TÊN ĐỀ TÀI: Một số Giải pháp tăng cường thu hút và sử dụng vốn ODA ở VN giai đoạn 2001 - 2005

Mục lục

Lời nói đầu 1
Chương I.Cơ sở lý luận và thực tiễn về nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) 3

I.Vai trò của vốn ODA đối với sự phát triển
kinh tế – xã hội 3
1. Khái niệm, đặc điểm của nguồn vốn ODA 3
2. Sự cần thiết phải thu hút vốn ODA 11
3. Những yêu cầu, điều kiện để thu hút và sử dụng có
hiệu quả vốn ODA 14
II Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả quản lý và
sử dụng vốn ODA 15
1. ODA là một nguồn vốn của ngân sách nhà nước 15
2. Do tính cạnh tranh của nguồn vốn ODA giữa các nước
đang phát triển 16
3. Khác với đầu tư trực tiếp nước ngoài 16
4.ODA là nguồn bổ sung vốn đầu tư quan trọng cho sự nghiệp phát triển đất nước, xoá đói giảm nghèo 16
5. Tăng cường vị thế của nước sử dụng có hiệu quả ODA
trên trường quốc tế 17
III. Kinh nghiệm về sử dụng và quản lý vốn ODA của các nước trên thế giới 17
1. Lịch sử hình thành và phát triển ODA trên thế giới 17
2.Kinh nghiệm của một số nước sử dụng ODA trên thế giới 18
3. Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 24

CHƯƠNG II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ ODA Ở VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1993 – 2000 27

I.Tổng quan về quá trình hình thành và phát triển
ODA ở Việt Nam 27
1.Thời kỳ trước năm 1993 27
2. Thời kỳ từ 1993 đến nay 28
II.Đánh giá tình hình cam kết và sử dụng ODA
giai đoạn 1993 – 2000 29
1. Đánh giá về động thái chung của ODA 29
2.Đánh giá về cơ cấu ODA 32
3. Đánh giá ODA theo loại hình viện trợ 45
4. Đánh giá ODA theo các nhà tài trợ 48
5. Đánh giá ODA theo vùng, lãnh thổ 51
6. Các vấn đề trong thực hiện vốn ODA 55
III.ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ODA 57
1. Chính sách liên quan đến quản lý và sử dụng vốn ODA 57
2. Công tác quản lý ODA trong thực tế 66
IV. Đánh giá chung về tình hình sử dụng và quản lý ODA trong thời gian qua 70
1. Những thành tựu và nguyên nhân 70
2. Những hạn chế và nguyên nhân 72

CHƯƠNG III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ THU HÚT VÀ SỬ DỤNG ODA 76

I. Mục tiêu và nhu cầu thu hút vốn ODA ở Việt Nam
giai đoạn 2001 – 2005 76
1. Quan điểm thu hút nguồn vốn ODA 76
2.Triển vọng thu hút nguồn vốn ODA 76
3.Dự báo khả năng thu hút nguồn vốn ODA
thời kỳ 2001 – 2005 78
4. Dự kiến phân bổ ODA cho các ngành thời kỳ 2001 – 2005 80
II. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA 81
1. Tiếp tục hoàn thiện hơn nữa chiến lược thu hút và
sử dụng nguồn vốn ODA 81
2. Cải tiến, nâng cao hiệu quả của việc sử dụng
khoản vay ODA 81
3.Hoàn thiện môi trường pháp lýđối với quản lý ODA 81
4. Hoàn chỉnh các cơ chế về tài chính 82
5. Nâng cao công tác thông tin và theo dõi dự án 82
6. Tăng cường công tác đào tạo 83
7. Các biện pháp chống tham nhũng 83

TÀI LIỆU THAM KHẢO 84


Xem Thêm: Một số Giải pháp tăng cường thu hút và sử dụng vốn ODA ở Việt Nam giai đoạn 2001 - 2005
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số Giải pháp tăng cường thu hút và sử dụng vốn ODA ở Việt Nam giai đoạn 2001 - 2005 sẽ giúp ích cho bạn.