TÊN ĐỀ TÀI: Hoàn thiện công tác lập dự án đầu tư tại Cty cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC

MỤC LỤC
MỤC LỤC 1
LỜI MỞ ĐẦU 3
CHƯƠNG I: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾN BỘ QUỐC TẾ (AIC). 4
I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾN BỘ QUỐC TẾ (AIC) 4
1.Quá trình hình thành và phát triển. 4
2. Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban. 6
2.1. Hội Đồng Quản Trị công ty. 6
2.2. Hội đồng tư vấn đầu tư . 6
2.3. Ban Tổng giám đốc công ty. 6
2.4. Phòng Đầu tư. 7
2.5. Phòng Đấu thầu và Quản lý dự án. 10
2.6. Phòng Pháp chế. 10
2.7. Ban quản lý dự án đầu tư . 11
2.8. Các đơn vị trực thuộc công ty. 11
2.9. Các phòng, ban và các đơn vị khác. 11
3. Các lĩnh vực hoạt động của công ty AIC 12
3.1. Môi trường. 12
3.2. Bất động sản:. 12
3.3. Xuất khẩu lao động: 12
3.4. Cung cấp thiết bị y tế. 12
3.5. Thương mại: 13
3.6. Tài chính. 13
3.7. Giáo dục đào tạo. 13
II. QUY TRÌNH LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾN BỘ QUỐC TẾ AIC 13
1. Trình tự thực hiện dự án đầu tư tại Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC 13
2. Cụ thể hóa trình tự lập dự án. 15
3. Nội dung chủ yếu của báo cáo nghiên cứu khả thi 16
4. Quản lý công tác lập dự án đầu tư . 18
5. Nội dung công tác lập dự án tại công ty. 19
5.1. Sự cần thiết phải đầu tư . 19
5.2. Nghiên cứu khía cạnh kỹ thuật 21
5.3. Phân tích tài chính . 25
5.4. Nghiên cứu khía cạnh kinh tế xã hội 28
III. MINH HỌA BẰNG DỰ ÁN CỤ THỂ. 29
“ Dự án xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Cẩm Điền – Lương Điền Huyện Cẩm Giàng tỉnh Hải Dương” 29
1. Sự cần thiết phải đầu tư . 29
2. Các căn cứ pháp lý. 29
3. Mục tiêu, phạm vi nghiên cứu của dự án. 30
4. Các quy trình, tiêu chuẩn được áp dụng. 31
5. Xác định chủ đầu tư – Hình thức đầu tư . 32
6. Điều kiện tự nhiên, tình hình kinh tế xã hội – Hạ tầng kỹ thuật 33
6.1 Điều kiện tự nhiên. 33
6.2 Tình hình kinh tế xã hội 34
7. Lựa chọn quy mô đầu tư , tiêu chuẩn kỹ thuật Và các giải pháp thiết kế. 36
7.1. Quy mô đầu tư . 36
7.2. Tiêu chuẩn kỹ thuật Và các giải pháp thiết kế. 36
8. Công tác đền bù GPMB và tái định cư. 45
9. Đánh giá sơ bộ tác động môi trường và PCCN Trong quá trình triển khai đầu tư xây dựng và khai thác khu công nghiệp Cẩm Điền. 46
10.Tổng mức đầu tư – nguồn vốn. 49
10.1 Tổng mức đầu tư . 49
10.2. Nguồn vốn. 49
11.Hiệu quả đầu tư . 49
11.1. Hiệu quả về kinh tế tài chính . 50
11.2. Hiệu quả về kinh tế -xã hội 52
12. Tổ chức thực hiện. 53
12.1. Giai đoạn chuẩn bị đầu tư . 53
12.2. Giai đoạn thực hiện đầu tư . 53
12.3. Giai đoạn đưa vào sử dụng và khai thác. 53
13. Kết luận và kiến nghị 54
13.1 kết luận. 54
13.2 Kiến nghị 54
►Đánh giá công tác lập dự án của tình huống. 54
□ Về quy trình lập dự án. 54
□ Về nội dung lập dự án. 55
IV. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾN BỘ QUỐC TẾ AIC 56
1. Những kết quả đạt được. 56
2. Những hạn chế còn tồn tại và nguyên nhân. 57
2.1. Hạn chế. 57
2.2. Nguyên nhân của những hạn chế trên. 59

CHƯƠNG II: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY AIC 60
I. KẾ HOẠCH CHUNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾN BỘ QUỐC TẾ AIC 60
II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP DỰ ÁN TẠI CÔNG TY AIC 60
3. Hoàn thiện phương pháp lập dự án. 66
4. Nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ lập dự án. 68
5. Chú trọng hơn nữa đến việc tuyển dụng, thu hút nhân tài 69
6. Xây dựng cơ chế thưởng phạt hợp lý cho người lao động. 69
7. Cải thiện môi trường làm việc cho người lao động. 70
8. Đầu tư đổi mới khoa học công nghệ và hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ cho công tác lập dự án 70


KẾT LUẬN 72
DANH MỤC BẢNG 73
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 73


LỜI MỞ ĐẦU
Đầu tư là chìa khoá cho sự tăng trưởng của mỗi quốc gia trên thế giới. Khái niệm đầu tư tuy đã được các nhà kinh tế học đề cập từ rất lâu nhưng nó chỉ thực sự phát triển ở Việt nam từ khi Nhà nước ta chuyển hướng phát triển kinh tế sang vận hành theo cơ chế thị trường theo định hướng XHCN .
Đối với nhiều doanh nghiệp lớn hiện nay, luôn xác định đầu tư là ưu tiên số một, là nhiệm vụ quan trọng chiến lược hàng đầu, để nâng cao năng lực và hiệu quả sản xuất kinh doanh, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu từ dịch vụ sang sản xuất công nghiệp. Đầu tư sẽ được đẩy mạnh với cơ cấu và quy mô hợp lý vào những dự án, những sản phẩm thiết yếu hiện đại mà xã hội cần.
Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC tuy mới chỉ thành lập được hơn 10 năm, nhưng đã không ngừng phát triển vượt bậc, trở thành một công ty lớn mạnh đầu từ vào đa lĩnh vực. Trong xu thế phát triển đó, để phục vụ cho hoạt động đầu tư ngày càng tốt hơn, thì công tác lập dự án đầu tư của Công ty đã không ngững cố gắng hoàn thiện, nhằm tạo ra cơ sỡ vững chắc cho các hoạt động đầu tư phát triển trong tương lai.
Qua thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC, tôi đã trực tiếp tìm hiểu tình hình thực tế công tác lập dự án đầu tư tại Công ty và đã hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp với đề tài: “ Hoàn thiện công tác lập dự án đầu tư tại Công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC”.

Chuyên đề thực tập gồm có 2 phần

Chương I: Thực trạng công tác lập dự án tại Công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC

Chương II: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác lập dự án tại Công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC


Xem Thêm: Hoàn thiện công tác lập dự án đầu tư tại công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác lập dự án đầu tư tại công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC sẽ giúp ích cho bạn.