TÊN ĐỀ TÀI: Công tác đánh giá rủi ro trong thẩm định dự án đầu tư vay vốn tại NHTM CP Công thương VN – Chi nhánh Vĩnh Phúc

MỤC LỤCDANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ RỦI RO TRONG . 2
THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ VAY VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH VĨNH PHÚC 2
1.1. Tổng quan về Chi nhánh ngân hàng TMCP Công thươngVĩnh Phúc. 2
1.1.1. Quá trình hình thành và phát triền của Chi nhánh ngân hàng TMCP Công thươngVĩnh Phúc 2
1.1.1.1. Giới thiệu chung về Chi nhánh ngân hàng TMCP Công thương Vĩnh Phúc 2
1.1.1.2.Cơ cấu tổ chức của Chi nhánh ngân hàng TMCP Công thương Vĩnh Phúc: 3
1.1.2. Khái quát chung về tình hình hoạt động kinh doanh của Chi nhánh Ngân hàng TMCP Công thương Vĩnh Phúc:. 4
1.1.2.1. Hoạt động huy động vốn:. 5
1.1.2.2. Hoạt động tín dụng:. 6
1.1.2.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của Chi nhánh Ngân hàng TMCP Công thương Vĩnh Phúc giai đoạn 2007 - 2009:. 9
1.2. Thực trạng công tác đánh giá rủi ro trong thẩm định dự án vay vốn tại Chi nhánh Ngân hàng TMCP Công thương Vĩnh Phúc:. 9
1.2.1. Sự cần thiết phải đánh giá rủi ro trong thẩm định dự án vay vốn tại Ngân hàng Công thương Vĩnh Phúc:. 9
1.2.2. Quy trình đánh giá rủi ro trong hoạt động thẩm định các dự án đầu tư tại Chi nhánh Ngân hàng TMCP Công thương Vĩnh Phúc:. 12
1.2.3. Nội dung đánh giá rủi ro:. 14
1.2.3.1. Đánh giá rủi ro về khách hàng (rủi ro về chủ đầu tư ):. 14
1.2.3.2. Đánh giá về rủi ro dự án xin vay vốn:. 24
1.2.3.3. Đánh giá về tài sản đảm bảo :. 31
1.2.4. Ví dụ minh họa về “công tác đánh giá rủi ro trong hoạt động thẩm định Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng khu đô thị sinh thái Sông Hồng Nam đầm vạc - Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc”:. 32
1.2.4.1. Thẩm định chủ đầu tư :. 32
1.2.4.1.1. Năng lực pháp lý của chủ đầu tư : 32
1.2.4.2.Đánh giá về rủi ro của dự án vay vốn:. 46
1.2.4.3. Bảo đảm tiền vay:. 54
1.2.4.4. Dự kiến lợi ích của NHCT nếu chấp thuận cho vay để thực hiện dự án. 56
1.2.4.5. Xác định giới hạn tín dụng:. 56
1.2.4.6. Kết luận và đề xuất:. 56
1.2.4.7. Nhận xét chung về công tác đánh giá rủi ro của dự án :. 57
1.3. Đánh giá về công tác quản lý rủi ro trong thẩm định dự án vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công thương Chi nhánh Vĩnh Phúc:. 58
1.3.1. Những kết quả và hiệu quả đạt được:Kết quả công tác đánh giá rủi ro trong thẩm định dự án vay vốn. 58
