tư máy móc công nghệ và thiết bị sản xuất 56
2.6. Đầu tư vào marketting, quảng cáo. 58
III. Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư để nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty trong thời gian tới 59
3.1. Đề xuất với các cơ quan quản lý cấp trên: 59
3.2. Về phía công ty CPĐT&TM Phú Hưng. 60

KẾT LUẬN 62


DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Báo cáo tài chính của Công ty CPĐT&TM Phú Hưng giai đoạn 2007-2009.
2. Báo cáo tình hình đầu tư của Công ty giai đoạn 2007 - 2009
3. PGS.TS. Nguyễn Bạch Nguyệt; TS. Từ Quang Phương, Giáo trình Kinh tế Đầu tư, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, Năm 2007.
4. TS. Từ Quang Phương, Giáo trình quản lý dự án đầu tư , NXB Lao động – Xã hội, Năm 2006.
PGS.TS. Nguyễn Bạch Nguyệt, Giáo trình lập dự án đầu tư , NXB Thống kê, Năm 2005


Xem Thêm: Đầu tư phát triển tại công ty Cổ Phần Đầu Tư Và thương mại Phú Hưng. Thực trạng và giải pháp
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đầu tư phát triển tại công ty Cổ Phần Đầu Tư Và thương mại Phú Hưng. Thực trạng và giải pháp sẽ giúp ích cho bạn.