TÊN ĐỀ TÀI: Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư tại NHNN & PTNT chi nhánh thanh trì

MỤC LỤC​ LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH THANH TRÌ. 3
I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ NGÂN HÀNG N0&PTNT CHI NHÁNH THANH TRÌ 3
1.1. Giới thiệu tổng quan về ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Thanh Trì. 3
1.1.1. Lịch sử hình thành ngân hàng No & PT NT chi nhánh Thanh Trì 3
1.1.2 Chức năng, nhiệm vụ . 3
1.2. Tổng quan hoạt động kinh doanh của Ngân hàng. 5
1.2.1 Hoạt động huy động vốn. 5
1.2.2. Hoạt động sử dụng vốn. 7
1.2.3 Các hoạt động khác. 10
II. THỰC TRẠNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN VAY VỐN TẠI NGÂN HÀNG NN&PTNN CHI NHÁNH THANH TRÌ. 10
2. 1. Mục đích thẩm định. 10
2.2.Căn cứ thẩm định. 11
2.3. Quy trình thẩm định . 14
2.4. Phương pháp thẩm định. 18
2.4.1. Phương pháp thẩm định theo trình tự. 18
2.4.2. Phương pháp so sánh, đói chiếu các chỉ tiêu. 19
2.4.3. Phương pháp phân tích độ nhạy . 19
2.4.4. Phương pháp dự báo. 20
2.5. Nội dung thẩm định. 21
2.5.1. Kiểm tra hồ sơ vay vốn. 21
2.5.2 Thẩm định khách hàng vay vốn. 21
2.5.3 Thẩm định dự án đầu tư . 22
2.6.Thấm định 1 dự án cụ thể tại ngân hàng No&PT Nông Thôn, chi nhánh Thanh Trì : Dự án “Dự án đầu tư xây dựng nhà ở phục vụ cho cán bộ cấp Bộtrưởng, trên Bộ trưởng, đương chức công tác tại cơ quan của Quốc hội.“. 34
2.6.1/Giới thiệu chung về khách hàng. 34
2.6.2 Thẩm định khách hàng vay vốn. 35
2.6.3. Thẩm định dự án đầu tư :. 43
2.6.4. Đánh giá lợi ích của NHNo&PTNT Thanh Trì trong quan hệ với kháchhàng .74
2.6.5.Đề xuất và kiến nghị của ngân hàng .75​ 2.7 ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TẠI CHI NHÁNH. 76
2.7.1 Kết quả đạt được. 76
2.7.1.1. Về công tác tổ chức thẩm định. 77
2.7.1.2Về nội dung và phương pháo thẩm định. 77
2.7.1.3 Về trang thiết bị và thông tin phục vụ cho công tác thẩm dịnh. 78
2.7.1.4 Về thời gian thẩm định. 78
2.7.1.5. Cán bộ nhân viên. 79
2.7.2. Hạn chế-nguyên nhân. 79
2.7.2.1 Hạn chế. 79
2.7.2.2 Nguyên nhân 81

CHƯƠNG II: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHO CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH THANH TRÌ. 83
2.1. Phương hưỚng, mỤc tiêu hoẠt đỘng kinh doanh tẠI ngân hàng No & PT Nông Thôn chi nhánh Thanh Trì. 83
2.1.1. Phương hướng. 83
2.1.2. Mục tiêu :. 84
2.2. Giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định tại ngân hàng NN&PTNT Thanh Trì 84
2.2.1.Hoàn thịên quy trình thẩm định .84​ 2.2.1 Hoàn thiện phương pháp thẩm định. 85
2.2.2 Hoàn thiện nội dung thẩm định. 85
2.2.3 Nâng cao công tác đào tạo cán bộ . 87
2.2.4. Nâng cao tổ chức và điều hành công tác thẩm định hợp lí và khoa học. 88
2.2.5 Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào trong quá trình thẩm định. 88
2.2.6. Học hỏi kinh nghiệm thẩm định của các ngân hàng thương mại khác. 89
2.2.7 .Đề xuất các kiến nghị. 89

KẾT LUẬN 91
DANH MỤC TẠI LIỆU THAM KHẢO 93


Xem Thêm: Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư tại NHNN & PTNT chi nhánh thanh trì
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư tại NHNN & PTNT chi nhánh thanh trì sẽ giúp ích cho bạn.