TÊN ĐỀ TÀI: Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư vay vốn tại Hội sở chính - NHTM CP Kỹ thương VN

MỤC LỤC​ ​ LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I : THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ VAY VỐN TẠI HỘI SỞ CHÍNH(HSC) NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM . 3
1. Tổng quan về Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam ( Techcombank). 3
1.1.Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam 3
1.1.1.Quá trình hình thành và phát triển của ngân hàng . 3
1.1.2. Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam . 4
1.1.2.1. Bộ máy quản lý của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam 4
1.1.2.2. Chức năng và nhiệm vụ của một số bộ phận thuộc Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam 4
1.2. Khái quát hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Kỹ thương trong những năm gần đây 5
1.2.1. Hoạt động huy động vốn. 5
1.2.2. Hoạt động tín dụng:. 7
1.2.3. Hoạt động phi tín dụng:. 8
1.2.3.1. Hoạt động phát hành bảo lãnh:. 8
1.2.3.2. Dịch vụ thẻ thanh toán:. 9
1.2.3.3. Dịch vụ khác:. 9
2. Thực trạng công tác thẩm định dự án đầu tư vay vốn tại Hội sở chính – Ngân hàng Techcombank .10
2.1. Mục đích và căn cứ thẩm định. 10
2.1.1. Mục đích thẩm định. 10
2.1.2. Căn cứ thẩm định dự án. 11
2.2. Quy trình thẩm định dự án đầu tư vay vốn tại Hội sở chính. 12
2.3. Nội dung thẩm định dự án vay vốn đầu tư của doanh nghiệp . 15
2.3.1. Thẩm định khách hàng vay vốn. 15
2.3.1.1. Thẩm định tư cách pháp lý của khách hàng. 15
2.3.1.2. Thẩm định khả năng tài chính của khách hàng. 16
2.3.2. Thẩm định dự án đầu tư 17
2.3.2.1. Thẩm định sự cần thiết phải đầu tư và căn cứ pháp lý của dự án. 17
2.3.2.2. Thẩm định khía cạnh thị trường và khả năng tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ đầu ra của dự án. 18
2.3.2.3. Thẩm định khả năng cung cấp nguyên vật liệu và các yếu tố đầu vào của dự án. 20
2.3.2.4. Thẩm định các nội dung về phương diện kỹ thuật 21
2.3.2.5. Thẩm định tác động của dự án đến môi trường và công tác phòng cháy chữa cháy: 23
2.3.2.6. Thẩm định phương diện tổ chức, quản lí thực hiện dự án:. 24
2.3.2.7. Thẩm định hiệu quả của dự án. 24
2.3.2.8. Đánh giá về mức độ rủi ro của dự án:. 30
2.4. Các phương pháp thẩm định đầu tư vay vốn tại HSC 31
2.4.1. Phương pháp thẩm định theo trình tự. 32
2.4.2. Phương pháp so sánh đối chiếu. 33
2.4.3. Phương pháp phân tích độ nhạy. 33
2.4.4. Phương pháp dự báo. 34
2.4.5. Phương pháp triệt tiêu rủi ro. 34
2.5. Ví dụ minh họa công tác thẩm định dự án đầu tư vay vốn tại HSC – Ngân hàng Techcombank : “ Dự án đầu tư mở rộng và xây dựng xưởng sản xuất thuốc kháng sinh - Công ty TNHH Dược Phẩm và Thương Mại Thành Tâm”. 35
2.5.1. Xem xét, đánh giá hồ sơ vay vốn của khách hàng. 35
2.5.2. Thẩm định đánh giá khách hàng vay vốn:. 38
2.5.3. Thẩm định dự án đầu tư :. 44
2.5.4. Đề xuất của cán bộ tín dụng:. 63
2.5.5. Nhận xét về công tác thẩm định “Dự án đầu tư mở rộng và xây dựng xưởng sản xuất thuốc kháng sinh - Công ty TNHH Dược Phẩm và Thương Mại Thành Tâm ”. 64
3. Đánh giá thực trạng công tác thẩm định dự án vay vốn đầu tư tại HSC – Techcombank: 66
3.1. Kết quả đạt được: 66
3.1.1. Quy trình thẩm định. 66
3.1.2. Nội dung thẩm định: 66
3.1.3. Phương pháp thẩm định:. 67
3.1.4. Cán bộ thẩm định. 67
3.1.5. Thông tin trong quá trình thẩm định. 67
3.2. Những hạn chế và nguyên nhân:. 68
3.2.1. Quy trình thẩm định. 68
3.2.2. Nội dung thẩm định:. 68
3.2.3. Phương pháp thẩm định:. 70
3.2.4. Cán bộ thẩm định:. 71
3.2.5. Thông tin phục vụ cho công tác thẩm định:. 72


CHƯƠNG II : MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ VAY VỐN TẠI HỘI SỞ CHÍNH – NGÂN HÀNG TECHCOMBANK 74
1. Định hướng phát triển của Ngân hàng Techcombank. 74
1.1. Định hướng phát triển chung. 74
1.2. Định hướng cho công tác thẩm định dự án đầu tư 75
2. Giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định tại HSC – Ngân hàng Techcombank. 76
2.1. Hoàn thiện quy trình, tổ chức thẩm định:. 76
2.2. Hoàn thiện nội dung thẩm định:. 77
2.3. Hoàn thiện phương pháp thẩm định:. 79
2.4. Nâng cao năng lực cán bộ thẩm định. 80
2.5. Tăng cường công tác thu thập và xử lý thông tin:. 81
3. Một số kiến nghị để hoàn thiện công tác thẩm định: 84
3.1. Kiến nghị với nhà nước và các bộ ngành liên quan:. 84
3.2. Với nhân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại khác:. 85
3.3. Kiến nghị với khách hàng:. 86
3.4. Với Techcombank:. 86


KẾT LUẬN 88
Tài liêu tham khảo. 89


Xem Thêm: Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư vay vốn tại Hội sở chính - ngân hàng thương mại CP Kỹ thư
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư vay vốn tại Hội sở chính - ngân hàng thương mại CP Kỹ thư sẽ giúp ích cho bạn.