TÊN ĐỀ TÀI: Hoàn thiện kênh phân phối cho sản phẩm của Cty cổ phần đầu tư phát triển công nghệ

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU . 1
CHƯƠNG I 3
NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ KÊNH MARKETING 3

I/ KHÁI NIỆM, BẢN CHẤT, VAI TRÒ CỦA KÊNH MARKETING 3
1. Khái niệm về kênh Marketing 3
2. Bản chất của kênh Marketing 3
3. Vai trò của kênh Marketing 5
II/ QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN, CẤU TRÚC, TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG VÀ QUẢN LÝ TRONG KÊNH MARKETING 6
1. Quá trình phát triển của kênh Marketing 6
1.1. Kênh trực tiếp 6
1.2 Kênh Marketing qua thị trường trung tâm 6
1.3. Kênh Marketing có nhiều cấp độ 7
2. Cấu trúc của kênh Marketing 7
2.1. Khái niệm 7
2.2. Các yếu tố phản ánh cấu trúc kênh Marketing 8
3. Phân loại cấu trúc Marketing 8
3.1. Các kênh Marketing đơn 9
3.2. Các kênh Marketing truyền thống 9
3.3. Các hệ thống Marketing liên kết dọc (VMS) 10
4. Tổ chức kênh Marketing 11
4.2. Các bước thiết kế kênh 12
5. Hoạt động Marketing trong kênh 15
5.1. Các dòng chảy trong kênh 15
5.2. Những xung đột trong kênh 16
6. Quản lý trong kênh Marketing 18
6.1 Quan hệ chặt chẽ với các thành viên kênh 18
6.2 Khuyến khích các thành viên trong kênh 19
6.3 Sử dụng Marketing mix trong quản lý các thành viên kênh 20

CHƯƠNG II: TÌNH HÌNH THỰC TẾ TẠI CÔNG TY FPT 22

I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY FPT 22
1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 22
2 Chức năng và nhiệm vụ của công ty: 25
3.Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 26
3.1. Khách hàng và đối tác: 26
II.PHÂN TÍCH SWOT ĐỐI VỚI SẢN PHẨM MÁY TÍNH VÀ CÔNG TY SẢN XUẤT MÁY TÍNH FPT ELEAD: 32
1.S(Strong): Điểm mạnh 32
2.W( weak): Điểm yếu 34
3.O( oppurtunities): cơ hội 35
4. T(threaten): nguy cơ 35
III. NHỮNG YẾU TỐ THUỘC MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY: 36
1. Môi trường chính trị luật pháp 36
2. Môi trường kinh tế 38
3. Môi trường khoa học công nghệ 39
IV/ CÁC DẠNG KÊNH PHÂN PHỐI CỦA CÔNG TY 41
1.Sơ đồ các kiểu kênh phân phối sản phẩm máy tính ELEAD của FPT: 41
1.1.Kênh phân phối trực tiếp: 41
1.2. Kênh phân phối qua trung gian thương mại: 42
1.3. Phân phối qua các dự án: 42
2. Khuyến khích các thành viên trong kênh 43

CHƯƠNG III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP MARKETING NHẰM HOÀN THIỆN HỆ THỐNG PHÂN PHỐI CỦA CÔNG TY. 44

I. CƠ SỞ CỦA CÁC GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT. 44
1. Những căn cứ từ bản thân công ty: 44
2. Những ảnh hưởng từ môi trường đến hoạt động kinh doanh của công ty: 44
2.1. Từ phía môi trường chính trị pháp luật. 44
2.2 Từ phía môi trường kinh tế . 45
2.3 Môi trường công nghệ 45
II. CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KÊNH PHÂN PHỐI . 46
1. Về cấu trúc kênh: 46
2. Hoàn thiện việc sử dụng marketing – mix trong quản lý kênh. 46
2.1 Chính sách tài chính giá cả: 47
2.2 Chiến lược sản phẩm : 48

PHẦN KẾT 49
PHỤ LỤC

MỤC LỤC 50Xem Thêm: Hoàn thiện kênh phân phối cho sản phẩm của công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghệ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kênh phân phối cho sản phẩm của công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghệ sẽ giúp ích cho bạn.