1.3.1.1. Kết quả công tác đánh giá rủi ro trong thẩm định dự án vay vốn. 58
1.3.1.2. Về tỷ lệ nợ xấu:. 58
1.3.1.2. Về tỷ lệ nợ quá hạn:. 59
1.3.1.3. Về thông tin:. 60
1.3.1.4. Về mặt đội ngũ cán bộ:. 61
1.3.1.5. Về quy trình đánh giá rủi ro :. 61
1.3.1.6. Về phương pháp phân tích rủi ro;. 62
1.3.1.7. Về trình độ công nghệ:. 62
1.3.1.8. Về nội dung phân tích:. 63
1.3.2. Những tồn tại trong công tác đánh giá rủi ro trong thẩm định các dự án:. 63
1.3.2.1. Hạn chế về mặt thông tin:. 63
1.3.2.2. Hạn chế về cán bộ:. 64
1.3.2.3. Hạn chế về quy trình đánh giá:. 64
1.3.2.4. Hạn chế về trình độ công nghệ:. 65
1.3.2.5. Hạn chế về phương pháp đánh giá rủi ro:. 65
1.3.2.6. Hạn chế về nội dung phân tích rủi ro:. 65
CHƯƠNG II: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ RỦI RO TRONG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XIN VAY VỐN TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG TỈNH VĨNH PHÚC 67
2.1. Định hướng phát triển của chi nhánh ngân hàng công thương vĩnh phúc trong thời gian tới: 67
2.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đánh giá rủi ro trong thẩm định dụ án vay vốn tại Chi nhánh Ngân hàng TMCP Công thương Vĩnh Phúc: 2.2.1. Giải pháp về thông tin để đánh giá rủi ro:. 69
2.2.2. Giải pháp về cán bộ thẩm định cả về số lượng và chất lượng. 70
2.2.3. Đẩy mạnh công tác hoàn thiện quy trình đánh giá rủi ro:. 71
2.2.4. Đa dạng hóa các phương pháp phân tích rủi ro. 72
2.2.5. Cải thiện về cơ sở vật chất, hạ tầng và trình độ công nghệ:. 76
2.3. Một số kiến nghị:. 76
2.3.1.Kiến nghị với chính phủ và các bộ ban ngành:. 76
2.3.1.1 Hoàn thiện môi trường pháp đảm bảo an toàn cho hoạt động tín dụng ngân hàng : 76
2.3.1.2. Tăng cường công tác quản lý đối với các doanh nghiệp:. 77
2.3.2. Kiến nghị với ngân hàng Nhà nước:. 78
2.3.2.1. Xử lý thoả đáng những việc liên quan đến hợp đồng tín dụng:. 78
2.3.2.2. Tăng cường các biện pháp quản lý tín dụng:. 79
2.3.2.3. Hỗ trợ các NHTM trong việc xử lý nợ:. 79
2.3.3. Kiến nghị với ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam:. 80
2.3.3.1. Chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể, kịp thời các chủ trương, chính sách của Chính phủ và của ngành:. 80
2.3.3.2. Chuẩn hoá cán bộ ngân hàng và đặc biệt là cán bộ tín dụng:. 80
2.3.3.3. Nâng cao hiệu quả hoạt động của trung tâm phòng ngừa rủi ro (TPR): 81


