TÊN ĐỀ TÀI: Đầu tư với tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành đáp ứng sự nghiệp CNH - HDH ở VN


MỤC LỤC

Lời mở đầu 1
Phần I; Những vấn đề lý luận chung 2

I. Lý luận chung về đầu tư phát triển 2
1. Đầu tư phát triển 2
1.1. Khái niệm 2
1.2. Phân loại hoạt động đầu tư phát triển 2
2. Cơ cấu đầu tư và chuyển dịch cơ cấu đầu tư 3
2.1. Cơ cấu đầu tư 3
2.1.1. Khái niệm 3
2.1.2. Phân loại 3
2.1.3. Cơ cấu đầu tư hợp lý 4
2.2. Chuyển dịch cơ cấu đầu tư 4
II. Vai trò của đầu tư đối với tăng trưởng kinh tế 5
1. Những nội dung cơ bản về tăng trưởng kinh tế 5
1.1. Khái niệm 5
1.2. Các yếu tố chủ yếu của sự tăng trưởng và phát triển kinh tế 5
2. Một số lý thuyết về mối quan hệ giữa đầu tư và tăng trưởng kinh tế 6
2.1. Mô hình Harrod - Domar 6
2.2. Mô hình Solow 8
3. Vai trò của đầu tư với tăng trưởng kinh tế 11
III. Cơ cấu kinh tế theo ngành và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành 13
1. Khái niệm 13
1.1. Cơ cấu kinh tế 13
1.2. Cơ cấu kinh tế theo ngành 13
1.3. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành 14
2. Cấc nhân tố ảnh hưởng chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành 14
2.1. Thị trường và nhu cầu tiêu dùng xã hội 14
2.2. Tiến bộ của khoa học kỹ thuật và công nghệ 14
2.3. Bối cảnh quốc tế 15
2.4. Cơ chế quản lý 15
3. Vai trò của đầu tư với chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành 16
IV. Một số vấn đề về CNH - HĐH 18
1. Khái niệm và bản chất 18
2. Một số vấn đề về CNH - HĐH ở Việt nam 19
2.1. Cơ sở thực tiễn cho việc ra đời công cuộc CNH - HĐH 19
2.2. Những quan điểm cơ bản định hướng cho sự nghiệp CHN - HĐH 20
2.3. Thực chất của CNH - HĐH ở nước ta 20
2.4. Nội dung của CNH - HĐH ở Việt Nam 21

Phần II: Thực trạng đầu tư tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Việt Nam 23

I- Thực trạng đầu tư và cơ cấu đầu tư ở Việt Nam 23
1- Khái quát tình hình đầu tư ở Việt Nam trong thời gian qua 23
2- Tình hình đầu tư và cơ cấu đầu tư theo ngành 30
II- Tác động của đầu tư với tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành 34
1- Tăng trưởng chung của nền kinh tế và tăng trưởng của các ngành 34
2- Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành 38
III- Một số hạn chế trong hoạt động đầu tư cho tăng trưởng và chuyển cơ cấu kinh tế theo ngành 40
1- Những tồn tại 40
2- Nguyên nhân 42

Phần III: Phương hướng và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư cho tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành 43

I- Định hướng đầu tư cho tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành giai đoạn 2001 - 2010 43
1-Định hướng phát triển các ngành 43
1.1.Đối với ngành nông lâm ngư nghiệp và kinh tế nông thôn 43
1.2. Đối với ngành công nghịêp và xây dựng 43
1.3. Đối với ngành dịch vụ 44
2- Mục tiêu cụ thể 44
II- Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư cho tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành 45
1- Giải pháp về tài chính huy động vốn đầu tư cho tăng trưởng và phát triển kinh tế 45
1.1. Giải pháp thu hút nguồn vốn trong nước 45
1.2. Giải pháp thu hút nguồn vốn nước ngoài 46
2- Giải pháp điều chỉnh cơ cấu đầu tư thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH - HĐH 47
3- Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư phát triển 50
3.1. Nâng cao chất lượng công tác lập quy hoạch, chú trọng kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội sau năm 2000 51
3.2. Đổi mới công tác kế hoạch hoá 52
3.3. Định hướng đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước 53
3.4. Hoàn thiện cơ chế cấp phát vốn 54
4- Giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển 54
4.1. Nâng cao hiệu quả đầu tư của doanh nghiệp 54
4.2. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ngân sách Nhà nước 55

Kết luận 57
Tài liệu tham khảo 58Xem Thêm: Đầu tư với tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành đáp ứng sự nghiệp CNH - HDH ở Việt N
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đầu tư với tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành đáp ứng sự nghiệp CNH - HDH ở Việt N sẽ giúp ích cho bạn.