TÊN ĐỀ TÀI: Đầu tư trực tiếp của EU vào VN, thực trạng và triển vọng.

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 1​ CHƯƠNG I: THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP CỦA EU VÀO VIỆT NAM . 2​ 1. Những điều kiện tự nhiên, KTXH của Việt Nam ảnh hưởng đến thu hút đầu tư trực tiếp của EU 2​ 1.1. Điều kiện tự nhiên của Việt Nam 2​ 1.2. Tình hình phát triển KTXH của Việt Nam 4​ 1.3. Hệ thống cơ sở hạ tầng. 15​ 1.4. Những thuận lợi và khó khăn trong việc thu hút đầu tư trực tiếp của EU .16​ 1.4.1. Nhưng thuËn lîi: 16​ 1.4.2. Nhưng khã kh¨n: 18​ 2. Thực trạng đầu tư trực tiếp của EU vào Việt Nam giai đoạn. 18​ 2.1. Tổng mức vốn đầu tư thực hiện của EU vào Việt Nam 18​ 2.2. Đầu tư trực tiếp của EU xét theo nước đầu tư 22​ 2.3. Đầu tư trực tiếp của EU xét theo lĩnh vực đầu tư 22​ 3.2.2. S¶n phÈm vµ chØ sè so s¸nh khoa häc - c«ng nghÖ trong Ch©u ¢u:. 27​ 3.2.3. So s¸nh c¸c chØ sè khoa häc vµ c«ng nghÖ cña EU víi Mü vµ NhËt B¶n: 29​ 2.4. Đầu tư trực tiếp của EU xét theo khu vực đầu tư 31​ 3. Đánh giá về đầu tư trực tiếp của EU vào Việt Nam . 46​ 3.1. Những kết quả và hiệu quả đầu tư đạt được. 46​ 3.2. Những khó khăn, hạn chế trong việc thu hút đầu tư trực tiếp EU vào Việt Nam 53​ 3.2.1. Nhưng thuËn lîi:. 53​ 3.3.2. Nhưng khã kh¨n:. 55​ 3.3. Nguyên nhân của những thành công và hạn chế. 56​
CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM THU HÚT VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ CỦA EU VÀO VIỆT NAM . 57​ 1. Quan điểm và định hướng trong việc thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam 57​ 1.1. Quan điểm về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngòai của Việt Nam57​ 2. Một số giải pháp nhằm tăng cường huy động và sử dụng có hiệu quả FDI của EU vào Việt Nam 59​ 2.1. Giải pháp về thu hút vốn FDI . 59​ 2.1.1.Giải pháp về cơ chế chính sách 59​ 2.1.2.Thúc đẩy xúc tiến đầu tư 61​


Xem Thêm: Đầu tư trực tiếp của EU vào Việt Nam, thực trạng và triển vọng.
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đầu tư trực tiếp của EU vào Việt Nam, thực trạng và triển vọng. sẽ giúp ích cho bạn.