KẾT LUẬN 82
PHỤ LỤC
TÀI LIỆU THAM KHẢO

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

NHCT
Ngân hàng công thương
KHDN
Khách hàng doanh nghiệp
KHCN
Khách hàng cá nhân
NHNN
Ngân hàng nhà nước
NQH
Nợ quá hạn
TCTD
Tổ chức tín dụng
DNNN
Doanh nghiệp nhà nước
UBND
Uỷ ban nhân dân
TMCP
Thương mại cổ phần

DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ
Biểu đồ 01. Tình hình huy động vốn của Chi nhánh Ngân hàng TMCP Công thương Vĩnh Phúc giai đoạn 2006 - 2009: 5
Bảng 01. Cơ cấu huy động vốn của Chi nhánh Ngân hàng TMCP Công thương Vĩnh Phúc giai đoạn 2006 - 2009: 6
Bảng 02. Tình hình dư nợ tín dụng phân theo chất lượng tín dụng của Chi nhánh Ngân hàng TMCP Công thương Vĩnh Phúc giai đoạn 2006-2009. 7
Bảng 03. Cơ cấu dư nợ Chi nhánh Ngân hàng TMCP Công thương Vĩnh Phúc giai đoạn 2008-2009: 8
Biều đồ 2. Cơ cấu dư nợ Chi nhánh Ngân hàng TMCP Công thương Vĩnh Phúc giai đoạn 2008-2009: 8
Bảng 04. Tình hình tài chính của Chi nhánh Ngân hàng TMCP Công thương Vĩnh Phúc giai đoạn 2007-2009: 9
Sơ đồ 1. Quy trình thẩm định dự án đầu tư tại Chi nhánh Ngân hàng TMCP Công thương Vĩnh Phúc: 11
Sơ đồ 2. Quy trình đánh giá rủi ro của các dự án nhỏ: 13
Sơ đồ 3. Quy trình đánh giá rủi ro của chi nhánh đối với các dự án lớn. 14
Bảng 05. Chấm điểm quy mô doanh nghiệp : 16
Bảng 06. Bảng trọng số áp dụng cho các chỉ số phi tài chính . 18
(dùng để tổng hợp điểm từ các bảng 3A à 3E): 18
Bảng 07. Tổng hợp điểm tín dụng: 19
Bảng 08. Xếp hạng rủi ro khách hàng: 19
Bảng 09. Chấm điểm các thông tin cá nhân cơ bản: 22
Bảng 10. Chấm điểm tiêu chí quan hệ với ngân hàng : 23
Bảng 11. Số dự án vay vốn, số dự án được phê duyệt giai đoạn 2007-2009: 58
Bảng 12. Tỷ lệ nợ xấu của Ngân hàng TMCP Công thương Chi nhánh Vĩnh Phúc giai đoạn 2007-2009: 59
Bảng 13. Tình hình nợ quá hạn của NHTM CP Công thương Vĩnh Phúc. 60
giai đoạn 2007-2009: 60


LỜI MỞ ĐẦU
Nền kinh tế đất nước ta đang trên đà phát triển hội nhập với nền kinh tế thế giới. Trong quá trình đổi mới đó có sự đóng góp không nhỏ của ngành Ngân hàng. Hoạt động của Ngân hàng nói chung và hoạt động của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam nói riêng là rất cần thiết và quan trọng đối với nền kinh tế của nước ta. Với hoạt động đi vay để cho vay các ngân hàng đã huy động được nguồn vốn nhàn rỗi trong dân cư, các tổ chức, đơn vị hoạt động kinh doanh để cho các đơn vị, tổ chức cần vốn vay để tiến hành các hoạt động của mình.
Tuy nhiên hoạt động cho vay các dự án đầu tư của ngân hàng thương mại luôn gắn liền với rủi ro. Chính vì thế, công tác đánh giá rủi ro rất được quan tâm trong hoạt động thẩm định dự án. Vì vậy, em đã quyết định chọn đề tài: “Công tác đánh giá rủi ro trong thẩm định dự án đầu tư vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Vĩnh Phúc”.
Chuyên đề gồm 2 phần chính:
- Chương I: Thực trạng công tác đánh giá rủi ro trong thẩm định dự án đầu tư xin vay vốn tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Vĩnh Phúc.
- Chương II: Giải pháp hoàn thiện công tác đánh giá rủi ro trong thẩm định dự án đầu tư xin vay vốn tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Vĩnh Phúc.
Trong quá trình phân tích, do còn thiếu kinh nghiệm và hạn chế về mặt nhận thức, Chuyên đề thực tập của em có thể sẽ còn nhiều sai sót. Em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các thầy cô để Chuyên đề của em được hoàn thiện hơn.
Em rất cảm ơn sự giúp đỡ của các thầy cô giáo trong bộ môn, đặc biệt là Th.S Lương Hương Giang đã tận tình chỉ bảo giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề này.


Xem Thêm: Công tác đánh giá rủi ro trong thẩm định dự án đầu tư vay vốn tại ngân hàng thương mại CP Công thươn
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Công tác đánh giá rủi ro trong thẩm định dự án đầu tư vay vốn tại ngân hàng thương mại CP Công thươn sẽ giúp ích cho bạn.