TÊN ĐỀ TÀI: Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư củaNHTM cổ phần Bắc Á

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BẮC Á 2
I.Tổng quan về ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á 2
1.Quá trình hình thành và phát triển của ngân hàng . 2
2.Khái quát hoạt động sản xuất kinh doanh một số năm gần đây. 3
2.1.Về hoạt động huy động vốn: 3
2.2.Về hoạt động sử dụng vốn: 8
2.3.Một số hoạt động khác. 12
II.Thực trạng công tác thẩm định tại ngân hàng . 14
1.Mục đích và căn cứ thẩm định dự án đầu tư vay vốn. 14
2.Quy trình thẩm định dự án. 15
3.Nội dung thẩm định dự án tại ngân hàng . 18
3.1 Thẩm định khách hàng vay vốn. 19
3.1.1 Tư cách khách hàng. 19
3.1.1.1 Tư cách khách hàng. 19
3.1.1.2 Tình hình hoạt động của công ty. 19
3.1.2 Tình hình tài chính của công ty. 20
3.1.3 Quan hệ với tổ chức tín dụng khác. 20
3.1.4 Các hồ sơ khác( nếu cán bộ ngân hàng thấy cần thiết) 20
3.2 Thẩm định dự án vay vốn. 21
3.2.1 Thẩm định sự cần thiết của dự án. 21
3.2.2 Thẩm định chung về dự án vay vốn. 21
3.2.3 Thẩm định hồ sơ pháp lý của dự án. 21
3.2.4 Thẩm định phương diện thị trường. 22
3.2.5 Thẩm định phương diện môi trường. 22
3.2.6 Thẩm định địa điểm của dự án. 23
3.2.7 Thẩm định phương diện tài chính dự án. 23
3.2.8 Thẩm định tài sản đảm bảo. 25
4.Phương pháp thẩm định tại ngân hàng . 26
4.1 Phương pháp thẩm định theo trình tự. 26
4.2 Phương pháp so sánh chỉ tiêu. 26
4.3 Phương pháp phân tích độ nhạy. 26
4.4.Phương pháp dự báo. 27
4.5.Phương pháp triệt tiêu rủi ro. 27
5.Ví dụ minh hoạ cho công tác thẩm định tại ngân hàng : “Dự án xây dựng nhà máy sản xuất đá xẻ và đá trang trí nội thất”. 27
6. Đánh giá công tác thẩm định dự án đầu tư tại ngân hàng . 45
6.1.Những mặt đại được. 45
6.2.Những mặt còn hạn chế. 49
6.3.Nguyên nhân của những tồn tại trong công tác thẩm định của ngân hàng . 56
6.3.1.Nguyên nhân chủ quan. 56
6.3.2.Nguyên nhân khách quan. 58


CHƯƠNG II MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG 61
1.Định hướng cho công tác thẩm định của ngân hàng trong thời gian tới. 61
1.1.Nhu cầu thẩm định dự án tại ngân hàng . 61
1.2.Định hướng cho công tác thẩm định dự án đầu tư . 62
2.Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thẩm định tại ngân hàng . 63
2.1.Hoàn thiện về nội dung và phương pháp thẩm định. 63
2.2.Hoàn thiện về mặt tổ chức điều hành. 68
2.3.Nâng cao chất lượng chuyên môn đội ngũ cán bộ. 69
2.4.Tăng cường thông tin phục vụ cho công tác thẩm định. 71
3. Một số kiến nghị 72
3.1.Với nhà nước và các Bộ ngành có liên quan. 72
3.2.Với ngân hàng nhà nước và các ngân hàng thương mại khác. 73
3.3.Kiến nghị với chủ đầu tư . 74
3.4.Với HASB. 75


Kết luận. 76


Xem Thêm: Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư củangân hàng thương mại cổ phần Bắc Á
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư củangân hàng thương mại cổ phần Bắc Á sẽ giúp ích cho bạn.